Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης προμήθειας φυλλάδια-αφίσες για τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας

25-11-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                            Γαλάτσι, 25- 11- 2014
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              Αρ. Πρωτ.:46946
   ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΦΥΛΛΑΔΙΑ – ΑΦΙΣΕΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 1.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προμηθευτεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ),
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
·         το Ν. 3853/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         τη με αριθ. 320/2014 απόφαση Δ.Σ. έγκριση αναγκαιότητας εθελοντικής αιμοδοσίας και ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.0003 και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της προμήθειας).
·         τα χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών φυλλάδια – αφίσες όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
 
1.
100 Αφίσες Α3 τετραχρωμία
2.
5.000 φυλλάδια μονόχρωμα Α5
3.
500 φυλλάδια τετραχρωμία Α4 διπλωμένο (4 φύλλο Α5)
4.
1.500 σελιδοδείκτες
 
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι τις 26 -11- 2014, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση. 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών φυλλάδια – αφίσες από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%
Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.
 
 
          Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                                           
 
 
                                                                          ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr