ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

21-10-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ.: 33826
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                    Ημερ.: 20-10-2015
    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 800,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         την τεχνική έκθεση και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανωτέρω προμήθειας, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη με αριθμό 8/2015 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         τη με αριθ. 206/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας των αναφερόμενων στην ανωτέρω μελέτη μιας ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003083841 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα,
·         τη με αριθ. 428/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0003 για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: ΩΤΟΤΩ9Λ-219) (ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ003083900),
την προμήθεια μιας ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 8/2015 μελέτης.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη οικονομική προσφορά μέχρι την 26-10-2015, ημέρα Δευτέρα, για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                       Ο Δήμαρχος
 
 
 
 
                                                                                        ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
                ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
       Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
                 Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
             
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ
8/ 15
 
                               ΤΙΤΛΟΣ
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :    799,99
 
 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
          
 
 
 
           Σιδερής Νικόλαος
   Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
          
          
 
 
 Η Προϊσταμένη                            Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
 
 
 
 
 
 
 ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΟΛΓΑ                   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΔΕ Διοικητικός                 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
 
                                         ΓΑΛΑΤΣΙ      2 0 15
 
 
 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
       8 /2015
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΥΓΡΗΣ ΚΑΙ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :     799,99
 
ΤΜΗΜΑ :
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
                                    
 
 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
            
 
      Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μιας ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τις ανάγκες της Δ/νσης περιβάλλοντος.
 
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 799,99 ( συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%) και η άντληση του ποσού θα γίνει από τους Κ.Α. 20.7135.0003 προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015.
 
Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :
 
· Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 
· Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 
· Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 
· Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 
· Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».§ Την περίπτωση (α) του 21ου άρθρου του Π. Δ. 118/ΦΕΚ 150 Α’/10-7-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ. Π. Δ.)».
 
· Το Ν. 2859/7-11-00 (ΦΕΚ 248 Α΄) : Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, και ιδιαίτερα την 43η παράγραφο του 3ου Παραρτήματος § Το N. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) : «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του άρθρου 20.
· Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 
· Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 
 Του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ..
 
 Tον Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση.
 
 Του N.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα του 69ου άρθρου .
 
 N.4281/14 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπ. Οικ. Και άλλες διατάξεις.
 
                             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης με κάδο χωρητικότητας εως70 l και έως τρία μοτέρ.

Τεχνικά στοιχεία
 
 
Ποσότητα αέρα (l/s)
 
3 x 56
Αναρρόφηση (mbar/kPa)
 
208
 /
 20,8
Χωρητικότητα κάδου εως (l)
 
70
Μεγ. ισχύς (W)
 
3000 εως 3600
Εσωτερική διάμετρος (mm)
 
Περιπου 40
Μήκος καλωδίου (m)
 
Περιπου 10
Στάθμη έντασης ήχου (dB(A))
 
79
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ 
 
3
Συχνότητα (Hz)
 
50
 60
Τάση (V)
 
220
 240
Βάρος περίπου (kg)
 
28

 
Βασικός εξοπλισμός
  • Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, 4 m
  • Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, 2 x 0,5 m
  • Εξάρτημα δαπέδου για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, 360 mm
  • Εξάρτημα δύσκολων σημείων
  • Φυσίγγιο φίλτρου
  • Σωλήνας αποστράγγισης
  • Εξάρτημα κάμψης
  • Μπάρα προφυλακτήρα
  • Λαβή ώθησης
  • Κατηγορία ασφαλείας, II
 
                                
                                             
 
    
 Ο  Συντάξας                                                                                                              
Νικόλαος Σιδερής                

Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχ/κος  
         
Η Προισταμένη 

Τσιπολίτη Όλγα                               
ΔΕ Διοικητικός    
 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης                         
Μαρκόπουλος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε.

 & Τεχνολόγος Μηχαν. Αυτοκιν.

 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr