Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

11-12-2015 Ενημέρωση
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ.: 40398
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                      Ημερ.: 11/12/2015
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
             & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 13.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»,
·         το Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ»,
·         την Κ.Υ.Α. με αριθ. 88555/3296/88 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989,
·         το Ν. 3850/2010 («Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τη με αριθ. 2/2015 Μελέτη, την οποία συνέταξε η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού),
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003298609 καταχωρηθέν στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε με το με ΑΔΑΜ 15REQ003355327 εγκεκριμένο αίτημα &
·         τη με αριθ. 665/2015 (ΑΔΑ: 7ΩΓΥΩ9Λ-1ΧΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πί­στωσης 13.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.0022,
την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.
Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης της εργασίας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ για κάθε ώρα απασχόλησης.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 15-12-2015, ημέρα Τρίτη για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή του Π.Δ. 28/1980.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
·         Φορ. Εισ. 8% &
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
 
 
 
                                                                                           
                                                                               ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                         ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2015
 
 
 
 
ΜΕΛΕΤH
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1)      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2)      ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3)      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
«Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου»
 
 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου για διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με το Δήμο.
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» και το Προεδρικό Διάταγμα 17/1996 (Φ.Ε.Κ. 11/Α/1996) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», στις επιχειρήσεις που απασχολούν κατά ετήσιο μέσο όρο πάνω από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
      Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 88555/3296/88 ΚΎ.Α «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημόσιου, των Ν.Π.Δ.Δ και ων Ο.Τ.Α (Φ.Ε.Κ. 721/Β/1988) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/1989 η εφαρμογή των διατάξεων επεκτείνεται και στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
     Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 294/1988 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/1988)
     «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητας τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίας του άρθ. 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» καθορίζονται οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας για του Γιατρού Εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφαλείας.
      Τέλος σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 84Α/2-6-2010) κυρώθηκε ο κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
       Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των
12.732,96 € (συμπ. ΦΠΑ 23%) για τον Τεχνικό Ασφαλείας η οποία θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς πόρους με Κ.Α. 30.6142.0022.
       Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 και του Ν. αρ.209 του Ν.3463/2006.(Δ.Κ.Κ.) ΦΕΚ 143 Α’)
                                                          
 
                                                                              Γαλάτσι 06/07//2015
 
Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 
                                                               
    Στ.Λιάρος                                           Νίκη Ρηγάκου                                 Ιουλία Βαθρακοκοίλη
 
 
 
 
«Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου»
 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

     Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθ. 6 και 7 Ν. 1586/85
     Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.
 
Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας:
 α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων λειτουργικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης των λειτουργικών διαδικασιών.
       β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διοίκηση του Δήμου.
 
Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:
       α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
       β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
       γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,
       δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 
Για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:  
        α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους,
   β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
 
Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
 
 
Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα προσόντα του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται από τα άρθ. 5 και 8 του Ν. 1586/85 αντίστοιχα όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3144/2003 και με το Ν. 3850/2010.
 
Γ. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα καθώς και το ωράριο απασχόλησης του καθορίζονται από τις διατάξεις του ΠΔ 294/88 (Ν. 3850/2010).
 
Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη καθορίζονται από το άρθ. 7 του ΠΔ 17/18-1-1996 (Φ.Ε.Κ. 11Α) «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ».
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στα πλαίσια των επισκέψεων του Τεχνικού Ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του Δήμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Κατά τις επισκέψεις αυτές ο Τεχνικός Ασφαλείας θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που θα οριστεί σε κάθε εγκατάσταση, όπου θα συζητούνται τα παραπάνω και θα γίνονται σχετικές υποδείξεις.
 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβασης είτε τμηματικά αφού προσκομιστούν στο Δήμο τα νομικά παραστατικά.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 00.6117.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2015.
 
ΣΤ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 
 
            
                                          
 
 
                                                                              Γαλάτσι 06/07/2015
 
Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 
                                                               
    Στ.Λιάρος                                           Νίκη Ρηγάκου                                 Ιουλία Βαθρακοκοίλη
 
 
 
 
 
 


 
«Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου»
 
 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
    Το διοικητικό προσωπικό του Δήμου ανήκει στη Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 0,4.
   Το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ανήκουν στην κατηγορία Β’ και οι ετήσιες ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο είναι 2,5.
 
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(αρ.10 ν.3850/2010)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΩΣ
 (αρ.21 ν.3850/2010)
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
1
Τακτικό τεχνικό & εργατικό προσωπικό
(Σχέση εργασίας Δημ.Δικαίου & Ιδιωτ.δικαίου αορίστου χρόνου)
B’
175
2,5
437,50
2
Τακτικό διοικητικό προσωπικό
Σχέση εργασίας Δημ.Δικαίου & Ιδιωτ. δικαίου αορίστου χρόνου)
Γ’
102
0,4
40
3
Εργατοτεχνικό προσωπικό με σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ
(8 μηνών)
Β’
50
2,5 * 8/12
82,50
4
Διοικητικό
Προσωπικό προγ. κοινοφελούς εργασίας Ο.Α.Ε.Δ(5 μήνες 2015)
Γ’
100
0,4 * 5/12
16
5
Εργατοτεχνικό Προσωπικό προγ.κοινοφελούς εργασίας Ο.Α.Ε.Δ. (5 μήνες 2015)
Β’
70
2,5 * 5/12
71
                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
647
 
 
 
   Σε περίπτωση που το προσωπικό του Δήμου θα αυξηθεί κατά ποσοστό 15 % (επί του υπολογισθέντος στη μελέτη), το κόστος υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας θα αναπροσαρμοσθεί με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και την προσφερθείσα τιμή/ώρα.
    Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται με έγγραφο για την αύξηση του προσωπικού.
 
                             
                                                                              Γαλάτσι 06/07/2015
Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
                                                                
    Στ.Λιάρος                                           Νίκη Ρηγάκου                                 Ιουλία Βαθρακοκοίλη
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
«Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου»
 
                           
 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΔΑΔΑΣ(€)
ΔΑΠΑΝΗ
1
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
647
                  16
10.352,00
                                                                                                                 Σύνολο
10.352,00
Φ.Π.Α 23%
2.380,96
Γενικό Σύνολο
12.732,96
 
                                                                                                                          Γαλάτσι   06/07/2015
 
 
Ο Συντάξας
Η Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών 
 
 
 
                                                               
    Στ.Λιάρος                                           Νίκη Ρηγάκου                                 Ιουλία Βαθρακοκοίλη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του Δήμου Γαλατσίου»
 
 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 
 
 
 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μονάδα
Ποσοτ.
Τιμή Μον.
(ευρώ)
ΣΥΝΟΛΟ
(ευρώ)
1
Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζομένους του Δήμου Γαλατσίου
Ώρες
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:
 
Φ.Π.Α. 23%:
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 
Υπογραφή-Σφραγίδα
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr