ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

19-10-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ.: 33443
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                         Ημερ.: 19-10-2015             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
     ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 12.500,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
·         το Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, με την οποία προστέθηκαν 9η & 10η παράγραφοι στο άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ),
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»),
·         το Ν. 4013/2011 (Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις),
·         το Ν. 4281/2014 («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»),
·         τη συνημμένη με αριθμό 29/2015 Μελέτη που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασίνου του Δήμου, η οποία (Μελέτη) επισυνάπτεται στην παρούσα Ανακοίνωση,
·         τη με αριθ. 305/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας και τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας των αναφερόμενων στην ανωτέρω μελέτη μηχανημάτων κήπων,
·         το με ΑΔΑΜ 15REQ003140763 καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. πρωτογενές αίτημα,
·         τη με αριθ. 597/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης 12.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.0001 για το Οικ. Έτος 2015 (ΑΔΑ: 7Υ7ΘΩ9Λ-ΥΛ5) (ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ: 15REQ003171130),
την προμήθεια των αναφερόμενων μηχανημάτων κήπων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 29/2015 μελέτης.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟ­ΡΑΣ.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη της ζητούμενης προμήθειας που έχει συντάξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασίνου του Δήμου, να καταθέσουν σφρα­γισμένη τεχνική & οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της συγγραφής υποχρεώσεων η οποία εμπεριέχεται στη με αριθ. 29/2015, μέχρι την 23-10-2015, ημέρα Παρασκευή για αξιολόγηση.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή.
Ο μειοδότης οφείλει, με την υπογραφή της οικείας σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης.
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
·         Φορ. Εισ. 4%,
·         Υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10%.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
 
                                                                                                      
Ο Δήμαρχος
 
 
 
 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ//ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500,00€

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     29 /2015

 

Κ.Α.: 35.7131.0001

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

            Η μελέτη αφορά στη προμήθεια ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ εμπρόσθιας κοπής χόρτου  και ενός θαμνοκοπτικού, τα οποία είναι απαραίτητα για τις εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου Γαλατσίου (και ιδιαίτερα στο άλσος Βεϊκου), όπως κούρεμα του χλοοτάπητα και αποψίλωση.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Α. ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Το υπό προμήθεια χλοοκοπτικό τρακτέρ κοπής χόρτου θα φέρει βενζινοκίνητο δικύλινδρο κινητήρα με ονομαστική ισχύ πάνω από 12 kW, με τρία μαχαίρια κοπής χόρτου για τον ψιλοτεμαχισμό των υπολειμμάτων ώστε να επιστρέφει στο χλοοτάπητα ως λίπασμα, πλάτος εργασίας πάνω από 110cm και κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής του χόρτου εύρους τουλάχιστον από 30-75mm το οποίο θα διατηρείται σταθερό ακόμη και σε ανομοιόμορφα εδάφη.

Το μηχάνημα θα πρέπει να έχει κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κίνησης σε επικλινείς και ολισθηρές επιφάνειες και να είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο που θα του δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας και πρόσβασης σε δύσκολα σημεία όπως π.χ. γύρω και ανάμεσα από δένδρα, παρτέρια κ.λ.π.

            Το πλαίσιο κοπής θα βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του οχήματος ώστε να επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της περιοχής εργασίας και καλύτερη πρόσβαση του πλαισίου κοπής κάτω από δέντρα, θάμνους, παγκάκια κ.α.

Τέλος στο μηχάνημα θα υπάρχει η δυνατότητα προσάρτησης παρελκόμενων όπως π.χ. κάδο συλλογής του χόρτου, καταστροφέας, trailer κ.λ.π.

 

 

Β. ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

 

   Το υπό προμήθεια κοπτικό θα φέρει βενζινοκίνητο κινητήρα με ιπποδύναμη  τουλάχιστο 2,8 Hp  και κυβισμό πάνω από 52 cm3. Το κοπτικό θα φέρει και δίσκο χορτοκοπής και  θα μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτό κεφαλή και προστατευτικό περίβλημα για την αποφυγή ατυχήματος. Το βάρος του δε θα ξεπερνά τα 8,5 Kg. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αντιδονητικό σύστημα.

Τέλος και τα δύο μηχανήματα θα είναι τελείως καινούργια, επαγγελματικής χρήσης, αρίστης ποιότητας και υψηλής τεχνολογίας,  θα είναι κατασκευασμένα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το πρότυπο  CE και θα φέρουν την σήμανση CE. Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μαζί με την προσφορά του ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 του εργοστασίου κατασκευής του κάθε μηχανήματος.

 

 

 

 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣA  & ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

 

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ     /     / 2015

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ//ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500,00€

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     29 /2015

 

Κ.Α.: 35.7131.0001

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Χλοοκοπτικό τρακτέρ εμπρόσθιας κοπής με πλαίσιο κοπής

Τεμ.

1

9.760,00

9.760,00

2.

Θαμνοκοπτικό

Τεμ.

1

400,00

400,00

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.160,00

 

 

Φ.Π.Α. 23%

2.336,80

 

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

3,20

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

12.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣA  & ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

 

 

 

  

.

 

ΓΑΛΑΤΣΙ   … / … / 2015

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

 

 

 

           

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ//ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500,00€

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     29 /2015

 

Κ.Α.: 35.7131.0001

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

 

               Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην στη προμήθεια μηχανημάτων κήπων τα οποία είναι απαραίτητα για τις εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου Γαλατσίου, όπως κούρεμα του χλοοτάπητα και αποψίλωση.

               Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013 και βαρύνει τον Κ.Α. 35.7131.0001.

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις εξής διατάξεις:

1.    Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».

2.    Το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

3.    Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4.    Το Ν. 3852/10  (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

5.    Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010)  : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο  <<Πρόγραμμα Διαύγεια>> και άλλες διατάξεις.

6.    Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α’) : Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις

7.    Το  Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

8.    Το Ν. 4013/11 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

9.    Το Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές)τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ.

10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

11. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014). Διοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις

12. Το N.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣυμβατιΚΑ τΕΥχη

 

  1. Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός
  2. Συγγραφή  Υποχρεώσεων
  3. Τεχνική  Έκθεση και Τεχνικές  Προδιαγραφές

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο στο πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ Δήμο Γαλατσίου (Τμήμα Προμηθειών)» και «Προσφορά για την ‘’Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων’’». Μέσα σε αυτόν το φάκελο θα υπάρχουν δύο άλλοι  σφραγισμένοι φάκελοι οικονομικής και τεχνικής προσφοράς.

Όσον αφορά την οικονομική προσφορά σημειώνεται ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια μηχανήματα θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των προς προμήθεια μηχανημάτων σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή.

Από την τεχνική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι τα προς προμήθεια μηχανήματα συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης π.χ. κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων της εταιρείας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης μαζί με την προσφορά θα κατατεθεί ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004 του εργοστασίου κατασκευής του κάθε μηχανήματος και πιστοποίηση CE του κάθε μηχανήματος  (σήμανση «CE» με τις  συμπληρωματικές πληροφορίες).

Τέλος, σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια μηχανημάτων, καθώς ο υποψήφιος προμηθευτής που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και είναι οικονομικότερος για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών θα επιλέγεται ως ανάδοχος.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της  παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΣΥμβαση

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία που του κοινοποιείται η ανακοίνωση κατακύρωσης, να προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : εγγυητικη καλησ εκτελεσησ

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλει, με την υπογραφή της οικείας σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

 

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 

Ο χρόνος εγγύησης δηλ. ο χρόνος μετά την παραλαβή του είδους θα ορισθεί με την προσφορά και θα είναι τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο. Κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα και δεν διαπιστώθηκε κατά την παραλαβή των ειδών, οφειλομένη σε κακή ποιότητα και κατασκευή πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Ο προμηθευτής θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των μηχανημάτων σε χώρο του Δήμου που θα του υποδειχθεί. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του μέχρι την παράδοση τους στην επιτροπή παραλαβής.

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣA  & ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

ΔΟΥΛΟΥΜΠΑΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.

 

 

 

ΓΑΛΑΤΣΙ   … / … / 2015

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

.


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Δ//ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500,00€

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:     29 /2015

 

Κ.Α.: 35.7131.0001

 

 

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Χλοοκοπτικό τρακτέρ εμπρόσθιας κοπής με πλαίσιο κοπής

Τεμ.

1

 

 

2.

Θαμνοκοπτικό

Τεμ.

1

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

Φ.Π.Α. 23%

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr