Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης προμήθειας επίπλων

09-12-2015 Ενημέρωση
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ.: 39967
         ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                         Ημερ.: 8-12-2015
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
          ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
(για τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ)
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 1.440,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         τη με αριθ. 380/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου,
·         τα με ΑΔΑΜ 15REQ003344752 & 15REQ003344862 αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενή αιτήματα &
·         τη με αριθ. 714/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7133.0001 για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: ΩΡΟΕΩ9Λ-ΝΩ3, ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ: 15REQ003438060 (Καλόγηροι Ξύλινοι (35×172)) & 15REQ003439018 (Μεταλλικές Αρχειοθήκες (131×46×62))),


την προμήθεια των παρακάτω ειδών:
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε τεμάχια)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
1.
Καλόγηροι Ξύλινοι (35×172)
3
210,00
2.
Μεταλλικές Αρχειοθήκες (131×46×62)
3
960,00
Συνολική ενδεικτική δαπάνη (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
1.170,00
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι τις 10-12-2015, ημέρα Πέμπτη, για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4% &
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                       Ο Δήμαρχος
 
 
 
 
                                                                                        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr