ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ SERVER ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

07-09-2016 Ενημέρωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               
 Γαλάτσι,26.08.2016
Αριθ. 25819 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ SERVERΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων και αδειών πρόσβασης server για τη μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου ενδεικτικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (9.999,36 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα τεχνική περιγραφή (07.07.2016) που έχει συντάξει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) του Δήμου, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 
1.      Τεχνική Προσφορά, υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδέχεται και συμφωνεί με τους όρους της σχετικής τεχνικής περιγραφής (07.07.2016) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γνήσιο υπογραφής από Κ.Ε.Π.).
2.      Οικονομική Προσφορά.
3.      Φορολογική Ενημερότητα.
4.      Ασφαλιστική ενημερότητα (Συμμετοχή Προμηθευτών).
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου από Δευτέρα 29.08.2016 έως και Παρασκευή 09.09.2016 και ώρα 15:00.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
 
                                                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr