Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»

28-03-2016 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλάτσι,28-3-2016                                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ             Αριθ. Πρωτ.: 9080
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 23% Φ.Π.Α.) 615,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το με ΑΔΑΜ 16REQ003933046 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε με το με ΑΔΑΜ 16REQ004027431 εγκεκριμένο αίτημα &
·         τη με αριθ. 103/2016 (ΑΔΑ: 6Φ7ΒΩ9Λ-7Ι9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πί­στωσης 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016,
την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οκτώ (8) χημικών τουαλετών συνολικά, κατά τις ημέρες διενέργειας των εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών της Αγίας Ειρήνης (4 – 5 Μαΐου) & της Αγίας Γλυκερίας (12 – 13 Μαΐου). Ο μειοδότης των ανωτέρω υπηρεσιών ενοικίασης των χημικών τουαλετών θα πρέπει να τοποθετήσει σε σημεία του Δήμου που θα υποδειχθούν από τις Υπηρεσίες του κατά τις ανωτέρω αναφερόμενες ημέρες διενέργειας των εμποροπανηγύρεων, από τις 6:00 π.μ. της 4ης Μαΐου 2016 έως τις 6:00 π.μ. της 6ης Μαΐου 2016 τρεις (3) χημικές τουαλέτες για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Ειρήνης και από τις 6:00 π.μ. της 12ης Μαΐου 2016 έως τις 6:00 π.μ. της 14ης Μαΐου 2016 πέντε (5) χημικές τουαλέτες για την εμποροπανήγυρη της Αγίας Γλυκερίας.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης της ανωτέρω παροχής υπηρεσιών ενοικίασης θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 01.04.2016, ημέρα Παρασκευή, για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από το Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
·         Φορ. Εισ. 8% &
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                                                        
                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr