ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ

01-12-2015 Ενημέρωση
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ.: 39309
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                          Ημερ.: 1-12-2015             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 15.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         τη συνημμένη με αριθμό 30/2015 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασίνου του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         τη με αριθ. 304/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας των αναφερόμενων στην ανωτέρω μελέτη δενδρυλλίων-θάμνων,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003147309 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα,
·         τη με αριθ. 596/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0009 για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: 7ΚΖ8Ω9Λ-2ΧΘ) (ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ003171234),
την προμήθεια των αναφερόμενων δενδρυλλίων-θάμνων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 30/2015 μελέτης.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασίνου του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της συγγραφής υποχρεώσεων η οποία εμπεριέχεται στη με αριθ. 30/2015, μέχρι την 7-12-2015, ημέρα Δευτέρα για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Ο μειοδότης οφείλει, με την υπογραφή της οικείας σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένας (1) χρόνος από την υπογραφή της. Για τον σκοπό αυτόν ψηφίσθηκε πίστωση πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) για το Οικ. Έτος 2015, το δε υπόλοιπο ποσό θα δεσμεύσει τον προϋπολογισμό του 2016.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                  α/α
 
 
                                                                                       ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
                                                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                                                                                            & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δενδρυλλίων – θάμνων 2015»
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00€
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:      30/2015
 
Κ.Α.: 35.6692.0009
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια δενδρυλλίων και θάμνων τα οποία θα φυτευτούν:
α) σε ήδη διαμορφωμένες πλατείες όπως αυτές που βρίσκονται στις οδούς: Κουντουριώτου και Αλκυόνης, Πυθίας και Αλκυόνης, Μπουμπουλίνας και Σκρα, Βεϊκου-Τράλλεων, Καλογήρου Σαμουήλ και Σουλίου, Σκύρου-Βεΐκου, Ναρκίσσου και Ι. Φωκά, πλατεία Ελευθερίας, πλατεία Ναρκίσσου κ.λ.π.
β) σε νησίδες π.χ. Γαλατσίου, Καραϊσκάκη, Αγ. Γλυκερίας κ.λ.π.
γ) στα πεζοδρόμια κεντρικών δρόμων και μη όπως Γαλατσίου, Αγ. Γλυκερίας, Παπαφλέσσα, Αγ. Ειρήνης, Βεΐκου, Ζαλόγγου, Χ. Τρικούπη, Αφαίας, κ.λ.π.
δ) σε παρτέρια και ζαρντινιέρες που βρίσκονται στη Λεωφόρο Βεϊκου, στο πεζόδρομο Καραολή Δημητρίου κ.λ.π.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 13%.
Στη τιμή της προμήθειας περιλαμβάνεται και η μεταφορά των φυτών στους χώρους φύτευσης.
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Το φυτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1564/85 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Ν. 2040/92 και 2325/95 ή αν είναι εισαγόμενα να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002 όπως τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ. 179/05 και 106/11.
Το φυτικό υλικό πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και εμφάνισης, υγιές, εύρωστο, απαλλαγμένο από ρόζους, ξερά κλωνάρια, φυτοπαθολογικές ή εντομολογικές προσβολές, να έχει πλούσιο ριζικό σύστημα και σχήμα κανονικά διαμορφωμένο.
Κάθε προμηθευόμενο είδος πρέπει να επισημαίνεται με ευανάγνωστη ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία όπως η λατινική και η κοινή ονομασία του.
Τα δέντρα πρέπει να: α) έχουν καλά διαμορφωμένη κόμη με το φυσικό σχήμα κάθε δέντρου (τυπικό για κάθε είδος), συμμετρική χωρίς μεγάλα κενά και χωρίς παραμορφώσεις από άνεμο, κακό κλάδεμα ή άλλες αιτίες, και να μην εμφανίζει υδατική καταπόνηση όπως μάρανση, συρρικνωμένα ή ξερά φύλλα β) ευθυτενή κορμό, γ) ριζικό σύστημα απαλλαγμένο από προσβολές, με μάζα χώματος συσκευασμένη μέσα σε πλαστική γλάστρα, και δ) να είναι διακλαδισμένα σε ύψος 1,8 μέτρου και άνω εκτός από τις χαρουπιές ( ύψους 1,50-1,80m) που θα διακλαδίζονται σε ύψος 1,30 m και άνω και τις δενδρώδεις πικροδάφνες που θα διακλαδίζονται σε ύψος 1,50 m και άνω.
Οι θάμνοι πρέπει να έχουν κόμη τυπική για το κάθε είδος, συμμετρική καλά ισορροπημένη χωρίς μεγάλα κενά, να μην εμφανίζουν υδατική καταπόνηση όπως μάρανση, συρρικνωμένα ή ξερά φύλλα και χωρίς να έχει πέσει το φύλλωμα στο εσωτερικό ή στο κατώτερο μέρος του φυτού, τουλάχιστον δύο ετών, με μάζα χώματος, συσκευασμένοι σε πλαστική γλάστρα. Τα δένδρα και οι θάμνοι πρέπει να είναι του είδους που περιγράφεται στο παρακάτω πίνακα με χαρακτηριστικά όπως φαίνονται στον ίδιο πίνακα. Να σημειωθεί ότι το ύψος κορμού αναφέρεται στην απόσταση πάνω από το λαιμό της ρίζας.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
 
Α. ΔΕΝΔΡΑ
Α/Α
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ.
ΥΨΟΣ
(m)
ΠΕΡ. ΚΟΡΜΟΥ
ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ (lt)
1
Ακακία Κων/πόλεως
Albizzia julibrissim
3-3,5 m
8-10 cm
25
2
Ακακία Κων/πόλεως
Albizzia julibrissim
2,5-3 m
6-8 cm
12
3
Ακακία Μιμόζα
Acacia «Bon accueil»
2,5-3 m
6-8 cm
15
4
Ακακίακυανόφυλλη
Acacia cyanophylla
2,5-3 m
6-8 cm
12
5
Ακακία ροβίνια
Robinia pseudoacacia
2,5-3 m
6-8 cm
10
6
Βραχυχίτωνας
Sterculia acerifolia
2-2,5 m
8-10 cm
15
7
Γιακαράντα
Jacaranda mimosifolia
2,5-3 m
8-10 cm
12
8
Γιουνίπερος
Virginiana (sky rocket)
1 m
 
9
9
Δαμασκηνιά καλ/κή
Prunus cerasifera “Pisardii”
3-3,5 m
8-10 cm
15
10
Δαμασκηνιά καλ/κή
Prunus cerasifera “Pisardii”
2,5-3 m
6-8 cm
10
11
Ελαίαγνος
Elaegnus augustifolia
2,5-3 m
10-12 cm
40
12
Ιβίσκος συριακός
Hibiscus syriacus
1,8-2,00 m
6-8 cm
10
13
Κατάλπη
Catalpa bignonioides
2,5-3 m
6-8 cm
15
14
Κέδρος ντεοντάρα
Cedrus atlantica
2-2,50 m
 
18
15
Κελρεουτέρια
Koelreuteria paniculata
3-3,5 m
8-10 cm
18
16
Κελρεουτέρια
Koelreuteria paniculata
2,5-3 m
6-8 cm
12
17
Κοκορεβιθιά
Pistacia terebinthus
2,5-3 m
8-10 cm
30
18
Κουτσουπιά ή Κέρκις
Cercis siliquastrum
3-3,5 m
8-10 cm
18
19
Κουτσουπιά ή Κέρκις
Cercis siliquastrum
2,5-3 m
6-8 cm
12
20
Κυπαρίσσι Αριζόνικα
Cypressus arizonica
1,20-1,50 m
 
30
21
Κυπαρίσσι γκολντ κρεστ
Cypressus macrocarpa «Gold Crest»
1,20-1,50 m
 
10
22
Κυπρεσσοκυπάρισσος λέϊλαντ
Cypressocyparis leylandii
1,20-1,50m
 
10
23
Κυπρεσσοκυπάρισσος λέϊλαντ
Cypressocyparis leylandii
1,50-1,80m
 
10
24
Λαγκεστρέμια δενδρώδης
Lagerstoemia indica “Rosea Nova”
1,8-2,00 m
8-10 cm
18
25
Λαμπούρνο
Laburnum watereri «Vossi»
1,8-2,00 m
8-10
18
26
Ληκιδάμβαρη
Liquidambar styraciflua
3-3,5 m
8-10 cm
18
27
Μελιά
Μelia azedarach
3-3,5 m
8-10 cm
15
28
Μελιά
Μelia azedarach
2,5-3,00 m
6-8 cm
10
29
Μουριά Καλ/κή(άκαρπη)
Morus platanifolia
3-3,5 m
8-10 cm
15
30
Νεραντζιά
Citrus aurantium
2-2,20 m
6-8 cm
10
31
Πεύκη κουκουναριά
Pinus pinea
2 m και άνω
6-8 cm
10
32
Πικροδάφνη δενδρώδης
Nerium oleander
2-2,50 m
6-8 cm
10
33
Πλάτανος
Platanus acerifolia
3,5-4,00 m
10-12 cm
18
34
Σοφόρα
Sophora japonica
2,5-3 m
6-8 cm
10
35
Σφένδαμος
Acer negundo
3-3,5 m
8-10 cm
18
36
Φωτίνια δενδρώδης
Photinia fraseri
2-2,50 m
8-10 cm
30
37
Σχίνος ή ψευτοπιπεριά
Schinus molle
2,50-3 m
10-12
12
38
Χαρουπιά
Ceratonia siliqua
1,50-1,80 m
4-6
10
39
Χαρουπιά
Ceratonia siliqua
2,5-3 m
10-12 cm
15
 
Β. ΘΑΜΝΟΙ
 
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ.
ΥΨΟΣ
(m)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑΔΩΝ
ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ
(lt)
40
Αβέλια
Abelia grandiflora
0,3-0,4 m
5
9
41
Αγγελική νάνα
Pittisporum tobira «Nanum»
0,30 m
5
3-4
42
Αμπέλοψη
Parthenocissus (Ampelopsis) quinquefolia
1,8-2m
9-10
43
Βερβερίδα
Berberis thunbergii «Atropurpurea»
0,3-0,40 m
3
7
44
Βερονίκη ροζ
(Hebe) Veronica andersonii «Gauntletti»
0,30 m
3
3
45
Βερονίκη νάνα
”(Hebe) Veronica franciscana
0,20-0,30 m
3
3
46
Βεϊγκέλια
 (κόκκινο άνθος)
Weigelia sp.
0,80-1,00 m
3
3-4
47
Βιβούρνο lucidum
Viburnum lucidum
0,40-0,60 m
3
3-4
48
Βιβούρνο κοινό
Viburnum tinus
0,40-0,60m
3
3
49
Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος κίτρινος
Juniperus chinensis “Pfitzeriana old gold”
0,20-0,30 m
2-3
3-4
50
Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος πράσινος
Juniperus chinensis
“Mint julep
0,20-0,30 m
2-3
3-4
51
Γυνέριο
Gynerium argenteum
0,80 m
 
9
52
Δάφνη Απόλλωνα
Laurus nobilis
0,80-1 m
5
5
53
Δαφνοκέρασος
Prunus laurocerasus
0,60-0,80 m
5
9
54
Δενδρολίβανο έρπον
Rosmarinus officinalis “Prostratus”
0,10
 
2-3
55
Δοδοναία
Dodonea viscose “Purpurea”
0,60-0,80m
3-5
7
56
Ελαίαγνος πανασέ
Eleagnus punges
0,60-0,80m
3-5
9
57
Ιβίσκος σινικός
Hibiscus rosa sinensis
0,60-0,70 m
3-5
5
58
Καλλιστήμονας
Callistemon laevis
0,80-1,00m
3
9
59
Κάσσια
Cassia floribunda
0,60-0,80 m
3
7
60
Κεάνωθος (έρπων)
Ceanothus thysiflorus repens
0,20
 
3
61
Κουφέα
Cuphea hyssopifolia
0,10-0,20 m
2-3
62
Κυδωνίαστρο φρανκέτειο (αειθαλές)
Cotoneaster franchetii
0,40-0,50 m
3
3-4
63
Κότινος
Cotinus coggygria
0,60-0,80 m
3
3-4
64
Κύτισσος
Cytisus scoparius “Andreanus”
0,60-0,80 m
3
4-5
65
Λαγκεστρέμια
Lagerstoemia indica “Rosea Nova”
0,50-0,60m
3
3-4
66
Λαντάνα έρπουσα
Lantana montevidensis
0,20 m
3
3
67
Λαντάνα νάνα
Lantana camara “Nana”
0,30 m
3
3
68
Λεβάντα
Lavandula officinalis
0,20-0,30 m
2-3
69
Λεβαντίνη
Santolina sp.
0,10-0,20 m
2-3
70
Λιγουστρίνι
Ligustrum ovalifolium “Aureomarginatum“
0,30-0,40 m
3
2-3
71
Λιγούστρο
Ligustrum japonicum
0,50-0,60 m
2-3
2-3
72
Μαργαρίτα
Chrysanthemum frutescens
0,30-0,40 m
2
73
Μετροσίδηρος
 
0,30-0,50 m
3
5
74
Μαώνια
Mahonia aquifolium
0,60-0,80 m
5
9
75
Μηδική
Medicago arborea
0,40-0,50 m
 
2
76
Ναντίνα
Nandina domestica
0,40-0,50 m
3
3
77
Πασσιφλόρα ή Ρολογιά
Passiflora coerulea
1,8-2m
7
78
Πασχαλιά
Syringa vulgaris
0,60-0,80 m
3
3-4
79
Πιερίς
 
0,30-0,40 m
3
80
Πικροδάφνη
Nerium oleander
0,50-0,60 m
3
2-3
81
Πολύγαλα
Polygala myrtifolia
0,40-0,50 m
4-5
7
82
Πυξάρι
Buxus rotundifolia
0,30-0,40 m
3
2-3
83
Ροδιά καλ/κή
Punica granatum
0,80-1,00 m
3
9
84
Ρυγχόσπερμα
Rhynchospermum jasminoides
1,8-2m
9
85
Σπάρτο
Spartium junceum
0,40-0,50 m
3
2-3
86
Σπειρέα άσπρη
Spirea arguta
0,60-0,80 m
3
2-3
87
Τούγια σφαιρική
Thuya orientalis “Compacta Aurea Nana”
0,4-0,5 m
3-4
88
Τούγια πυραμιδοειδής
Thuya occidentalis “Pyramidalis”
0,60-0,80 m
 
3-4
89
Τριανταφυλλιά θαμνώδης
Rosa sp.
0,50-0,60 m
3
7
90
Υπέρικο ημιαειθαλές
Hypericum patulum «Ηidcote»
0,30-0,40 m
3
3
91
Φόρμιουμ
Phormium tenax “Variegatum”
0,60-0,70 m
 
7
92
Φόρμιουμ
Phormium tenax
“Purpureum”
0,60-0,70 m
 
7
93
Φωτίνια
Photinia fraseri
0,50-0,60 m
3
3-4
 
 
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
 
ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΑΛΑΤΣΙ   25 / 9 / 2015
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
 
 


 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Δενδρυλλίων- θάμνων»
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:   30 /2015
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00€
 
Κ.Α.: 35.6692.0009
 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
 
            Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια δενδρυλλίων και θάμνων για τους χώρους πρασίνου του Δήμου Γαλατσίου.
 
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
            Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις εξής διατάξεις:
1.    Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
2.    Το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
3.    Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4.    Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
5.    Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο <<Πρόγραμμα Διαύγεια>> και άλλες διατάξεις.
6.    Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α’) : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις
7.    Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
8.    Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
9.    Το Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές)τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
10.Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
11.Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014). Διοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις
12.Το N.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά τεύχη
 
  1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  2. Συγγραφή Υποχρεώσεων
  3. Τεχνική Έκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές.
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ Δήμο Γαλατσίου (Τμήμα Προμηθειών)» και «Προσφορά για την ‘’Προμήθεια δενδρυλλίων-θάμνων’’». Μέσα σε αυτόν το φάκελο θα υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένας σφραγισμένος φάκελος οικονομικής προσφοράς.
Όσον αφορά στα δικαιολογητικά συμμετοχής οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού:
1.    Να είναι εγγεγραμμένοι στο επίσημο μητρώο Επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα (σύμφωνα με τη Υ.Α. 1153/16620/2014 του ΦΕΚ 616Β/2014) και να προσκομίσουν το αντίστοιχο έγγραφο που να το αποδεικνύει.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επίσημο μητρώο του ΥΠΑΑΤ αποκλειόμενης της δυνατότητας χρήσης άδειας τρίτου προσώπου ώστε να πληρείται το νομικό πλαίσιο που διέπει την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού.
  1.  Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής έχει εγγραφεί μόνο στον επίσημο μητρώο ως φυτωριακή επιχείρηση (παραγωγής) θα πρέπει να καταθέσει τον επίσημα δηλωμένο κατάλογο των ειδών που παράγει (ο οποίος έχει δηλωθεί στο Υ.Π.Α.Α.&Τ.), ώστε να ελεγχθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι είδη παραγωγής του.
  2. Προσκόμιση αντίγραφου του πτυχίου του υπεύθυνου επιστήμονα (Γεωπόνο, Τεχν. Γεωπονίας) που απασχολείται στην επιχείρηση σύμφωνα με το Π.Δ 159/30-10-2014 (ΦΕΚ 241Α), και προσκόμιση του πίνακα προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας ή του ΙΚΑ, προσφάτως επικυρωμένο από τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα έστω και με μερική απασχόληση  κατ’ ελάχιστον 20ώρες/εβδομάδα. Εάν ό ίδιος ή ο διαχειριστής έχει την παραπάνω ιδιότητα, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου του ως Υπεύθυνου Επιστήμονα.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προμηθευτή ότι συμφωνεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.
 
Όσον αφορά στην οικονομική προσφορά σημειώνεται ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη φυτών θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των προς προμήθεια φυτών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή.
Τέλος, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια θάμνων και δέντρων, καθώς ο υποψήφιος προμηθευτής που πληροί τις προδιαγραφές και είναι οικονομικότερος για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών θα επιλέγεται ως ανάδοχος.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΣΥμβαση
 
Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η ανακοίνωση κατακύρωσης, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση.
 
ΑΡΘΡΟ 7ο : εγγυητικη καλησ εκτελεσησ
 
Ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλει, με την υπογραφή της οικείας σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης.
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου
 
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο.
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
 
Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των φυτών θα είναι τουλάχιστον για ένα (1) μήνα. Κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα οφειλόμενο σε κάποια εντομολογική προσβολή ή ασθένεια που δεν διαπιστώθηκε μετά από μακροσκοπική εξέταση κατά την παραλαβή των φυτών πρέπει να αντικαθίσταται το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.
 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα χρόνο από την υπογραφή της και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.
 
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
 
Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των φυτών στις θέσεις φύτευσης τους. Οι προμήθειες θα γίνονται σταδιακά κατόπιν συνεννοήσεως με την Υπηρεσία Πρασίνου ενώ οι ποσότητες των διαφόρων ειδών των φυτών μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
 
 
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
 
ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.
 
 
 
 
 
 
ΓΑΛΑΤΣΙ   25 / 9 / 2015
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.


 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ – ΘΑΜΝΩΝ”
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.   30/2015
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 €
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κ.Α.: 35.6692.0009
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
 
Α. ΔΕΝΔΡΑ
 
 
 
 
1
Ακακία Κων/πόλεως (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
2
45,00
90,00
2
Ακακία Κων/πόλεως (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
6
15,00
90,00
3
Ακακία Μιμόζα
Τεμ
2
40,00
80,00
4
Ακακία κυανόφυλλη
Τεμ
10
22,00
220,00
5
Ακακία ροβίνια 
Τεμ
33
17,00
561,00
6
Βραχυχίτωνας
Τεμ
15
22,00
330,00
7
Γιακαράντα (2,5-3) & (8-10cm)
Τεμ
1
120,00
120,00
8
Γιουνίπερος “sky rocket”
Τεμ
2
25,00
50,00
9
Δαμασκηνιά καλ/κή (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
5
35,00
175,00
10
Δαμασκηνιά καλ/κή (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
40
22,00
880,00
11
Ελαίαγνος
Τεμ
2
97,00
194,00
12
Ιβίσκος συριακός
Τεμ
18
25,00
450,00
13
Καμφορά
Τεμ
1
120,00
120,00
14
Κατάλπη
Τεμ
5
58,00
290,00
15
Κέδρος ντεοντάρα
Τεμ
1
68,00
68,00
16
Κελρεουτέρια (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
1
60,00
60,00
17
Κελρεουτέρια (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
19
48,00
912,00
18
Κοκορεβυθια
Τεμ
2
90,00
180,00
19
Κουτσουπιά (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
2
48,00
96,00
20
Κουτσουπιά (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
2
30,00
60,00
21
Κυπαρίσσι Αριζόνικα (1,75-2m)
Τεμ
1
30,00
30,00
22
Κυπαρίσσι γκολντ κρεστ (1,2-1,5)
Τεμ
2
30,00
60,00
23
Κυπρεσσοκυπάρισσος λέϊλαντ (1,2-1,5)
Τεμ
8
18,00
144,00
24
Κυπρεσσοκυπάρισσος λέϊλαντ (1,5-1,8)
Τεμ
1
30,00
30,00
25
Λαμπούρνο
Τεμ
2
60,00
120,00
26
Ληκιδάμβαρη
Τεμ
5
45,00
225,00
27
Μελιά (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
5
60,00
300,00
28
Μελιά (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
15
22,00
330,00
29
Μουριά Καλ/κή (άκαρπη)
Τεμ
5
60,00
300,00
30
Νεραντζιά
Τεμ
8
40,00
320,00
31
Πεύκη κουκουναριά
Τεμ
1
39,00
39,00
32
Πικροδάφνη δενδρώδης
Τεμ
10
40,00
400,00
33
Πλάτανος
Τεμ
5
60,00
300,00
34
Σοφόρα
Τεμ
2
15,00
30,00
35
Σφένδαμος
Τεμ
4
43,00
172,00
36
Φωτίνια
 
5
70,00
350,00
37
Σχίνος ή ψευτοπιπεριά
Τεμ
4
65,00
260,00
38
Χαρουπιά (1,50-1,80)
Τεμ
5
22,00
110,00
39
Χαρουπιά (2,50-3)
Τεμ
3
84,00
252,00
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝΔΡΩΝ (Α)
8798,00
 
Β. ΘΑΜΝΟΙ
 
 
 
 
40
Αβέλια
Τεμ
20
11,5
230,00
41
Αγγελική νάνα
Τεμ
7
8
56,00
42
Αμπέλοψη
Τεμ
3
20
60,00
43
Βερβερίδα
Τεμ
7
6
42,00
44
Βερονίκη ροζ
Τεμ
8
6
48,00
45
Βερονίκη νάνα
Τεμ
5
6
30,00
46
Βείγκέλια (κόκκινο άνθος)
Τεμ
2
7
14,00
47
Βιβούρνο lucidum
Τεμ
35
5,5
192,50
48
Βιβούρνο κοινό
Τεμ
100
5
500,00
49
Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος κίτρινος
Τεμ
10
5,5
55,00
50
Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος πράσ.
Τεμ
30
5,5
165,00
51
Γυνέριο
Τεμ
1
13,5
13,50
52
Δάφνη Απόλλωνα
Τεμ
3
10
30,00
53
Δαφνοκέρασος
Τεμ
40
11,5
460,00
54
Δενδρολίβανο έρπον
Τεμ
11
2,5
27,50
55
Δοδοναία
Τεμ
2
12
24,00
56
Ελαίαγνος πανασέ
Τεμ
2
11,5
23,00
57
Ιβίσκος σινικός
Τεμ
2
13,5
27,00
58
Καλλιστήμονας
Τεμ
10
13
130,00
59
Κάσσια
Τεμ
3
5
15,00
60
Κεάνωθος (έρπων)
Τεμ
10
5,5
55,00
61
Κουφέα
Τεμ
10
7
70,00
62
Κυδωνίαστρο φρανκέτειο
Τεμ
3
5
15,00
63
Κότινος
Τεμ
2
10,5
21,00
64
Κύτισσος
Τεμ
2
10,5
21,00
65
Λαγκεστρέμια
Τεμ
3
7
21,00
66
Λαντάνα έρπουσα
Τεμ
300
2,7
810,00
67
Λαντάνα νάνα
Τεμ
50
2,7
135,00
68
Λεβάντα
Τεμ
10
2,5
25,00
69
Λεβαντίνη
Τεμ
10
2,5
25,00
70
Λιγουστρίνι
Τεμ
10
2,5
25,00
71
Λιγούστρο
Τεμ
5
2,5
12,50
72
Μαργαρίτα
Τεμ
5
2,5
12,50
73
Mετροσίδηρος
Τεμ
15
7
105,00
74
Μαώνια
Τεμ
1
22,5
22,50
75
Μηδική
Τεμ
8
2,5
20,00
76
Ναντίνα
Τεμ
2
7
14,00
77
Πασσιφλόρα ή Ρολογιά
Τεμ
3
22,5
67,50
78
Πασχαλιά
Τεμ
2
8
16,00
79
Πιερίς
Τεμ
2
11
22,00
80
Πικροδάφνη
Τεμ
10
2,8
28,00
81
Πολύγαλα
Τεμ
4
13,5
54,00
82
Πυξάρι
Τεμ
10
2,5
25,00
83
Ροδιά καλ/κή
Τεμ
1
22,5
22,50
84
Ρυγχόσπερμα
Τεμ
6
20
120,00
85
Σπάρτο
Τεμ
3
2,5
7,50
86
Σπειρέα άσπρη
Τεμ
3
6
18,00
87
Τούγια σφαιρική
Τεμ
5
7
35,00
88
Τούγια πυραμιδοειδής
Τεμ
8
13,5
108,00
89
Τριανταφυλλιά θαμνώδης
Τεμ
5
5
25,00
90
Υπέρικο ημιαειθαλές
Τεμ
20
4
80,00
91
Φόρμιουμ Variegatum
Τεμ
1
17
17,00
92
Φόρμιουμ Purpureum
Τεμ
1
17
17,00
93
Φωτίνια
Τεμ
40
6,5
260,00
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΜΝΩΝ (Β)
4474,50
ΣΥΝΟΛΟ (Α)+(Β)
13272,50
ΦΠΑ 13%
1725,43
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
2,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
15000,00
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 25/9/2015
ΓΑΛΑΤΣΙ : 25 /9 / 2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
 
 
& ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ – ΘΑΜΝΩΝ”
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 30/2015
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:15.000,00 €
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Κ.Α.: 35.6692.0009
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
 
Α. ΔΕΝΔΡΑ
 
 
 
 
1
Ακακία Κων/πόλεως (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
2
 
 
2
Ακακία Κων/πόλεως (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
6
 
 
3
Ακακία Μιμόζα
Τεμ
2
 
 
4
Ακακία κυανόφυλλη
Τεμ
7
 
 
5
Ακακία ροβίνια 
Τεμ
33
 
 
6
Βραχυχίτωνας
Τεμ
23
 
 
7
Γιακαράντα (2,5-3) & (8-10cm)
Τεμ
1
 
 
8
Γιουνίπερος “sky rocket”
Τεμ
2
 
 
9
Δαμασκηνιά καλ/κή (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
5
 
 
10
Δαμασκηνιά καλ/κή (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
40
 
 
11
Ελαίαγνος
Τεμ
2
 
 
12
Ιβίσκος συριακός
Τεμ
18
 
 
13
Καμφορά
Τεμ
1
 
 
14
Κατάλπη
Τεμ
5
 
 
15
Κέδρος ντεοντάρα
Τεμ
1
 
 
16
Κελρεουτέρια (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
1
 
 
17
Κελρεουτέρια (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
19
 
 
18
Κοκορεβυθια
Τεμ
2
 
 
19
Κουτσουπιά (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
2
 
 
20
Κουτσουπιά (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
2
 
 
21
Κυπαρίσσι Αριζόνικα (1,75-2m)
Τεμ
1
 
 
22
Κυπαρίσσι γκολντ κρεστ (1,2-1,5)
Τεμ
2
 
 
23
Κυπρεσσοκυπάρισσος λέϊλαντ (1,2-1,5)
Τεμ
8
 
 
24
Κυπρεσσοκυπάρισσος λέϊλαντ (1,5-1,8)
Τεμ
1
 
 
25
Λαμπούρνο
Τεμ
2
 
 
26
Ληκιδάμβαρη
Τεμ
5
 
 
27
Μελιά (3-3,5) & (8-10cm)
Τεμ
5
 
 
28
Μελιά (2,5-3) & (6-8cm)
Τεμ
10
 
 
29
Μουριά Καλ/κή (άκαρπη)
Τεμ
5
 
 
30
Νεραντζιά
Τεμ
8
 
 
31
Πεύκη κουκουναριά
Τεμ
1
 
 
32
Πικροδάφνη δενδρώδης
Τεμ
10
 
 
33
Πλάτανος
Τεμ
5
 
 
34
Σοφόρα
Τεμ
2
 
 
35
Σφένδαμος
Τεμ
4
 
 
36
Φωτίνια
Τεμ
5
 
 
37
Σχίνος ή ψευτοπιπεριά
Τεμ
4
 
 
38
Χαρουπιά (1,50-1,80)
Τεμ
5
 
 
39
Χαρουπιά (2,50-3)
Τεμ
3
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΝΔΡΩΝ (Α)
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. ΘΑΜΝΟΙ
 
 
 
 
40
Αβέλια
Τεμ
20
 
 
41
Αγγελική νάνα
Τεμ
7
 
 
42
Αμπέλοψη
Τεμ
3
 
 
43
Βερβερίδα
Τεμ
7
 
 
44
Βερονίκη ροζ
Τεμ
8
 
 
45
Βερονίκη νάνα
Τεμ
5
 
 
46
Βείγκέλια (κόκκινο άνθος)
Τεμ
2
 
 
47
Βιβούρνο lucidum
Τεμ
35
 
 
48
Βιβούρνο κοινό
Τεμ
100
 
 
49
Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος κίτρινος
Τεμ
10
 
 
50
Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος πράσ.
Τεμ
30
 
 
51
Γυνέριο
Τεμ
1
 
 
52
Δάφνη Απόλλωνα
Τεμ
3
 
 
53
Δαφνοκέρασος
Τεμ
40
 
 
54
Δενδρολίβανο έρπον
Τεμ
11
 
 
55
Δοδοναία
Τεμ
2
 
 
56
Ελαίαγνος πανασέ
Τεμ
2
 
 
57
Ιβίσκος σινικός
Τεμ
2
 
 
58
Καλλιστήμονας
Τεμ
10
 
 
59
Κάσσια
Τεμ
3
 
 
60
Κεάνωθος (έρπων)
Τεμ
10
 
 
61
Κουφέα
Τεμ
10
 
 
62
Κυδωνίαστρο φρανκέτειο
Τεμ
3
 
 
63
Κότινος
Τεμ
2
 
 
64
Κύτισσος
Τεμ
2
 
 
65
Λαγκεστρέμια
Τεμ
3
 
 
66
Λαντάνα έρπουσα
Τεμ
300
 
 
67
Λαντάνα νάνα
Τεμ
50
 
 
68
Λεβάντα
Τεμ
10
 
 
69
Λεβαντίνη
Τεμ
10
 
 
70
Λιγουστρίνι
Τεμ
10
 
 
71
Λιγούστρο
Τεμ
5
 
 
72
Μαργαρίτα
Τεμ
5
 
 
73
Mετροσίδηρος
Τεμ
15
 
 
74
Μαώνια
Τεμ
1
 
 
75
Μηδική
Τεμ
8
 
 
76
Ναντίνα
Τεμ
2
 
 
77
Πασσιφλόρα ή Ρολογιά
Τεμ
3
 
 
78
Πασχαλιά
Τεμ
2
 
 
79
Πιερίς
Τεμ
2
 
 
80
Πικροδάφνη
Τεμ
10
 
 
81
Πολύγαλα
Τεμ
4
 
 
82
Πυξάρι
Τεμ
10
 
 
83
Ροδιά καλ/κή
Τεμ
1
 
 
84
Ρυγχόσπερμα
Τεμ
6
 
 
85
Σπάρτο
Τεμ
3
 
 
86
Σπειρέα άσπρη
Τεμ
3
 
 
87
Τούγια σφαιρική
Τεμ
5
 
 
88
Τούγια πυραμιδοειδής
Τεμ
8
 
 
89
Τριανταφυλλιά θαμνώδης
Τεμ
5
 
 
90
Υπέρικο ημιαειθαλές
Τεμ
20
 
 
91
Φόρμιουμ Variegatum
Τεμ
1
 
 
92
Φόρμιουμ Purpureum
Τεμ
1
 
 
93
Φωτίνια
Τεμ
40
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΜΝΩΝ (Β)
 
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)
 
ΦΠΑ 13%
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr