ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

19-11-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. Πρωτ.: 37980
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                              Ημερ.: 19-11-2015
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
             & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
   ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
& ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 7.411,06 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προμηθευτεί για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου & των Νομικών του Προσώπων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ),
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
·         το Ν. 3853/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 2286/1995 («Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»),
·         το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18),
·         την υπ’ αριθ. 85/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την έγκριση της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και την ψήφιση ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6631.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2015,
·         την υπ’ αριθ. 152/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» για την έγκριση της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και την ψήφιση ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6631.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2015,
·         τη με αριθμό 336/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου (Υπηρεσίες Δήμου, Δημοτικό Ιατρείο) & των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ,
·         τη με αριθ. 620/2015 (ΑΔΑ: ΩΔ8ΗΩ9Λ-ΨΧ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης σε βάρος των Κ.Α. 10.6681.0001 (500,00 €) & 15.6682.0001 (4.000,00 €) του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015,
·         τη με αριθ. Πρωτ. 37318/13-11-2015 μοναδική κατατεθείσα οικονομική προσφορά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ANATSS.A. ImportsExportsDistributionofMedical & HospitalProducts,
·         το από 16-11-2015 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, το οποίο, αφού προτείνει την απόρριψη της παραπάνω προσφοράς επειδή δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτήν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας ή υποομάδας ζητουμένων αγαθών &
·         τη με αριθ. Πρωτ. 37977/19-11-2015 απόφασή του για την κήρυξη της παραπάνω διαδικασίας ως άγονης και την επανάληψή της,
τα παρακάτω αναφερόμενα είδη:
ΟΜΑΔΑ Α.: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ A1: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΜΗΜΑ 1. Φαρμακευτικά Είδη
(Συντελεστής Φ.Π.Α: 6 %)
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή μονάδος
Σύνολο
1.     
Aspirin Tab
8
1,50
12,00
2.     
Depon ( αναβράζον)
8
1,11
8,88
3.     
Ζιρτεκ Tab
8
4,40
35,2
4.     
Presolon Tabl
5
2,10
10,50
5.     
Solu Medrol
5
2,69
13,45
6.     
Simeco
5
2,60
13,00
7.     
Spasmo apotel
4
2,45
9,80
8.     
Immodium
8
1,50
12,00
9.     
Tears Naturals Monodose
4
5,15
20,60
10.  
Septobore
5
3,20
16,00
11.  
Tobrex coll
4
2,30
9,20
12.  
Fenistil Gel
4
4,30
   17,20
13.  
Γάζες Fucidin
3
5,80
17,40
14.  
Φυσιολογικός ορός 250 ml
4
1,41
5,64
15.  
Φυσιολογικός ορός 500 ml
4
1,60
6,40
16.  
Betadine sol 30 ml
4
1,80
7,20
Υποσύνολο φαρμακευτικών ειδών (σε €)
214,47
 
ΤΜΗΜΑ 2. Φαρμακευτικά Προϊόντα
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 13%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμάχια
Τιμή μονάδος
Σύνολο
1.     
Dettol liquid soap
4
3,10
12,40
2.     
Αλκοολούχο Αντισηπτικό Gel 1lt με αντλία
2
16,26
32,52
3.     
Αλκοολούχο Αντισηπτικό gel 100 ml
3
7,96
23,88
4.     
Αποστειρωμένες γάζες 10Χ15
6
0,97
5,82
5.     
Αποστειρωμένες γάζες 15Χ18
6
1,06
6,36
6.     
Αποστειρωμένες γάζες 18Χ30
6
1,24
7,44
7.     
Βαμβάκι
4
0,88
3,52
8.     
Leukoplast 8cm
4
4,42
17,68
9.     
Τσιρότο
6
3,10
18,60
10. 
Επίδεσμος 2,5Χ5cm
6
0,97
5,82
11. 
Επίδεσμος 2,5Χ10cm
6
1,06
6,36
12. 
Τριγωνικός επίδεσμος
6
0,88
5,28
13. 
Αιμοστατικό Βαμβάκι
2
4,42
8,84
14. 
Οξυζενέ 100 ml
4
0,88
3,52
15. 
Flamigel
5
6,57
32,85
Υποσύνολο φαρμακευτικών προϊόντων
190,89
 
ΤΜΗΜΑ 3. Φαρμακευτικά Προϊόντα
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 23%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμάχια
Τιμή μονάδος
Σύνολο
1.     
Γάντια μιας χρήσεως Μedium X100
2
4,47
8,94
2.     
Γάντια μιας χρήσεως Large X100
2
4,47
8,94
3.     
Οινόπνευμα 70
4
2,60
10,40
4.     
Οινόπνευμα 95
1
7,32
7,32
5.     
Γλώσσοπίεστρα σε ατομ. Συσκευασία πακ. των 100
1
2,80
2,80
Υποσύνολο φαρμακευτικών προϊόντων
38,40
 


ΤΜΗΜΑ 4. Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη – Πρώτων Βοηθειών 
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 13%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή
Μονάδος
Σύνολο
1.       
ΓΑΖΕΣ ΑΠΛΕΣ 15×15
7
0,99
6,93
2.       
CONTOUR NEXT TAINIEΣ
6
22,12
132,72
3.       
MICROLET Bayer ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ
4
9,21
36,84
4.       
LEUKOSILK 4,6×1,25cm
4
2,07
8,28
Υποσύνολο φαρμακευτικών ειδών
184,77
 
ΤΜΗΜΑ 5. Φαρμακευτικά είδη
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 6%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή Μονάδος
Σύνολο
1.       
ACTOS TAB 30MG/TAB BTX28
2
18,73
37,46
2.       
AEROLIN NEBULES INH.SOL.N 2.5mg/2.5ML AMP
2
3,58
7,16
3.       
ATACAND TAB 16MG/ΤΑΒ BTx14
6
5,63
33,78
4.       
ATROST F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28
6
12,32
73,92
5.       
ATROST F.C.TAB 40MG/TAB BT x 28
2
21,89
43,78
6.       
ATROVENT INH.SOL.N 500mcg/2ml
2
4,47
8,94
7.       
BELIFAX GR.CAP 20MG/CAP BT x 30
3
12,32
36,96
8.       
BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML
4
3,11
12,44
9.       
BUSCOPAN C.TAB 10MG/TAB BTx40
5
3,21
16,05
10.  
CARVEPEN TAB 12,5MG/TAB BTx28
2
5,58
11,16
11.  
COPALIA HCT F.C.TAB (10+160+12,5)MG/TAB BTx28
2
24,12
48,24
12.  
COVERAM TAB (5+5)MG/TAB BT x 30
2
8,78
17,56
13.  
CRESTOR F.C.TAB 5MG/TAB BTx14
6
9,19
55,14
14.  
DEPON EF.TAB 500MG/TAB ΒΤ x 10
8
1,10
8,80
15.  
DEPON MAXIMUM EF.TAB 1G/TAB
7
1,54
10,78
16.  
DEPON TAB 500MG/TAB BTx20
6
0,71
4,26
17.  
DIALOSA TAB 3MG/TAB BTx 120
2
6,07
12,14
18.  
DIAMICRON MR CON.R.TAB 60MG/TAB BT x28
2
9,44
18,88
19.  
DIOVAN F.C.TAB 160MG/TAB BTx28
2
5,90
11,80
20.  
EFEXOR XR PR.CAP 150MG/CAP BTx28
5
20,51
102,55
21.  
EUCREAS F.C.TAB (50+850)MG/TAB BT x 60
4
47,13
188,52
22.  
EPANUTIN 100MG
3
5,29
15,87
23.  
EZETROL 10MG/TAB BTx 20
4
26,81
107,24
24.  
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G
1
4,28
4,28
25.  
FLECARYTHM 100MG
3
12,27
36,81
26.  
FOSTER NEXTHALER PD.INH.MD (100+6)MC/DOSE
2
37,54
75,08
27.  
FUcICORT LIPID CREAM 2%+0,1%(W/W) BTxTUBX30G
2
8,95
17,90
28.  
FUCIDIN CREAM 2% TUBx15G
1
2,57
2,57
29.  
FUCIDIN IMP.GAUZE 30MG/TE 100 cm
5
5,80
29,00
30.  
GALVUS TAB 50 MG/TAB BT x 28
2
21,39
42,78
31.  
GLUCOPHAGE F.C.TAB 850MG
10
1,84
18,40
32.  
IMODIUM ORIGINAL CAPS 2MG/CAP
2
1,48
2,96
33.  
INEGY (10+20)MG/TAB TAB BTx14
3
45,42
136,26
34.  
INEGY (10+40)MG/TAB TAB BTx14
3
47,66
142,98
35.  
JANUMET F.C.TAB (50+1000)MG/TAB BTx56
3
39,64
118,92
36.  
KEPPRA 250MG/TAB BTX50
2
9,07
18,14
37.  
KEPPRA 500MG/TAB BTX50
2
18,36
36,72
38.  
LADOSE CAPS 20MG/CAP ΒΤ x 12
2
11,27
22,54
39.  
LAMICTAL TAB 25MG ΒΤx30
7
5,63
39,41
40.  
LEPUR F.C.TAB 40MG/TAB BTx30
2
15,98
31,96
41.  
LOBIVON TAB 5MG/TAB BTx28
5
5,63
28,15
42.  
LOSEC GR.CAP 20mg/CAP BTx28
4
16,21
64,84
43.  
NIFLAMOL CAPS 250MG/CAP ΒΤ x 20
3
1,90
5,70
44.  
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BT x 28
2
18,47
36,94
45.  
PANADOL COLD & FLU F.C.TAB
5
3,78
18,90
46.  
PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16
5
2,88
14,40
47.  
PITAVA 4MG
1
40,25
40,25
48.  
PONSTAN F.C.TAB 500MG/TAB ΒΤx15
9
1,91
17,19
49.  
PONSTAN ORAL.SUSP 50MG/5ML FLx125 ML
1
1,52
1,52
50.  
PULMICORT INH.SUS.N 0,5MG/ML BTx20
2
12,03
24,06
51.  
RANEXA PR.TAB 375MG/TAB BTx 60
2
61,78
123,56
52.  
SEROQUEL F.C.TAB 100MG/TAB BTx60
2
29,19
58,38
53.  
SEROQUEL F.C.TAB 200MG/TAB BTx60
2
47,52
95,04
54.  
TRUSOPT EY.DRO.SOL 2% (W/V) FLx5ML
2
7,58
15,16
55.  
ULTRA-LEVURE CAPS 50 MG/CAP ΒΤ x 20
2
2,25
4,50
56.  
VALDOXAN F.C.TAB 25MG/TAB BTx28
2
40,76
81,52
57.  
VOLTAREN SPR.SOL 4% W/W bottle x 25 G
2
8,44
16,88
58.  
XARELTO F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28
2
67,81
135,62
59.  
ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB BTx20
5
4,56
22,80
60.  
ZARATOR F.C.TAB 20MG/TAB BTx14
2
9,78
19,56
61.  
PULVO-47 AER.TOP 74G
3
5,95
17,85
62.  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95 FIRST AID CUT.SOL 95% V/V FLx 240ML
10
2,36
23,60
Σύνολο φαρμακευτικών ειδών χωρίς ΦΠΑ
2526,56


ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2
Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη – Πρώτων Βοηθειών
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 23%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή Μονάδος
Σύνολο
1.       
ΠΑΝΕΣ XL 14TEM
2
18,29
36,58
2.       
Gold Glue (M+L) Gloves
5
4,07
20,35
3.       
ΜΑΣΚΕΣ
4
0,50
2,00
4.       
CLINOFAR ΑΜΠΟΥΛΕΣ 5ML X 30 ΤΕΜ.
2
4,88
9,76
5.       
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ TEST-PAP 100ΤΕΜ.
4
11,79
47,16
6.       
Ταινίες Μέτρησης Χοληστερόλης (25 τεμ.) για το μηχανημα Accutrend Cholesterol
3
41,46
124,38
7.       
SUPER COOL SPORTS ICE SPRAY
2
4,06
8,12
8.       
Μικροκυβέτες μέτρησης Αιμοσφαιρίνης για το μηχάνημα ΗΕΜΟCUE (25-30 Τεμάχια)
1
60,17
60,17
9.       
Ταινίες μέτρησης τριγλυκεριδίων για το μετρητή multicare IN (25-30 τεμάχια)
1
52,00
52,00
10.  
Ταινίες μέτρησης αιμοσφαιρίνης-αιματοκρίτη (25 τεμάχια) συμβατές με το εξοπλισμό του Ιατρείου
2
70,00
140,00
11.  
Ταινίες μέτρησης ουρικού οξέος (25 τεμάχια) συμβατές με το εξοπλισμό του Ιατρείου
2
50,00
100,00
12.  
Ταινίες μέτρησης 5 παραμέτρων (30 τεμάχια)(συμβατές με τον εξοπλισμό ιατρείου)
1
240,00
240,00
Υποσύνολο αναλώσιμων ιατρικών ειδών
            840,52
 
ΟΜΑΔΑ Β
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
χωρίς ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ
1
ΒΕΤΑDΙΝΕ SOLUTION   240 ML
16
1,85
29,60
2
ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ150 GR
38
1,50
57,00
3
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95O   400 ML
21
16,00
336,00
4
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΧΑΠΙ(DEPON)
6
0,70
4,20
5
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ (DEPON)
16
2,30
36,80
6
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (15  AMΠΟΥΛΕΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ)
4
3,60
14,40
7
OXYGENE 200 ML
11
0,40
4,40
8
BEPANTHOL
11
7,50
82,50
9
FENISTIL
5
4,50
22,50
10
ΓΑΝΤΙΑ LATEX MEDIUM χωρίς πούδρα κουτί (100 ΤΕΜ.)
63
5,00
315,00
11
ΓΑΝΤΙΑ LATEX LARGE χωρίς πούδρα κουτί (100 ΤΕΜ.)
5
5,00
25,00
12
ΠΟΥΔΡΑ 200 CC
4
3,00
12,00
13
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5 ΚΙΛΑ
15
12,50
187,50
14
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
5
25,50
127,50
15
HANSAPLAST ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (πακ. 40 τεμ)
34
3,40
115,60
16
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΟΥ 20X10
16
4,40
70,40
17
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ (1L)
8
3,10
24,80
18
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (0.5L)
18
6,50
117,00
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1.582,20
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
χωρίς ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ
1
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
15
1,50
22,50
2
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
10
4,00
40,00
3
ΟΞΥΖΕΝΕ
10
2,50
25,00
4
BETADINE
10
3,08
30,80
5
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ (ΚΟΥΤΙ)
5
7,00
35,00
6
ΓΑΖΕΣ
20
2,50
50,00
7
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕ ΓΑΖΑ
20
3,00
60,00
8
ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
6
5,00
30,00
9
ΒΑΜΒΑΚΙ
10
1,40
14,00
10
ΝΑΡΘΗΚΕΣ
5
50,00
250,00
11
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡ. ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
3
30,00
90,00
12
ΟΦΘΑΛΜ. ΣΤΑΓΟΝΕΣ
10
2,10
21,00
13
ΚΟΥΒΕΡΤΑ
1
20,00
20,00
14
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ
10
5,00
50,00
15
ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ
5
3,50
17,50
16
BEPANTHOL ΚΡΕΜΑ
2
8,00
16,00
17
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
8
3,00
24,00
18
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
5
2,50
12,50
19
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
2
5,00
10,00
20
ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΤΖΕΛ
4
7,00
28,00
21
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ
5
5,00
25,00
22
FENISTIL
4
5,00
20,00
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
891,30
 


Κάθε προμηθευτής μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να καταθέσει:
·         ξεχωριστές προσφορές και για τα τρία ΝΠΔΔ (για το Δήμο Γαλατσίου, για το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και για το ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του καθενός,
·         όσον αφορά τον Δήμο Γαλατσίου, (μπορεί να καταθέσει) προσφορά για το σύνολο των ειδών της καθεμιάς από τις δύο υποομάδες (για όλα τα Τμήματα της πρώτης Υποομάδας ή/και για τη δεύτερη Υποομάδα),
·         προσφορά (ή ξεχωριστές προσφορές) για το ένα ή και τα δύο από τα Ν.Π.Δ.Δ. (είτε για το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» είτε για το ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»),
σύμφωνα με τους συνημμένους στην παρούσα Ανακοίνωση Πίνακες Προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των ειδών της προμήθειας α) για το κάθε Νομικό Πρόσωπο β) για την κάθε υποομάδα του Δήμου Γαλατσίου (για όλα τα Τμήματα της πρώτης Υποομάδας ή για τη δεύτερη Υποομάδα).
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένες οικονομικές προσφορά μέχρι τις 24-11-2015, ημέρα Τρίτη, για αξιολόγηση. 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρότα­ση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η απόφαση κατακύρωσης θα διαβιβαστεί στα εποπτευόμενα από τον Δήμο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛ­ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» & «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»» για τις δικές τους ενέργειες.
Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες μετά την προσκόμιση τους στο Δήμο.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
Φόρος Εισ. 4% &
0,10% υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και τα εποπτευόμενα από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. («ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛ­ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» & «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»).
 
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                                           
 
 
 
                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 


ΟΜΑΔΑ Α.: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΤΜΗΜΑ 1. Φαρμακευτικά Είδη
(Συντελεστής Φ.Π.Α: 6 %)
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή μονάδος
Σύνολο
17.  
Aspirin Tab
8
18.  
Depon ( αναβράζον)
8
19.  
Ζιρτεκ Tab
8
20.  
Presolon Tabl
5
21.  
Solu Medrol
5
22.  
Simeco
5
23.  
Spasmo apotel
4
24.  
Immodium
8
25.  
Tears Naturals Monodose
4
26.  
Septobore
5
27.  
Tobrex coll
4
28.  
Fenistil Gel
4
29.  
Γάζες Fucidin
3
30.  
Φυσιολογικός ορός 250 ml
4
31.  
Φυσιολογικός ορός 500 ml
4
32.  
Betadine sol 30 ml
4
Υποσύνολο φαρμακευτικών ειδών (σε €)
 
Φ.Π.Α. 6%
 
Γενικό Σύνολο
 
 
ΤΜΗΜΑ 2. Φαρμακευτικά Προϊόντα
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 13%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμάχια
Τιμή μονάδος
Σύνολο
16. 
Dettol liquid soap
4
17. 
Αλκοολούχο Αντισηπτικό Gel 1lt με αντλία
2
18. 
Αλκοολούχο Αντισηπτικό gel 100 ml
3
19. 
Αποστειρωμένες γάζες 10Χ15
6
20. 
Αποστειρωμένες γάζες 15Χ18
6
21. 
Αποστειρωμένες γάζες 18Χ30
6
22. 
Βαμβάκι
4
23. 
Leukoplast 8cm
4
24. 
Τσιρότο
6
25. 
Επίδεσμος 2,5Χ5cm
6
26. 
Επίδεσμος 2,5Χ10cm
6
27. 
Τριγωνικός επίδεσμος
6
28. 
Αιμοστατικό Βαμβάκι
2
29. 
Οξυζενέ 100 ml
4
30. 
Flamigel
5
Υποσύνολο φαρμακευτικών προϊόντων
 
Φ.Π.Α. 13%
 
Γενικό Σύνολο
 
ΤΜΗΜΑ 3. Φαρμακευτικά Προϊόντα
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 23%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμάχια
Τιμή μονάδος
Σύνολο
6.     
Γάντια μιας χρήσεως Μedium X100
2
7.     
Γάντια μιας χρήσεως Large X100
2
8.     
Οινόπνευμα 70
4
9.     
Οινόπνευμα 95
1
10. 
Γλώσσοπίεστρα σε ατομ. Συσκευασία πακ. των 100
1
Υποσύνολο φαρμακευτικών προϊόντων
 
Φ.Π.Α. 23%
 
Γενικό Σύνολο
 
 
ΤΜΗΜΑ 4. Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη – Πρώτων Βοηθειών 
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 13%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή Μονάδος
Σύνολο
5.       
ΓΑΖΕΣ ΑΠΛΕΣ 15×15
7
0,99
6,93
6.       
CONTOUR NEXT TAINIEΣ
6
22,12
132,72
7.       
MICROLET Bayer ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ
4
9,21
36,84
8.       
LEUKOSILK 4,6×1,25cm
4
2,07
8,28
Υποσύνολο φαρμακευτικών ειδών
184,77
Φ.Π.Α. 13%
 
Γενικό Σύνολο
 
 


ΤΜΗΜΑ 5. Φαρμακευτικά είδη
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 6%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή Μονάδος
Σύνολο
63.  
ACTOS TAB 30MG/TAB BTX28
2
 
 
64.  
AEROLIN NEBULES INH.SOL.N 2.5mg/2.5ML AMP
2
 
 
65.  
ATACAND TAB 16MG/ΤΑΒ BTx14
6
 
 
66.  
ATROST F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28
6
 
 
67.  
ATROST F.C.TAB 40MG/TAB BT x 28
2
 
 
68.  
ATROVENT INH.SOL.N 500mcg/2ml
2
 
 
69.  
BELIFAX GR.CAP 20MG/CAP BT x 30
3
 
 
70.  
BETADINE CUT.SOL 10% FLX240ML
4
 
 
71.  
BUSCOPAN C.TAB 10MG/TAB BTx40
5
 
 
72.  
CARVEPEN TAB 12,5MG/TAB BTx28
2
 
 
73.  
COPALIA HCT F.C.TAB (10+160+12,5)MG/TAB BTx28
2
 
 
74.  
COVERAM TAB (5+5)MG/TAB BT x 30
2
 
 
75.  
CRESTOR F.C.TAB 5MG/TAB BTx14
6
 
 
76.  
DEPON EF.TAB 500MG/TAB ΒΤ x 10
8
 
 
77.  
DEPON MAXIMUM EF.TAB 1G/TAB
7
 
 
78.  
DEPON TAB 500MG/TAB BTx20
6
 
 
79.  
DIALOSA TAB 3MG/TAB BTx 120
2
 
 
80.  
DIAMICRON MR CON.R.TAB 60MG/TAB BT x28
2
 
 
81.  
DIOVAN F.C.TAB 160MG/TAB BTx28
2
 
 
82.  
EFEXOR XR PR.CAP 150MG/CAP BTx28
5
 
 
83.  
EUCREAS F.C.TAB (50+850)MG/TAB BT x 60
4
 
 
84.  
EPANUTIN 100MG
3
 
 
85.  
EZETROL 10MG/TAB BTx 20
4
 
 
86.  
FENISTIL GEL.EXT.US 0,1% (W/W) ΤΒx30 G
1
 
 
87.  
FLECARYTHM 100MG
3
 
 
88.  
FOSTER NEXTHALER PD.INH.MD (100+6)MC/DOSE
2
 
 
89.  
FUcICORT LIPID CREAM 2%+0,1%(W/W) BTxTUBX30G
2
 
 
90.  
FUCIDIN CREAM 2% TUBx15G
1
 
 
91.  
FUCIDIN IMP.GAUZE 30MG/TE 100 cm
5
 
 
92.  
GALVUS TAB 50 MG/TAB BT x 28
2
 
 
93.  
GLUCOPHAGE F.C.TAB 850MG
10
 
 
94.  
IMODIUM ORIGINAL CAPS 2MG/CAP
2
 
 
95.  
INEGY (10+20)MG/TAB TAB BTx14
3
 
 
96.  
INEGY (10+40)MG/TAB TAB BTx14
3
 
 
97.  
JANUMET F.C.TAB (50+1000)MG/TAB BTx56
3
 
 
98.  
KEPPRA 250MG/TAB BTX50
2
 
 
99.  
KEPPRA 500MG/TAB BTX50
2
 
 
100.          
LADOSE CAPS 20MG/CAP ΒΤ x 12
2
 
 
101.          
LAMICTAL TAB 25MG ΒΤx30
7
 
 
102.          
LEPUR F.C.TAB 40MG/TAB BTx30
2
 
 
103.          
LOBIVON TAB 5MG/TAB BTx28
5
 
 
104.          
LOSEC GR.CAP 20mg/CAP BTx28
4
 
 
105.          
NIFLAMOL CAPS 250MG/CAP ΒΤ x 20
3
 
 
106.          
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BT x 28
2
 
 
107.          
PANADOL COLD & FLU F.C.TAB
5
 
 
108.          
PANADOL EXTRA EF.TAB (500+65)MG/TAB BTx16
5
 
 
109.          
PITAVA 4MG
1
 
 
110.          
PONSTAN F.C.TAB 500MG/TAB ΒΤx15
9
 
 
111.          
PONSTAN ORAL.SUSP 50MG/5ML FLx125 ML
1
 
 
112.          
PULMICORT INH.SUS.N 0,5MG/ML BTx20
2
 
 
113.          
RANEXA PR.TAB 375MG/TAB BTx 60
2
 
 
114.          
SEROQUEL F.C.TAB 100MG/TAB BTx60
2
 
 
115.          
SEROQUEL F.C.TAB 200MG/TAB BTx60
2
 
 
116.          
TRUSOPT EY.DRO.SOL 2% (W/V) FLx5ML
2
 
 
117.          
ULTRA-LEVURE CAPS 50 MG/CAP ΒΤ x 20
2
 
 
118.          
VALDOXAN F.C.TAB 25MG/TAB BTx28
2
 
 
119.          
VOLTAREN SPR.SOL 4% W/W bottle x 25 G
2
 
 
120.          
XARELTO F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28
2
 
 
121.          
ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB BTx20
5
 
 
122.          
ZARATOR F.C.TAB 20MG/TAB BTx14
2
 
 
123.          
PULVO-47 AER.TOP 74G
3
 
 
124.          
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95 FIRST AID CUT.SOL 95% V/V FLx 240ML
10
 
 
Σύνολο φαρμακευτικών ειδών χωρίς ΦΠΑ
 
Φ.Π.Α. 6%
 
Γενικό Σύνολο
 
 
 


ΟΜΑΔΑ Α.: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2
Αναλώσιμα Ιατρικά Είδη – Πρώτων Βοηθειών
(Συντελεστής Φ.Π.Α.: 23%)
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή Μονάδος
Σύνολο
1.       
ΠΑΝΕΣ XL 14TEM
2
2.       
Gold Glue (M+L) Gloves
5
3.       
ΜΑΣΚΕΣ
4
4.       
CLINOFAR ΑΜΠΟΥΛΕΣ 5ML X 30 ΤΕΜ.
2
5.       
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ TEST-PAP 100ΤΕΜ.
4
6.       
Ταινίες Μέτρησης Χοληστερόλης (25 τεμ.) για το μηχανημα Accutrend Cholesterol
3
7.       
SUPER COOL SPORTS ICE SPRAY
2
8.       
Μικροκυβέτες μέτρησης Αιμοσφαιρίνης για το μηχάνημα ΗΕΜΟCUE (25-30 Τεμάχια)
1
9.       
Ταινίες μέτρησης τριγλυκεριδίων για το μετρητή multicare IN (25-30 τεμάχια)
1
10.  
Ταινίες μέτρησης αιμοσφαιρίνης-αιματοκρίτη (25 τεμάχια) συμβατές με το εξοπλισμό του Ιατρείου
2
11.  
Ταινίες μέτρησης ουρικού οξέος (25 τεμάχια) συμβατές με το εξοπλισμό του Ιατρείου
2
12.  
Ταινίες μέτρησης 5 παραμέτρων (30 τεμάχια)(συμβατές με τον εξοπλισμό ιατρείου)
1
Υποσύνολο αναλώσιμων ιατρικών ειδών
 
Φ.Π.Α. 23%
 
Γενικό Σύνολο
 


ΟΜΑΔΑ Β
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
χωρίς ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ
1
ΒΕΤΑDΙΝΕ SOLUTION   240 ML
16
 
 
2
ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ150 GR
38
 
 
3
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95O   400 ML
21
 
 
4
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΧΑΠΙ(DEPON)
6
 
 
5
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ (DEPON)
16
 
 
6
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (15  AMΠΟΥΛΕΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ)
4
 
 
7
OXYGENE 200 ML
11
 
 
8
BEPANTHOL
11
 
 
9
FENISTIL
5
 
 
10
ΓΑΝΤΙΑ LATEX MEDIUM χωρίς πούδρα κουτί (100 ΤΕΜ.)
63
 
 
11
ΓΑΝΤΙΑ LATEX LARGE χωρίς πούδρα κουτί (100 ΤΕΜ.)
5
 
 
12
ΠΟΥΔΡΑ 200 CC
4
 
 
13
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 5 ΚΙΛΑ
15
 
 
14
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
5
 
 
15
HANSAPLAST ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (πακ. 40 τεμ)
34
 
 
16
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΟΥ 20X10
16
 
 
17
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ (1L)
8
 
 
18
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (0.5L)
18
 
 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Φ.Π.Α.
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 


ΟΜΑΔΑ Γ
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
χωρίς ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ
1
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
15
 
 
2
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
10
 
 
3
ΟΞΥΖΕΝΕ
10
 
 
4
BETADINE
10
 
 
5
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ (ΚΟΥΤΙ)
5
 
 
6
ΓΑΖΕΣ
20
 
 
7
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕ ΓΑΖΑ
20
 
 
8
ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
6
 
 
9
ΒΑΜΒΑΚΙ
10
 
 
10
ΝΑΡΘΗΚΕΣ
5
 
 
11
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡ. ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΚΟΥΤΙ)
3
 
 
12
ΟΦΘΑΛΜ. ΣΤΑΓΟΝΕΣ
10
 
 
13
ΚΟΥΒΕΡΤΑ
1
 
 
14
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ
10
 
 
15
ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ
5
 
 
16
BEPANTHOL ΚΡΕΜΑ
2
 
 
17
ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
8
 
 
18
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ
5
 
 
19
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
2
 
 
20
ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΤΖΕΛ
4
 
 
21
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ
5
 
 
22
FENISTIL
4
 
 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Φ.Π.Α.
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr