ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

12-10-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ.: 32362
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                Ημερ.: 12-10-2015
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
εργαλειων ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 3.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         την τεχνική έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 23/2015 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων) του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         τη με αριθ. 293/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας των αναφερόμενων στην ανωτέρω μελέτη εργαλείων ηλεκτρολόγων,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003107511 αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα &
·         τη με αριθ. 576/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0002για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: 75ΥΝΩ9Λ-ΗΗ9), ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ003140220),
την προμήθεια των αναφερόμενων στην υπ’ αριθ. 19/2015 μελέτη εργαλείων ηλεκτρολόγου.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων) του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
              Ο Δήμαρχος
 
 
                                                                                         ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 

 

Κ.Α.:

 

« Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτρολόγων »

 

 

 

 

 

23   / 2015

 

 

 

     3000          

 

 

              20.7131.0002 / 2015

 

 

 

 

 

                                   

ΓΑΛΑΤΣΙ    .. / ….. / 2015

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:

 

 

 

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΝΕΡΓ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ Τ.Ε. MSC

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 

 

 

    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

 

 

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 

« Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτρολόγων »

 

 

23 / 2015

 

3000      

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η –   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

 

Η μελέτη αυτή συντάσσεται με σκοπό την προμήθεια  εργαλείων για ηλεκτρολόγους

 

Αναλυτικά τα εργαλεία αναφέρονται στον προϋπολογισμό.

 

            Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την προμήθεια εργαλείων για ηλεκτρολόγους  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 3000 € και θα βαρύνει τον Κ.Α.    20.7131.0002 / 2015     του προϋπολογισμού

          Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:

α) της Υπ. Απόφασης 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ

β) του Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

γ) του Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης

δ) του Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ:

 

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΝΕΡΓ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ Τ.Ε. MSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 

 

 

    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

 

 

 

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

« Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτρολόγων »

 

 

23 / 2015

 

 

 

3000      

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ     ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 Ο

Αντικείμενο προμήθειας  

 

          Η  συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια εργαλείων για ηλεκτρολόγους

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Ισχύουσες διατάξεις

 

          Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις:

α) της Υπ. Απόφασης 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ

β) του Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

γ) του Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης

δ) του Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια

Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές έρχεται σε αντίφαση με τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα , και Υπ. Αποφάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο

         

Τα στοιχεία της μελέτης είναι τα παρακάτω:

·         Η τεχνική έκθεση

·         Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

·         Οι τεχνικές προδιαγραφές

·         Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και το

·         Το τιμολόγιο προσφοράς

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο

 

Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και εγκατάστασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.  Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την  παραλαβή των ειδών και εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο

 

 Ο χρόνος εγγύησης με αντικατάσταση θα ισχύει για τα εργαλεία εφ’ όρου ζωής ενώ για το όργανο μέτρησης δύο έτη . Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται , οφειλομένη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Οι αναφερόμενες θήκες θα είναι του ίδιου οίκου με τα εργαλεία/όργανο που αφορούν.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

         

Τα υπό προμήθεια εργαλεία για ηλεκτρολόγους  θα είναι αρίστης ποιότητας, υψηλής τεχνολογίας με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο

 

          Η προθεσμία παράδοσης στις αποθήκες του Δήμου δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

          Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά  και παράδοση σε λειτουργία του υλικού στο χώρο του Δήμου.  Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 

 

 

    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

 

 

 

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

« Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτρολόγων »

 

 

23  / 2015

 

 

 

3000      

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στον προϋπολογισμό της προμήθειας εργαλείων ηλεκτρολόγων.Ειδικά το όργανο θα πρέπει να μετρά αντίσταση, τάση, ακολουθία φάσεων, πολικότητα,παρουσία φάσης με έναν ακροδέκτη , να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED και ψηφιακή οθόνη απεικόνισης μετρήσεων . Επίσης να διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη και ενσωματωμένο φακό για εργασία σε μή φωτιζόμενο περιβάλλον. Να φέρει απαραιτήτως τα πρότυπo ηλεκτρικής προστασίας ΕΝ61010-1 Protection 2 και κατά της υπέρτασης CAT IV 600V.

 

 

.

 

 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

       Ο  ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.  

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ   

 ΜΗΧΚΟΣ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧ/ΓΙΑΣ Τ.Ε.ΜSc

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 

 

    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

 

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

« Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτρολόγων »

 

 

23 / 2015

 

3000      

 

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτρολόγων»

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Σετ 6 μονωμένων κατσαβιδίων PROTWIST

6

32

192

2

Απογυμνωτής καλωδίων 28mm λεπίδα γωνία 985956

3

15

45

3

Κλειδί alen μπίλιας σετ FACOM 83SH.JP9

3

20

60

4

Κόφτης καλωδίων. 3000V 2,2mm 192.18VE

6

29

174

5

Μυτοτσίμπιδο με κοντό ημίστροφο Ράμφος 193.18ve

3

21

63

6

Πένσα με μόνωση 3000V 187.18VE

6

20

120

7

Γκαζοτανάλια με μόνωση 52mm 180.VE

3

26

78

8

Πρέσσα Κως 673838

3

81

243

9

Απογυμνωτής & κόφτης τηλεφωνIκων καλωδίων 11mm 985936

3

19

57

10

Πολυτρύπανο PG 678014

3

71

213

11

Εργαλειοθήκη υφασμάτινη PROBAG BS.T20PB

3

60

180

12

Ενδεικτικό Led 12-690VAC/DC+Ω ΕΝΔ/ΨΗΦ ΙΡ65

3

115

345

13

Θηκη φορητών οργάνων FLUKE C33

3

23

69

14

Σκελετό μεταλλοπριονιού 603E

3

33

99

15

Κλειδί γαλλικό 30mm 3000V 113.10TAVSE

3

61

183

16

Κλειδί γαλλικό 113A.12C

3

33

99

17

Κλειδί πολύγωνο 3000V FACOM 55.13AVSE

3

23

69

18

ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3000V 187.20AVSE

3

50

150

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2439

 

ΦΠΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

561

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23%

 

3000,00

 

 

 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

       Ο  ΠΡ/ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ   

 ΜΗΧΚΟΣ ΕΝΕΡ.ΤΕΧ/ΓΙΑΣ Τ.Ε. MSc

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 

    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

 

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

« Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτρολόγων »

 

23 / 2015

 

3000   

 

 

ΘΕΜΑ: ¨ Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτρολόγων¨

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Σετ 6 μονωμένων κατσαβιδίων PROTWIST

6

 

 

2

Απογυμνωτής καλωδίων 28mm λεπίδα γωνία 985956

3

 

 

3

Κλειδί alen μπίλιας σετ FACOM 83SH.JP9

3

 

 

4

Κόφτης καλωδίων. 3000V 2,2mm 192.18VE

6

 

 

5

Μυτοτσίμπιδο με κοντό ημίστροφο Ράμφος 193.18ve

3

 

 

6

Πένσα με μόνωση 3000V 187.18VE

6

 

 

7

Γκαζοτανάλια με μόνωση 52mm 180.VE

3

 

 

8

Πρέσσα Κως 673838

3

 

 

9

Απογυμνωτής & κόφτης τηλεφωνIκων καλωδίων 11mm 985936

3

 

 

10

Πολυτρύπανο PG 678014

3

 

 

11

Εργαλειοθήκη υφασμάτινη PROBAG BS.T20PB

3

 

 

12

Ενδεικτικό Led 12-690VAC/DC+Ω ΕΝΔ/ΨΗΦ ΙΡ65

3

 

 

13

Θηκη φορητών οργάνων FLUKE C33

3

 

 

14

Σκελετό μεταλλοπριονιού 603E

3

 

 

15

Κλειδί γαλλικό 30mm 3000V 113.10TAVSE

3

 

 

16

Κλειδί γαλλικό 113A.12C

3

 

 

17

Κλειδί πολύγωνο 3000V FACOM 55.13AVSE

3

 

 

18

ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3000V 187.20AVSE

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

ΦΠΑ

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23%

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                        Ο         ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: H/M ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

 

     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 

 

 

    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

 

 

 

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

« Προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτρολόγων »

 

 

23 / 2015

 

 

 

3000

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

(κατά το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης)

 

 

 

 

Της επιχείρησης

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………:

 

με έδρα τ…………………..………………… οδός ……………..………………………………

αριθμ. ……….. Τ.Κ.: ………………..……Τηλ.: …………………….Fax: ……………………

 

 

 

 

 

 

 

Αφού έλαβα γνώση της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και όλων των λοιπών στοιχείων αυτής υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της παρεχόμενης προμή με το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού Μελέτης.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩ

 

έκπτωση επί του προϋπολογισμού (πρό Φ.Π.Α.) σε ακέραιες μονάδες

 

 

 

 

Προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (%)

 

 

 

……………………………………………………………………………%

( Αριθμητικά )

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… %

( Ολογράφως )

 

 

 

 

 

 

 

…………………, ……… / ……… / 20….

(Τόπος και ημερομηνία)

 

Ο Προσφέρων

 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα)

 

 

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ   … / …. / 2015

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Γ.

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

 ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ Τ.Ε. MSc

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr