Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης λέβητα μονάδας θέρμανσης δημαρχιακού μεγάρου

09-12-2015 Ενημέρωση
 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ.: 40095
   ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                 Ημερ.: 9-12-2015                     
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
       ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΛΕΒΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
(αντικατάσταση πεπαλαιωμένου)
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 8.000,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         την τεχνική έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανωτέρω προμήθειας και εγκατάστασης, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 45/2015 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ), η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής,
·         τη με αριθ. 382/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας και εγκατάστασης του αναφερόμενου στην ανωτέρω μελέτη λέβητα μονάδας Θέρμανσης του Δημαρχιακού Μεγάρου,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003390067 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα,
·         τη με αριθ. 715/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0013 για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: Β83ΞΩ9Λ-2ΒΧ) (ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ003448042),
την προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα μονάδας Θέρμανσης του Δημαρχιακού Μεγάρου (αντικατάσταση πεπαλαιωμένου), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 45/2015 μελέτης.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Η/Μ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη (τεχνική & οικονομική) προσφορά μέχρι τις 11-12-2015, ημέρα Παρασκευή, για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                       Ο Δήμαρχος
 
 
 
 
                                                                                        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
ΘΕΜΑ: ¨Προμήθειακαι εγκατάσταση λέβητα μονάδας θέρμανσης Δημαρχιακού Μεγάρου     
              (αντικατάσταση πεπαλαιωμένου)¨
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45 / 2015
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η
 
            Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή, υλικών και μικροϋλικών (βάνες, συλλέκτες, θερμοστάτες κλπ) τοποθέτησης και σύνδεσής τους στο υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων που λόγω παλαιότητας (άνω των πενήντα ετών) έχουν υποστεί μεγάλες φθορές (ο λέβητας διαρρέει) και η λειτουργία τους είναι πλέον αδύνατη. 
            Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την αποξήλωση, απομάκρυνση υπάρχοντα εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή, βανών, υλικών αυτοματισμού, κ.λ.π.) και την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7135.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου Γαλατσίου .
Η διενέργεια, καθώς και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις παρακάτω νομο-θετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα διάφορα διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, καθώς και από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν εφαρμογή και ισχύουν:
·           Την Υπουργική Απόφαση 11389 (ΦΕΚ 185Β/23-3-93) «περί Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ».
·           Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
·           Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
·           Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
·           Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
·           Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
·           Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
·           Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ΓΑΛΑΤΣΙ 25 / 11 / 2015                           
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                      
 
 
                                                    
 
                                                                                                ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
                                                                                                     ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
ΘΕΜΑ: ¨Προμήθειακαι εγκατάσταση λέβητα μονάδας θέρμανσης Δημαρχιακού Μεγάρου      
              (αντικατάσταση πεπαλαιωμένου)¨
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45 / 2015
 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Αντικείμενο προμήθειας  
 
            Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή, υλικών και μικροϋλικών (βάνες, συλλέκτες, θερμοστάτες κλπ) τοποθέτησης και σύνδεσής τους στο υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης του Δημαρχιακού Καταστήματος, σε αντικατάσταση των υφιστάμενων που λόγω παλαιότητας έχουν υποστεί μεγάλες φθορές (ο λέβητας διαρρέει) και η λειτουργία τους είναι πλέον αδύνατη, δηλαδή αποσύνδεση και αποξήλωση υπάρχοντα εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή, βανών, υλικών αυτοματισμού, κ.λ.π.), την απομάκρυνσή τους από τον χώρο του λεβητοστασίου, και την απόρριψή τους σε χώρο που επιτρέπεται από την αστυνομία, την προμήθεια όλου του ως άνω απαιτούμενου εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, κλπ) υλικών και μικροϋλικών που θα απαιτηθούν επί τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.      
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας και εγκατάστασης υπάγονται στις διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.
Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών έρχεται σε αντίφαση με τους σχετικούς Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα , και Υπ. Αποφάσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις.
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο
            Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και εγκατάστασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.
            Η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή της προμήθειας των υλικών και της εκτέλεσης των εργασιών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία και εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία κακοτεχνία ως προς την ποιότητά τους.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
            Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών θα είναι κατ’ ελάχιστο ένας χρόνος, αλλά σε ότι αφορά τον λέβητα η εγγύηση θα είναι για τουλάχιστον 7 (επτά) χρόνια. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, οφειλομένη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας.
 
ΑΡΘΡΟ 5ο
            Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, σύγχρονης κατασκευής επώνυμου κατασκευαστικού οίκου, με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, και θα καλύπτουν τα θέματα ασφαλείας απ΄ όλες τις απόψεις.
 
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την μεταφορά παράδοση και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον χώρο εγκατάστασής τους. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του. Οι εργασίες εγκατάστασης του ως άνω προμηθευόμενου εξοπλισμού, θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό (τεχνίτες υδραυλικούς, βοηθούς υδραυλικούς, κλπ), οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τις ως άνω εργασίες και σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ΠΔ 114/ ΦΕΚ199 Α /17.10.2012  και ΠΔ 112/ΦΕΚ197Α/17.10.2012.
 
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
            Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή, βανών, υλικών αυτοματισμού, κ.λ.π.) και στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αποξήλωση και απομάκρυνση του υπάρχοντος και την εγκατάσταση του νέου (τοποθέτηση και σύνδεση) στο υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης του Δημαρχιακού Καταστήματος, δηλ. :
απόδοσης (energy labeling), θερμικής ισχύος περίπου 150.000 Κcal/h,  χυτοσιδηρός, διαιρούμενου τύπου (σε στοιχεία), πιεστικού τύπου (υψηλής αντίθλιψης), πολλαπλής διαδρομής καυσαερίων (τουλάχιστον τρείς), πετρελαίου – αερίου (θα πρέπει να είναι απαραίτητα συμβατός σε μελλοντική λειτουργία με φυσικό αέριο), βαθμού απόδοσης λειτουργίας που θα υπερβαίνει το 85%, κατάλληλος για θέρμανση νερού κεντρικής θέρμανσης.
Θα αποτελείται από το εμπρόσθιο στοιχείο, τον απαιτούμενο αριθμό των ενδιάμεσων στοιχείων και το οπίσθιο στοιχείο ή καθρέπτη. Ο λέβητας επίσης θα συνοδεύεται από την ανοιγόμενη πόρτα, ειδικό μονωτικό περίβλημα ικανοποιητικού πάχους τουλάχιστον 10cm με εξωτερικά καλαίσθητα καλύμματα από φύλλα αλουμινίου, καθώς και από τον πίνακα αυτοματισμού με τα απαραίτητα όργανα ελέγχου, λειτουργίας και ασφάλειας του συστήματος (γενικό διακόπτη, διακόπτη καυστήρα, μανόμετρο, θερμόμετρο, θερμοστάτες (τύπου εμβαπτίσεως) καυστήρα κυκλοφορητή, κλπ).
Ο θάλαμος καύσης του λέβητα θα εξασφαλίζει τέλεια καύση ώστε να επιτυγχάνεται μείωση των ρύπων και προστασία του περιβάλλοντος
Θα υπάρχει η δυνατότητα επιθεώρησης και καθαρισμού όλων των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τα καυσαέρια και θα υπάρχει οπή επιτήρησης της φλόγας.
Ο λέβητας θα φέρει όλα τα απαραίτητα στόμια προσαγωγής και επιστροφής θερμού νερού, καθώς επίσης και κρουνό εκκένωσης στο κάτω μέρος. Το πάχος των τοιχωμάτων του λέβητα και η ποιότητα του χυτοσιδήρου θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλές αντοχές και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Ο υπό προμήθεια λέβητας ζεστού νερού ο οποίος θα λειτουργεί με υγρά ή αέρια καύσιμα θα πρέπει να φέρει απαραίτητα σήμανση CE και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 22 με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658 / 24.10.2014 παράρτημα 3 (εγκατάσταση χυτοσιδηρών λεβήτων) και συγκεκριμένα την:  
·         την οδηγία 92/42/ΕΟΚ (οδηγία απόδοσης λεβήτων (Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ143/Α/93) Π.Δ59/95 (ΦΕΚ46/Α/95)) όπως τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες 2005/32/ΕΚ (Π.Δ.32/10 (ΦΕΚ70/Α/10)), και 2009/125/ΕΚ (Π.Δ.07/11 (ΦΕΚ14/Α/11)),
·         την οδηγία 2006/95/ΕΚ (οδηγία χαμηλής τάσης (για τον πίνακα οργάνων) (ΚΥΑ 470/85 (ΦΕΚ 183/Β/1985), ΚΥΑ Β.6467/608 (ΦΕΚ 214/Β/1988), ΚΥΑ 27356/91 (ΦΕΚ78/Β/1992), ΚΥΑ 16717/5052/94 (ΦΕΚ 992/Β/1994), ΚΥΑ 6204 (ΦΕΚ 277Β/2001)
·         2004/108/ΕΚ (οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (για τον πίνακα οργάνων) (ΚΥΑ50268/5137 (ΦΕΚ1853/Β/2007)
Η συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Η δήλωση συμμόρφωσης θα είναι ενιαία σε σχέση προς όλες τις εφαρμοστέες στο προϊόν κοινοτικές Οδηγίες και θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τις σχετικές με το προϊόν οδηγίες. Επίσης θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 303-1. Τέλος θα φέρει μεταλλική πινακίδα όπου θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτού. Κατά την εγκατάστασή του θα ληφθούν υπόψη και όσα ισχύουν στον Ν.1577/85 (ΦΕΚ 210/Α/18-12-1985) ¨γενικός οικοδομικός κανονισμός¨ όπως αυτόςτροποποιήθηκεμε τον  Ν.2381/2000 και ισχύει σήμερα.
καυσίμου, και δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας του πετρελαίου και του αέρα καύσης, προκειμένου να πετύχουμε τέλειο διασκορπισμό και ανάμειξη για επίτευξη βέλτιστων τιμών καύσης. Θα είναι μονοβάθμιος ικανός να συνεργαστεί με κάθε τύπο λέβητα, θα πρέπει να έχει ικανότητα παροχής καυσίμου σύμφωνα με την θερμική ικανότητα του λέβητα δηλ. περίπου 20,00 Kg/h, και θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη υπερπίεση στον χώρο καύσης.
Θα πρέπει να είναι :
Θα φέρει μεταλλική πινακίδα όπου θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία του καυστήρα όπως, το όνομα κατασκευαστή και ο τύπος του καυστήρα, την μέγιστη και ελάχιστη παροχή καυσίμου, το είδος καυσίμου (στην περίπτωση μας Diesel), ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, κλπ. 
αναγκαστική κυκλοφορία του ζεστού νερού της κεντρικής θέρμανσης, σε αντικατάσταση του ενός εκ των δύο κυκλοφορητών που δεν λειτουργεί τύπου WILO TOPS 40/7 (υπάρχων κυκλοφορητής),   φλαντζωτός, υδρολίπαντος, εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία ErP της Ε.Ε, που θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις που ισχύουν για το έτος 2015 (ΕΕΙ 0,23) όπου ¨ΕΕΙ¨ ο δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τις οδηγίες EC 641/2009 & EU 622/2012.
Θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, τάσης λειτουργίας 1~230 V, 50/60 Hz, με μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar, βαθμός προστασίας τουλάχιστον IP55, θερμοκρασία νερού λειτουργίας  από
-20 oC έως +110 oC, με ενσωματωμένη προστασία κινητήρα, και δυνατότητα ρύθμισης του επιθυμητού μανομετρικού. Απαραίτητα ο καινούριος κυκλοφορητής θα είναι αντίστοιχων διαστάσεων και χαρακτηριστικών (μανομετρικό – παροχή) με τον προς αντικατάσταση κυκλοφο-ρητή.
όπως, ορειχάλκινες βάνες (σφαιρικοί κρουνοί) ολικής παροχής ενδεικτικού τύπου CIM με χειρολαβή αλουμινίου ή χαλύβδινη, διάστασης 2¨ (δύο τεμάχια), 11/2¨ (δύο τεμάχια), 11/4¨ (δύο τεμάχια), σωληνώσεις και συλλέκτες αντίστοιχης διατομής, καπναγωγό και σύνδεσή του με την καπνοδόχο, καθώς και όλων των υλικών (καλωδιώσεις, όργανα, κλπ), για την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών συνδέσεων, που θα προστατεύονται με εύκαμπτο χαλύβδινο σωλήνα, για παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
 
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές με μικρές παρεκκλίσεις από τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, μόνο στην περίπτωση που προτείνεται εναλλακτική λύση για κάποια τεχνική απαίτηση που θα επιφέρει όμως καλύτερο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο των τεχνικών προδιαγραφών.
Το συγκρότημα καυστήρα, λέβητα, κυκλοφορητή, τα υλικά και μικροϋλικά και τα λοιπά στοιχεία της προμήθειας και της εγκατάστασης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, των Ελληνικών και Διεθνών προτύπων, θα τηρηθούν πιστά οι διατάξεις της Νομοθεσίας για θέματα ασφαλείας και η όλη εγκατάσταση θα εκτελεστεί σε αρμονία με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής.
Κάθε προσφορά απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει με πληρότητα και σαφήνεια να δίνει τα παρακάτω στοιχεία:
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
 
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
ΘΕΜΑ: ¨Προμήθειακαι εγκατάσταση λέβητα μονάδας θέρμανσης Δημαρχιακού Μεγάρου     
              (αντικατάσταση πεπαλαιωμένου)¨
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 45 / 2015
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
Προμήθεια λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή, υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση τους στο υφιστάμενο υδραυλικό δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης του Δημαρχιακού Καταστήματος δηλ. αποσύνδεση υπάρχοντος εξοπλισμού (λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή, σωληνώσεων, βανών, κλπ), απομάκρυνσή τους από τον χώρο του λεβητοστασίου, και απόρριψη τους σε χώρο που επιτρέπεται, δηλ. προμήθεια εξοπλισμού που απαιτείται επί τόπου του έργου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών, ελέγχων πλήρους εγκαταστάσεως, για παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία.      
 
6.500,00 €
6.500,00
ΣΥΝΟΛΟ
6.500,00
ΦΠΑ 23% & ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
1.500,00
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8.000,00
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡ/ΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/α
 
 
 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 
 
 
 
 
ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
                                                                                                           
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr