ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

30-10-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αρ. Πρωτ.: 43782
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                      Ημερ.: 30-10-2014
   ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
   ΤΗΛ. 210 2143370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Ο.Κ.Π.Α.)
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 3.387,42 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προμηθευτεί για τις ανάγκες του εποπτευόμενου από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ),
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
·         το Ν. 3853/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         Τον Ν. 2286/1995 («Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»).
·         Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
·         Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»).
·         Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18).
·         Τη με αριθμό 18/2014 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
·         Το με ΑΔΑΜ 13REQ001904916 πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
·         Την υπ’ αριθ. 135/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. για την έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. και τη δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης.
·         Την με αριθ. 20/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του για την ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 του Προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014 (ΑΔΑ ΒΙΕ7ΟΛΙ5-ΩΦ3).
·         Το με ΑΔΑΜ 14REQ001904928 εγκεκριμένο αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
·         Την με αριθ. 78/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας.
·         Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 43781/30-10-2014 απόφασή του με την οποία κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του εποπτευόμενου από το Δήμο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
το παρακάτω αναφερόμενο είδος:
ΕΙΔΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε lt
ΑΞΙΑ
(σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1,02
2.700
2.754,00
Φ.Π.Α. 23%
633,42
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
3.387,42
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψη τους τη, συνημμένη στην παρούσα, μελέτη προμήθειας, να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένες οικονομικές προσφορά μέχρι τις 5-11-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., για αξιολόγηση. 
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της % πάνω στη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση χονδρική τιμή του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Εμπορίου).
Οι παραγγελίες θα εκτελούνται τμηματικά. Οι παραγγελίες θα δίνονται με FAX ή τηλεφωνικά και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί από 08.00 μέχρι 12.00 της επομένης ή μεθεπομένης ημέρας.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρότα­ση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛ­ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης θα έχει ισχύ μέχρι τις 30-5-2015.
Η απόφαση κατακύρωσης θα διαβιβαστεί στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛ­ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για τις δικές του ενέργειες και την υπογραφή της σύμβασης.
Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες μετά την προσκόμιση τους στο Δήμο.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή:
Φόρος Εισ. 1% (με την εξόφληση του τιμολογίου θα εκδίδεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου βεβαίωση παρακράτησης φόρου) &
0,10% υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛ­ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
 
            Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                                           
 
                                                                                                  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr