Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας

11-12-2015 Ενημέρωση
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ.: 40397
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                   Ημερ.: 11-12-2015
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
             & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 6.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3850/2010 («Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»),
·         το άρθρο 12 § 10 του Ν. 4071/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3404/2014,
·         την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3996/2011,
·         το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995,
·         την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
·         το υπ’ αριθ. οικ. 44363/23-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
·         την Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 112498/2009 «Ιατροί εργασίας – όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων»,
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008,
·         τις Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 πράξεις 197/2013, 198/2013 & 220/2013,
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τη με αριθ. 1/2015 Μελέτη, την οποία συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού),
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003298475 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε με το με ΑΔΑΜ 15REQ003355495 εγκεκριμένο αίτημα &
·         τη με αριθ. 661/2015 (ΑΔΑ: 7ΕΙ9Ω9Λ-2Λ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πί­στωσης 6.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0008,
την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης της εργασίας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ για κάθε ώρα απασχόλησης.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 15-12-2015, ημέρα Τρίτη για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
·         Φορ. Εισ. 8% &
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
 
                                                                                           
                                                                               ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                            ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΛΕΤH
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1)      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2)      ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3)      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
                                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.»
Η άσκηση παροχής υπηρεσιών των καθηκόντων του Γιατρού εργασίας θα
γίνεται στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι του Δήμου Γαλατσίου και που έχουν καθοριστεί από την υπηρεσία.
Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο.
 
Προσόντα ιατρού εργασίας
1. Ο ιατρός εργασίας, επιθυμητό από την υπηρεσία είναι, να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.(Θα πρέπει να προσκομίσει τίτλο ειδικότητας και πιστοποίηση από τον ιατρικό σύλλογο , υποχρεωτικός όρος με ποινή αποκλεισμού)
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν:
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας
χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της
εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.
Οι ιατροί των παραγράφων α) & β) μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού
εργασίας μόνο στην περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου Αθηνών και εφόσον
λάβουν βεβαίωση του συλλόγου αυτού ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος
ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή. (Θα
πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι μπορούν να εκτελούν καθήκοντα ιατρού εργασίας καθώς και την αναφερόμενη βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών , υποχρεωτικός όρος με ποινή αποκλεισμού).
Ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16, του Ν. 3850/2010, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, επισκέπτριες αδελφές και επισκέπτες αδελφοί, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή αδελφές νοσοκόμες και αδελφοί νοσοκόμοι, πτυχιούχοι σχολών μονοετούς φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.
 
Υποχρεώσεις Ιατρού εργασίας
Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας
1. Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη (Δήμαρχο ή στον υπεύθυνο εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο του, σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων), στους εργαζομένους στο σωματείο εργαζομένων , γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του
άρθρου 14.
 Ο Δήμαρχος ή ο υπεύθυνος εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος του σε
θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
2. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:
α) Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
β) Λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
γ) Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
δ) Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
ε) Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.
3. Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το
δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.
 
Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
1. Ο ιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της Ε.Υ.Α.Ε., όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο.
Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη.
Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το
ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους
υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.
2. Ο ιατρός εργασίας επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
1. α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
2. β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
3. γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
4. δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.
5. ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου.
Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας
διεύθυνσης υγιεινής της νομαρχίας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.
3. Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
4. Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
5. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να ενημερώνει τον Δήμαρχο ή τον υπεύθυνο
εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο του, σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία.
6. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στον τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 έχει εφαρμογή και για τον ιατρό εργασίας.
8. Ο ιατρός εργασίας στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του και των υποχρεώσεων του εργοδότη (Δήμαρχο ή στον υπεύθυνο εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπο του σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων), σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, εφόσον ο Δήμος δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε κατάλληλες υπηρεσίες του ιδιωτικού
τομέα ή σε προσδιοριζόμενες από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιες μονάδες των
ασφαλιστικών οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.)
Στη συνέχεια ο ιατρός εργασίας λαμβάνει γνώση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των παραπάνω εξετάσεων. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής βαρύνουν τον εργοδότη.
9. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Επιπλέον καθιερώνεται και περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο, ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου και του ατομικού βιβλιαρίου του εργαζομένου οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού, στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος. Σε κάθε περίπτωση παύσης της σχέσης εργασίας, το βιβλιάριο παραδίδεται στον εργαζόμενο που αφορά.
10. Απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου του εργαζομένου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες αυτός υποβάλλεται κάθε φορά, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9. Επιπλέον ιατρικά δεδομένα επιτρέπεται να συλλέγουν, με επιμέλεια του ίδιου του εργαζομένου προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, μόνο εφόσον αυτό είναι
απολύτως απαραίτητο: α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του για μια
συγκεκριμένη θέση ή εργασία, β) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
εργοδότη για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και γ) για τη θεμελίωση δικαιωμάτων του εργαζομένου και αντίστοιχη απόδοση κοινωνικών παροχών.
11. Όσοι αναγράφουν ή συλλέγουν ή επεξεργάζονται στοιχεία ή δεδομένα κατά
παράβαση της παραγράφου 10 τιμωρούνται με τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α΄).Σε περίπτωση πρόκλησης περιουσιακής ή ηθικής βλάβης εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 2472/1997.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Υ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την τήρηση και το περιεχόμενο του ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου, τη συλλογή και επεξεργασία επιπλέον δεδομένων με τη συγκατάθεση και επιμέλεια του εργαζομένου, την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 11 και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
 
 
Δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο – Υποχρέωση ενημέρωσης
1. Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα του Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον
οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις, σχετικά με την προληπτική ιατρική.
2. Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του Ε.Σ.Υ., διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
3. Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν δεν βαρύνουν τον ίδιο τον
εργαζόμενο.
 
Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας
1. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας υποχρεούνται κατά την εκτέλεση του έργου τους να συνεργάζονται, πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
2. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, να συνεργάζονται με την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο των εργαζομένων.
3. Ο τεχνικός ασφάλειας και ο ιατρός εργασίας οφείλουν να παρέχουν συμβουλές σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και να τους ενημερώνουν για κάθε σημαντικό σχετικό ζήτημα.
4. Αν ο εργοδότης ( Δήμαρχος ή o υπεύθυνος εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος του σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων) διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ασφάλειας ή του ιατρού εργασίας, οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον εκπρόσωπο. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
 
Πρόγραμμα εργασίας
Αναγγελία από τον ιατρό εργασίας και το Δήμο Γαλατσίου στην επιθεώρηση εργασίας την ανάθεση των καθηκόντων του Ιατρού εργασίας και πρόγραμμα επισκέψεων ανάλογα των αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα στους κάτωθι χώρους εργασίας:
-Δημαρχείο Γαλατσίου, Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2 Γαλάτσι
-Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Γαλατσίου,Γεωργίου Βάσσου Γαλάτσι.
-Κ.Ε.Π. Δήμου Γαλατσίου Τράλλεων
-ΚΕΠ παρ.Α Δήμου Γαλατσίου ,Ελ.Βενιζέλου
-Αμαξοστάσιο Δήμου Γαλατσίου
 
Λοιπές υποχρεώσεις ιατρού εργασίας
·         Συμπλήρωση των βιβλίων για την ασφάλεια & υγιεινή της εργασίας.
·         Προγραμματισμό ιατρικών εξετάσεων του προσωπικού.
·         Ατομικό ιατρικό φάκελο με βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου εργαζόμενου
·         Σύνταξη δελτίων καταλληλότητας εργασίας εργαζομένων
·         Σύνταξη & υποβολή στην επιχείρηση εκθέσεων του Ιατρού εργασίας όταν αυτό ζητείται.
·         Ενημέρωση – αναθεώρηση της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου του Δήμου στον τομέα ευθύνης του γιατρού
Ο Ιατρός εργασίας θα επισκέπτεται τους εργαζομένους του Δήμου στους χώρους εργασίας όπως αυτοί θα έχουν προσδιοριστεί συμπληρώνοντας το ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων ,ενημερώνοντας για τυχόν αλλαγές την υπηρεσία και την επιθεώρηση εργασίας .
Το προσωπικό των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου ανήκει στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας του άρθρου 10 του Ν.3850/2010 και οι ετήσιες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,4 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8 Ν.3850/2010) και το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στη Καθαριότητα στη Β’ κατηγορία του ιδίου άρθρου του ιδίου νόμου και οιετήσιες ώρες του Ι.Ε ανέρχονται για κάθε εργαζόμενο σε 0,6 (Άρθρο 21 παρ.2 περ.8Ν.3850/2010).
       Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του αρ.209 του Ν.3463/2006.(Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 143 Α’)
 
                                                                                                                Γαλάτσι 06/07/2015
 
Ο Συντάξας
 
 
 
 
 
Στ.Λιάρος
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
 
 
 
Ν.Ρηγάκου
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
 Ι.Βαθρακοκοίλη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
                            Γαλάτσι
Αρ.Πρωτ:
 
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(αρ.10 ν.3850/2010)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓ/ΝΩΝ
ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΩΣ
 (αρ.21 ν.3850/2010)
ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
1
Τακτικό τεχνικό & εργατικό προσωπικό
(Σχέση εργασίας Δημ.Δικαίου & Ιδιωτ.δικαίου αορίστου χρόνου)
 B’
175
0,6
105
2
Τακτικό διοικητικό προσωπικό
Σχέση εργασίας Δημ.Δικαίου & Ιδιωτ. δικαίου αορίστου χρόνου)
Γ’
102
0,4
40
3
Εργατοτεχνικό προσωπικό με σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ
(8 μηνών)
Β’
50
0,6 * 8/12
20
4
Διοικητικό
Προσωπικό προγ. κοινοφελούς εργασίας Ο.Α.Ε.Δ(5 μήνες 2015)
Γ’
100
0,4 * 5/12
16
5
Εργατοτεχνικό Προσωπικό προγ.κοινοφελούς εργασίας Ο.Α.Ε.Δ. (5 μήνες 2015)
Β’
70
0,6 *5/12
17
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
198
                                                                                                                Γαλάτσι   06/07/2015
Ο Συντάξας
 
 
Στ.Λιάρος
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Ν.Ρηγάκου
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
 Ι.Βαθρακοκοίλη
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
                           
 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΔΑΣ(€)
ΔΑΠΑΝΗ
1
Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας
198
                  30
5.940
                                                                                                                 Σύνολο
5.940
Φ.Π.Α 0%
0
Γενικό Σύνολο
5.940,00
 
                                                                                                                          Γαλάτσι 06/07/2015
 
 
 
 
 
Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 
                                                                
    Στ.Λιάρος                                           Νίκη Ρηγάκου                                 Ιουλία Βαθρακοκοίλη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                           
 
 
 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Αντικείμενο αυτής της παροχής υπηρεσίας είναι η «παροχή υπηρεσίας Ιατρού
Εργασίας,.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις:
-Του  Ν.3850/2010(ΦΕΚ/Α’/84/2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»
-Του αρ.12 παρ.10 του ν.4071/2012,όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρ.27 του Ν.4071/2012.
-Της παρ.2 αρ.29 του Ν.3996/2011.
-Των άρθρων  103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-Της  παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
-Του   άρθρου  83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
-Του  ΠΔ 28/80
-Της υπ’ αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ1291/11.08.2010 τεύχος Β)
-Των διατάξεων  του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 4071/2012
-Το υπ’ αριθμ οικ.44363/23.11.2012  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
-Η  Υ.Α. Υ7α/ΓΠ. Οικ. 112498/2009 (ΦΕΚ 1775/Β`/26.8.2009) Ιατροί εργασίας –όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
-Οι πράξεις Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξεις 197/2013, 198/2013 και 220/2013
Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Προϋπολογισμός μελέτης (ενδεικτικός προϋπολογισμός)
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου από την
υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Ο Γιατρός εργασίας οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες που αναγράφει στον
αναλυτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα
Ο Δήμος οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο τίμημα.
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά
γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 9 ο :Τρόπος πληρωμής
Οι γιατροί εργασίας απαλλάσσονται του ΦΠΑ (ΠΟΛ1168/1125529/8239/989/Β0014/16-12-2008 & αρ.297/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ)
Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβαση είτε τμηματικά ανά μήνα ανάλογα με την πρόοδο της παροχής υπηρεσιών .και αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά . (Απόδειξη ή δελτίο παροχής υπηρεσιών)
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου για το έτος 2015.
 
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 11ο : Υπεύθυνη δήλωση ιατρών άλλης ειδικότητας
Οι ιατροί που δεν κατέχουν ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, για να ασκήσουν τα καθήκοντα ιατρού εργασίας στο Δήμο θα πρέπει να με τα δικαιολογητικά συμμετοχής να καταθέσουν από την περιφέρεια του ιατρικού συλλόγου Αθηνών βεβαίωση ότι δεν
υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας στην περιφέρεια αυτή, (υποχρεωτική με ποινή αποκλεισμού).
 
                                                                                                                    Γαλάτσι 06/07/2015
           
Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 
Στ.Λιάρος        Νίκη Ρηγάκου        Ιουλία Βαθρακοκοίλη
 
 
      
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr