ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

21-10-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ.: 33824
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                            Ημερ.: 20-10-2015     
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΥΟ (2) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 996,30 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         την τεχνική έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 11/2015 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         τη με αριθ. 205/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας των αναφερόμενων στην ανωτέρω μελέτη δύο (2) βενζινοκίνητων αναρροφητήρων,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003083647 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα,
·         τη με αριθ. 429/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0005 για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: 7ΩΠΩΩ9Λ-ΓΔΩ) (ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ003083748),
την προμήθεια των αναφερόμενων ηλεκτροκίνητων αναρροφητήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 11/2015 μελέτης.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 27-10-2015, ημέρα Τρίτη, για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                       Ο Δήμαρχος
 
 
 
 
                                                                                        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
       Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
                 Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
             
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ
11/ 15
ΤΙΤΛΟΣ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :     996,30  
 
 
 
 
               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
          
          
                    
 
 
           Σιδερής Νικόλαος
   Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
          
 
 
      Ο Προϊστάμενος                                    Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
 
 
 
 
 
 
   ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ               ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
       Πολιτικός Μηχανικός                      ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
 
                                         ΓΑΛΑΤΣΙ   MAΡΤΙΟΣ   2 0 15
 
 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
       11 /2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     996,30
 
ΤΜΗΜΑ :
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
                                    
 
 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
            
 
      Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δυο βενζινοκίνητων απορροφητήρων για τις ανάγκες της Δ/νσης περιβάλλοντος.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 996,30  ( συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%) και η άντληση του ποσού θα γίνει από τους Κ.Α. 20.7135.0005 προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015.
Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :
· Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
· Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
· Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
· Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
· Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».§ Την περίπτωση (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)».
· Το Ν. 2859/7-11-00 (ΦΕΚ 248 Α΄) : Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και ιδιαίτερα την 43η παράγραφο του 3ου Παραρτήματος § Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του άρθρου 20.
· Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
· Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ..
 Tον Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.
 Του N.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69ου άρθρου .
 Του N.4281/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπ. Οικ. Και άλλες διατάξεις.
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Για πολύ ισχυρή αναρρόφηση και για γρήγορο καθάρισμα μεγάλων επιφανειών. Να Μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης ως φυσητήρας. Να εχει αντιδονητικό σύστημα για ξεκούραστη εργασία, σωλήνα αέρα και μπεκ στρογγυλής και επίπεδης διατομής.
 
Κυβισμός cm³
27,2
Ισχύς kW/HP
0,8/1,1
Βάρος kg 1)
5,7
Μέγιστη παροχή αέρα m³/h 2)
770
Εξοπλισμός
Στρογγυλό μπεκ
Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 3)
96,0
Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 3)
105,0
Δονήσεις αριστερά/δεξιά m/s² 4)
1,8/1,5
 
Αντιδονητικό σύστημα
Για να Ελαχιστοποιεί τις δονήσεις, εξασφαλίζοντας άνετη εργασία ακόμα κα μετά από πολλή ώρα
Αορτήρας
Οι αορτήρες με μαλακό μαξιλαράκι για να ελαφρύνουν την εργασία, ιδιαίτερα κατά την πολύωρη χρήση μηχανημάτων. Οι ζώνες να διατάσσονται στο πλάι, αφήνοντας ελεύθερο τον θώρακα και προσφέροντας μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Η κατανομή του βάρους είναι ιδανική: Οι ώμοι, η πλάτη και οι γοφοί δέχονται το φορτίο σε ίσα μέρη.
Ασφαλιζόμενη σκανδάλη γκαζιού με διακόπτη
Η σκανδάλη να μπορεί να κλειδωθεί μεταξύ ρελαντί και φουλ γκάζι σε οποιαδήποτε θέση. Με μια σύντομη πίεση του αντίχειρα στο κουμπί stop να σβήνει και Το μηχάνημα να είναι πάλι έτοιμο για εκκίνηση.
Εργονομική λαβή με μαλακή ζώνη κρατήματος
Εργονομική λαβή με μαλακή ζώνη κρατήματος. Ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται απλά και με ασφάλεια, γιατί δεν χρειάζεται να απομακρύνετε το χέρι σας από τη λαβή. Η σκανδάλη γκαζιού μπορεί να σταθεροποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση ανάμεσα σε ρελαντί και πλήρες γκάζι. Αυτό διευκολύνει σημαντικά την εργασία, ιδίως σε περίπτωση πολύωρης χρήσης.
Χειροκίνητη αντλία καυσίμου
Με τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου, το καύσιμο τροφοδοτείται στο καρμπιρατέρ με ένα πάτημα του αντίχειρα. Έτσι μειώνεται ο αριθμός των τραβηγμάτων εκκίνησης μετά από μεγάλο διάστημα ακινησίας του μηχανήματος. Όλα τα μηχανήματα περιποίησης πρασίνου και όλοι οι φυσητήρες διαθέτουν χειροκίνητη αντλία καυσίμου.
Σετ καθαρισμού υδρορροών
πρακτικό σετ καθαρισμού υδρορροών με σωλήνα 3 μέτρων, επιτρέπει καθάρισμα των υδρορροών ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.
Γωνιακό πεπλατυσμένο μπεκ
 
Σακούλα σκόνης
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΔΑΠΑΝΗ      (χωρις Φ.Π.Α. 23 %)
1.
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ
 
2
τεμ
405,00
810,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:
810,00
ΦΠΑ 23%:
186,30
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%:
996,30
 
 
 
 
              
 
 
                      Ο Συντάξας
                 
          
          
 
 
 
           Σιδερής Νικόλαος
   Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
                              
   Ο Προϊστάμενος Τμήματος          Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
 
 
 
 
 
 
 
 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ           ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       
 Πολιτικός Μηχανικός                    ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr