ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

02-04-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ.: 10685
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                     Ημερ.: 2-4-2015
   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.250,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980,
·         τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ιδιαίτερα τις παραγράφους 9 & 10 του άρθρου 209 αυτού),
·         τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 («Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τη με αριθ. 5/2015 Μελέτη – Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής – Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής της Υγείας και Υγιεινής – Γραφείο Δημόσιας Υγείας για την υλοποίηση του προγράμματος αντιφυματικών εμβολιασμών στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ0026355588 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε με το ΑΔΑΜ 15REQ002677200 εγκεκριμένο αίτημα &
·         τη με αριθμό 155/2015 (ΑΔΑ: 6ΡΕΔΩ9Λ-1Υ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0003 για την κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης του προγράμματος αντιφυματικών εμβολιασμών στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου,
την παροχή ιατρικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος αντιφυματικού εμβολιασμού στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 7-4-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φόρος Εισοδήματος: 8%,
·         Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
 
 
            Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                                                                                           
                                                                                   
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr