ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 10.000 ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ CAMP 2015

10-06-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. Πρωτ.: 19414
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                               Ημερ.: 9-6-2015
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
   ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
10.000 μερίδων έτοιμων φαγητών
για τις ανάγκες διοργάνωσης του Θερινού Αθλητικού CAMP 2015
του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 13.776,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προβεί, για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 2286/1995 («Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»),
·         το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18),
·         το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1265/17-12-2014 (Αριθ. Πρωτ. Εισερχ. 49419/17-12-2014) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»», με το οποίο διαβιβάσθηκαν: α) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1232/12-12-2014 έγγραφο – Πρωτογενές Αίτημα για προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τις ανάγκες του αθλητικού προγράμματος CAMP 2015, με ΑΔΑΜ Πρωτογενούς 14REQ002473350 και β) η υπ’ αριθ. 204/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας έτοιμων γευμάτων για τις ανάγκες του αθλητικού προγράμματος CAMP 2015 και την προδέσμευση της αναγκαίας πίστωσης (ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου 14REQ002487427),
·         τη με αριθ. 35/2015 (ΑΔΑ ΩΓ4ΙΩ9Λ-ΙΒΘ) απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση της μελέτης και την κατάρτιση των όρων Διακήρυξης,
·         τη με αριθ. Πρωτ. 3183/4-2-2015 Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (ΑΔΑ: ΩΓΕΡΩ9Λ-ΤΩΞ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΑΔΑΜ: 15PROC002595149 καταχώρησης της Διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. και στο Φ.Ε.Κ. 42/6-2-2015 (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων)),
·         τις προσφορές που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
·         τα με αριθμό 1, 2 & 3 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών,
·         τη με αριθμό 206/2015 (ΑΔΑ ΩΓ4ΙΩ9Λ-ΙΒΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π. Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, έτους 2015 για όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Διαγωνισμού πλην αυτού που αφορούσε την προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τις ανάγκες του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»», για το οποίο κηρύχθηκε άγονος λόγω μη υποβολής προσφορών,
·         τη με αριθμό Πρωτ. 32645/17891/5-5-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντ­ρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα λήψης της με αριθ. 206/2015 απόφασης κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής &
·         το με αριθ. Πρωτ. 541/27-5-2015 (Αριθ. Πρωτ. Εισερχ. 17634/27-5-2015) έγγραφο του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»,
στην προμήθεια δέκα χιλιάδων (10.000) μερίδων έτοιμων φαγητών για τις ανάγκες διοργάνωσης του Θερινού Αθλητικού CAMP 2015 του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»:
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (σε €)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε μερίδες)
ΑΞΙΑ
(σε €)
1
Έτοιμα φαγητά
1,12
10.000
11.200,00
 
Φ.Π.Α. 23%
2.576,00
 
ΣΥΝΟΛΟ
13.776,00
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας.
Τα χρονικά διαστήματα παράδοσης των παραπάνω μερίδων έτοιμων φαγητών για τη διοργάνωση του Αθλητικού Camp 2015 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», ορίζονται ως εξής: α) από 15/6/2015 έως 19/6/2015, β) από 22-6-2015 έως 26-6-2015, γ) από 29-6-2015 έως 3-7-2015 & δ) από 6-7-2015 έως 10-7-2015 και ως τόπος παράδοσης αυτών οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Άλσους Βεΐκου.
Μετά τα ανωτέρω, καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους την, συ­νημμένη στην παρούσα, Τεχνική Έκθεση προμήθειας των πιο πάνω μερίδων έτοιμων φαγητών, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησής τους και τον τίτλο: «ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ για την προμήθεια δέκα χιλιάδων (10.000) μερίδων έτοιμων φαγητών για τις ανάγκες διοργάνωσης του Θερινού Αθλητικού CAMP 2015 του Ν.Π. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» και μέσα σ’ αυτόν δύο (2) ξεχωριστούς φακέλους:
Α) έναν (1) φάκελο για τα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.    Φορολογική ενημερότητα,
2.    Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προς διάθεση γεύματα θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές προσδιορίζονται στη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθ. 1/2015 Μελέτη της Δ/νσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) &
3.    όλα τα σχετικά με τις πιστοποιήσεις δικαιολογητικά που ζητούνται στη συ­νημμένη στην παρούσα, Τεχνική Έκθεση (Προδιαγραφές)),
Β) έναν (1) φάκελο για την οικονομική προσφορά τους, μέχρι τις 11-6-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η ανωτέρω απόφαση θα διαβιβαστεί στο Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»» και η σύμβαση θα υπογραφεί από τον ανάδοχο της προμήθειας και τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»».
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5% της κατακυρωθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α..
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει από τις Υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»» μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των προς προμήθεια μερίδων έτοιμων φαγητών από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%.
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»».
 
                                                                 Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                                           
 
 
 
                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
                                       
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ»
 
 
 
Αριθ. Μελέτης 1/2015
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»
(για τις ανάγκες του Θερινού Αθλητικού Camp 2015).
 
Περιλαμβάνονται:
α) ένα σάντουιτς, το οποίο θα αλλάζει ώστε να μην είναι το ίδιο καθημερινά &
β) ένα φρούτο εποχής.
Τα χορηγούμενα είδη διατροφής θα είναι ελληνικής παραγωγής και σύμφωνα με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών.
Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα είναι σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους κανονισμούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις.
Χορηγούμενα είδη:
Α)        Ψωμάκι ή αραβική πίτα, α΄ ποιότητας, 0,080-0,120 gr.
Τυρί τύπου Ένταμ ή τυρί φέτα 30-60 gr.
Ζαμπόν ή γαλοπούλα 25 gr.
Πολτός ελιάς 3 gr.
Τα παραπάνω είδη θα είναι φρεσκοκομμένα, χωρίς σημάδια αλλοίωσης και γευστικά ικανοποιητικά. Επίσης θα είναι άριστης ποιότητας, της ημέρας και από αγνά, ελληνικά, φρέσκα υλικά. Θα μεταφέρονται συσκευασμένα αεροστεγώς ώστε να μην αλλοιώνονται. 
Η φέτα τομάτας 40 gr και τα φρούτα εποχής τα οποία θα είναι νεκταρίνια ή μπανάνες ή ροδάκινα ή βερίκοκα θα είναι α΄ ποιότητας, ελληνικής προέλευσης και παραγωγής, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό. Καθαρά, απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων. Θα πρέπει να είναι τόσο ώριμα ώστε να αντέχουν στην μεταφορά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κατανάλωσης. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασή τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να μην έχουν υγρασία πέρα από το επιτρεπτό όριο.
Β) Τα χορηγούμενα νωπά φρούτα πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας, κατά προτίμηση ελληνικής προέλευσης και παραγωγής, πρόσφατης συλλογής, ακέραια, υγιή και χωρίς ίχνη προσβολών από έντομα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς μώλωπες, αλλοιώσεις και ζημιές από παγετό. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγμένα από χώμα και ορατά ίχνη λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων.
Θα πρέπει να είναι τόσο ώριμα ώστε να αντέχουν στην μεταφορά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κατανάλωσης. Να μην εμφανίζουν αλλοίωση της σύστασής τους και των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.
Να μην έχουν υγρασία μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο.
Επίσης, πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις και τις εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε Αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr