ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

24-06-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ.: 21334
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                           Ημερ.: 23-6-2015
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(ΞΥΛΕΙΑΣ, ΣΙΔΗΡΟΥ & ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ)
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 12.300,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, έχοντας υπόψη του:
·         την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου για το Οικ. Έτος 2015 και δη στους Κ.Α. 30.6662.0002, 30.6662.0006, 30.6662.0007, 30.6662.0008, 30.6662.0009, 30.6662.0010 & 30.6662.0013,
·         τις με αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7/2015 μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) του Δήμου,
·         τις ανάγκες προμήθειας οικοδομικών υλικών, μικροϋλικών (υδραυλικών), υλικών ξυλείας, υλικών σιδήρου, χρωμάτων, ασφαλτομίγματος και ειδών κιγκαλερίας για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών, όπως αυτές αποτυπώνονται στις, ανωτέρω αναφερόμενες, υπ’ αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7/2015 επιμέρους μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) του Δήμου,
·         την εκδοθείσα υπ’ αριθ. Πρωτ. 15531/14-5-2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού,
·         τις κατατεθείσες από τους υποψήφιους αναδόχους προσφορές,
·         το από 22.05.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών &
·         την υπ’ αριθ. 341/2015 (ΑΔΑ: 7ΡΨ2Ω9Λ-ΣΣΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κρίθηκε άγονος ο διαγωνισμός ως προς τις ομάδες 2 (υλικά σιδήρου), 5 (υλικά ξυλείας) & 7 (ασφαλτόμιγμα – μπετόν) και αποφασίσθηκε η με απευθείας ανάθεσή τους,
ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια των παρακάτω ειδών:
Α) ΥΛΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1
44230000-1
Δομικά στοιχεία για χρήση σε οικοδομικές εργασίες-Πλέγμα
         m2
48,00
171,00
2
44316000-8 
Σιδηρικά Είδη – Γωνιές, Ταφ, λάμες, Δοκοί, Πι,Τετράγωνα, Στρογγυλά, Σωλήνες, Λαμαρίνα ντεκαπέ
Kg
1.774,00
1.719,25
3
44316000-8 
Σιδηρικά Είδη – Στραντζαριστα, Σωλήνες , Πι διάτρητο        
μμ
669,00
1.611,11
4
44316000-8 
Σιδηρικά Είδη – Μπόι πόρτας , Κάσα- Μεντεσές φτερού
τεμ.
28
175,40
5
31711140-6
Ηλεκτρόδια
τεμ.
15
225,00
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
3901,76
 
 
Β) ΥΛΙΚΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1
03419100-1
Προϊόντα ξυλείας – Μελαμίνη, Χαρντμπορντ, Κόντρα πλακέ θαλάσσης
m2
102,50
779,90
2
03419100-1
Προϊόντα ξυλείας – Μαδέριa, Πιτς – Πάϊν, Λατάκια, Τάβλες
m3
0,70
350,25
3
03419100-1
Προϊόντα ξυλείας – Πάγκος κουζίνα
mm
4
108,00
4
03419100-1
Προϊόντα ξυλείας – Ξύλο για παγκάκι
τεμ.
30
1.200,00
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
2438,15
 
Γ) ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ – ΜΠΕΤΟΝ
Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
 
1
 
44113620-7
Άσφαλτος –
Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα (σε σακιά των 25 κιλων)
τεμ.
280
1484,00
 
2
 
44113700-2
Υλικά επισκευής οδών –
Ταχύπηκτο επισκευαστικό οδοστρώματος, Pit Fix (σε σακιά των 25 κιλων)
τεμ.
167
2171,00
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
3.655,00
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας των ανωτέρω ειδών θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ για κάθε ομάδα υλικών.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τις συνημμένες στην παρούσα με αριθ. 1, 2 & 5 Μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών Έργων) του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 26-6-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής τους και για δώδεκα (12) μήνες.
Ο μειοδότης της προμήθειας της κάθε ομάδας υλικών υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της κατακυρωθείσας για την κάθε ομάδα υλικών δαπάνης χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                       Ο Δήμαρχος
 
                                                                                        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr