Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης δύο κλιματιστικών

08-09-2015 Ενημέρωση
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ. Πρωτ.: 28340
   ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                  Ημερ.: 8-9-2015
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 1.427,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 18/2015 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         τη με αριθ. 204/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης δύο (2) κλιματιστικών,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ002838476 αναρτημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. πρωτογενές αίτημα,
·         τη με αριθ. 430/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 1.427,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0003  για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: 7ΔΠΩΩ9Λ-Ζ0Π, ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ002921419),
την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών αυτόνομων μονάδων τοίχου (split unit) 12.000 B.T.U.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Η/Μ Μελετών του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 11-9-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης προς χρήση των πιο πάνω δύο (2) κλιματιστικών μονάδων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από επτά (7) ημέρες από την κοινοποίηση στο μειοδότη της απόφασης κατακύρωσης.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                       Ο Δήμαρχος
 
 
 
                                                                                        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
18/ 15
 
ΤΙΤΛΟΣ
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 1427,00
 
 
 
 
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
    
 
 
 
 
      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός & Τεχνολόγος Μηχανικός Αυτοκινήτων
 
 
          Ο Προϊστάμενος                      Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
 
 
 
 
 
 
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΟΣ        ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός        ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
ΓΑΛΑΤΣΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2 0 15
 
 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η
 
 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
       18/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΤΜΗΜΑ :
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛOΓΙΚΩΝ
 
 
 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
 
 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     1427,00€ με ΦΠΑ23%
 
 
Με την μελέτη αυτή που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η προμήθεια και η εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων και αυτόνομων κλιματιστικών σε γραφεία των Δημοτικών κτιρίων που στερούνται θέρμανσης κυρίως και ψύξης κατά δεύτερο λόγο. Συγκεκριμένα θα προμηθευτούμε 2 κλιματιστικές αυτόνομες μονάδες τοίχου (splitunit) 12.000 B.T.U για να λυθεί το πρόβλημα θέρμανσης-ψύξης του κτιρίου διότι η αντλία θερμότατος που λειτουργούσε εκεί λόγω βλάβης από χρόνια χρήση έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.
Η θέση των κλιματιστικών θα υποδειχτούν από τον αρμόδιο υπάλληλο Γκιουζελη Ιωάννη.
Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης προς χρήση των κλιματιστικών θα είναι οι επτά (7) μέρες.
 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :
 
        • Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.
        • Ν. 2286/95/τ.Α’/19 – «Περί Προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων»
        • N.2307/Α’/113/1995 – Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
        • Ν.2505/1997/τ.Α’/107 – ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α.
        • Ν.2539/97/τΑ’/244 – Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
        • Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»
·         Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
·         Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.
·         Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
·         Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
·         Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
·         Tον Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.
·         Του N.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69ου άρθρου .
·          N.4281/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπ. Οικ. Και άλλες διατάξεις.
 
O προϋπολογισμός της προμηθείας ανέρχεται στο ποσό των 1427,00 € του φ.π.α 23% συμπεριλαμβανομένου.
 
 
 
Γαλάτσι,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
 
 
 
                              


 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
       18/2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
ΤΜΗΜΑ :
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛOΓΙΚΩΝ
 
 
 
ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1427,00€ με ΦΠΑ23%
 
 
 
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή μονάδος (€)
Δαπάνη (€)
1
Κλιματιστικά τοίχου 12.000 b.t.u. Inverter A’class plus
τεμ
2
500
1000,00
2
Εργασία τοποθέτησης –σύνδεσης παράδοσης σε πλήρη λειτουργία κλιματιστικών τοίχου
Κατά αποκοπη
2
80
160,00
 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
1160,00
 
1160,16
Φ.Π.Α 23%
266,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1427,00
 
 
Γαλάτσι,  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
 
 
 
 
 
 
 
                     


Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο    Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ
 
     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: ……………………………………………………………………………………………….
ΕΤΑΙΡΕΙΑ /Δ/ΝΣΗ / ΤΗΛ. / FAX /:    ……………………………………………………………………………………………………….
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
Α/Α
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Τιμή μονάδος (€)
Δαπάνη (€)
1
Κλιματιστικά τοίχου 12.000 b.t.u. Inverter A’class plus
τεμ
2
 
 
2
Εργασία τοποθέτησης –σύνδεσης παράδοσης σε πλήρη λειτουργία κλιματιστικών τοίχου
Κατά αποκοπή
2
 
 
 
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
Φ.Π.Α 23%
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 
 
 
                                                                                                                (υπογραφή)
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr