ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

19-12-2014 Ενημέρωση

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 4.920,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προμηθευτεί τον αναφερόμενο στην συνημμένη μελέτη εξοπλισμό για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής των αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ),
·         το Ν. 2286/1995 («Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»),
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
·         το Ν. 3853/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»),
·         το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
·         την υπ’ αριθ. 48/2014 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων) για την προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίων & γεωτρήσεων,
·         τη με αριθ. 372/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας,
·         τη με αριθ. 675/2014 απόφαση της Ο.Ε. για την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (4.920,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0012 του Οικ. Έτους 2014 &
·         το με ΑΔΑΜ 14REQ00248662 καταχωρημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων εγκεκριμένο αίτημα.
Κριτήριο κατακύρωσης της ανωτέρω προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας.
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει τμηματικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015 (28-2-2015).
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα μελέτη προμήθειας των πιο πάνω ειδών, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένες οικονομικές προσφορά μέχρι τις 23-12-2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 π.μ., για αξιολόγηση. 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρότα­ση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Ο ανάδοχος της πιο πάνω προμήθειας οφείλει, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της κατακυρωθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.
Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου σε εύλογο χρόνο μετά την προσκόμισή τους στο Δήμο.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φόρος Εισ. 4% &
·         0,10% υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
 
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                                           
 
 
 
                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr