ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

12-10-2015 Ενημέρωση
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. Πρωτ.: 32364
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                  Ημερ.: 12-10-2015
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
(χωρητικότητας 1300 & 660 L)
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 10.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         την τεχνική έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 27/2015 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         τη με αριθ. 291/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας των αναφερόμενων στην ανωτέρω μελέτη ανταλλακτικών κάδων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 1300 & 660 L,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003113191 αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα &
·         τη με αριθ. 577/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6673.0001για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: 7Ο9ΨΩ9Λ-ΨΡ4), ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ003140285),
την προμήθεια των αναφερόμενων στην υπ’ αριθ. 27/2015 μελέτη ανταλλακτικών κάδων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 1300 & 660 L.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                       Ο Δήμαρχος
 
 
 
 
                                                                                        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      


 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

 

 

 
 
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
ΦΟΡΕΑΣ :
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
ΜΕΛΕΤΗ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  
 
 
 
ΚΑ:
 
20.6673.0001
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :
10.000,00€
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   27/2015     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
   ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ανταλλακτικών
                    κάδων αποκομιδής»         
                 
                        ΑΡ. ΜΕΛ.:    27 / 2015
                  Κ.Α. :        20.6673.0001
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την προμήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 1.300 ltr& 660  ltr που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες προσωρινής και υγιεινής εναπόθεσης απορριμμάτων στον Δήμου Γαλατσίου.
            Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 10.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει την με Κ.Α. 20.6673.0001 σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2015.
            Η προμήθεια των ανταλλακτικών θα γίνει για την επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής για κάδους που ο Δήμος έχει προμηθευτεί παρελθόντα έτη και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα από τις Εταιρείες SPIDER & ΒΙΟΚΑΔΟ, και θα πρέπει να είναι συμβατά (τα ανταλλακτικά) για τους εν λόγω κάδους.
Η εκτέλεση της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις:
·         της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. 11389/08.03.93 ¨ Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Φ.Ε.Κ 185/23.03.93 τ. Β΄.
 
 
 
                                                                ΓΑΛΑΤΣΙ 10/09/2015
                                                                                       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
                                                                          ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
                 
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                              ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ
                                                                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
   ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ανταλλακτικών
                    κάδων αποκομιδής»         
                 
                        ΑΡ. ΜΕΛ.:    27 / 2015
                  Κ.Α. :        20.6673.0001
 
 
 
 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
 
καπάκι (σκέπαστρο)
 
Θα πρέπει να είναι πλαστικό, επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο  για να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, τόσο για τους 660 λίτρων όσο και για τους 1.300 λίτρων. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω, με την βοήθεια 2 χειρολαβών.
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο διπλού τοιχώματος, πάχους τουλάχιστον 2,5 χιλιοστών το κάθε ένα.
Ο τρόπος κατασκευής του, θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα, να έχει ελαστική παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να μην επηρεάζεται από υπεριώδη ακτινοβολία.
Θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το κυρίως σώμα των κάδων, να συνδέεται με αυτό με κατάλληλους στιβαρής κατασκευής μεντεσέδες, διαμορφωμένους σε δύο χειρολαβές, που εδράζονται στην επάνω, πίσω πλευρά των κάδων.
Το χρώμα του καπακιού, θα πρέπει να είναι σε αποχρώσεις RAL, της επιλογής της υπηρεσίας. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός θα πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.
 
 
Τροχοί ΜΕ ΦΡΕΝΟ – Ανάρτηση
 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών, και αντοχής φορτίου τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας.
Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360°, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η μετατόπισή τους εύκολη.
Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωμάτωσή τους να επιτυγχάνεται με 4 βίδες και αντίστοιχα παξιμάδια ασφάλειας, ο κάθε ένας.
Οι κονσόλες ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλα νευρωμένες από χαλυβδοέλασμα πάχους πέντε (5) χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις μηχανικές καταπονήσεις.
Να φέρουν πέδησηπου θα περιλαμβάνειποδοπετάλ (τροχοδέτη) για την ακινητοποίηση τους.
 
ΤΡΟΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΕΝΟ – Ανάρτηση
 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούμενοι, με μεταλλική ζάντα και με συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών, και αντοχής φορτίου τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας.
Να έχουν την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360°, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η μετατόπισή τους εύκολη.
Να εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η ενσωμάτωσή τους να επιτυγχάνεται με 4 βίδες και αντίστοιχα παξιμάδια ασφάλειας, ο κάθε ένας.
Οι κονσόλες ανάρτησης να είναι βαρέως τύπου, κατάλληλα νευρωμένες από χαλυβδοέλασμα πάχους πέντε (5) χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή, στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις μηχανικές καταπονήσεις.
 
ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ:
            Μεταλλικός σωλήνας Φ16×1.070 για τους κάδους των 660 λίτρων και Φ19Χ1.000 για τους κάδους των 1300 λίτρων.
 
ΒΙΔΕΣ-ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
            Βίδες στήριξης τροχού Μ10×20 και αντίστοιχα παξιμάδια Μ10 ασφαλείας
 
 
 
 
                                                                   ΓΑΛΑΤΣΙ  10/09/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
 
 
 
             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
          
              ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
   ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ανταλλακτικών
                    κάδων αποκομιδής»         
                 
                        ΑΡ. ΜΕΛ.:    27 / 2015
                  Κ.Α. :        20.6673.0001
 
 
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
 
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
1
Καπάκια μεγάλα ΜSE 1.300ltr ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
75
54
4.050,00
2
Καπάκια μεγάλα ΜSE 660ltr
50
50
2.500,00
3
Σωλήνας σκεπάστρου
125
75 ΧΦ19Χ1000
50 ΧΦ16Χ1070
3
375,00
4
Τροχοί με φρένο
50
12
600,00
5
Τροχοί χωρίς φρένο
50
10
500,00
6
Βίδες με παξιμάδι
400
0,20
80,00
 
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
8.105,00
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
 
 
25,08
 
ΣΥΝΟΛΟ
 
 
8.130,08
 
Φ.Π.Α 23%
 
 
1.869,92
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
10.000,00
 
 
                                                                   ΓΑΛΑΤΣΙ  10/09/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
 
 
 
               ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
          
   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ                              
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr