Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών απευθείας ανάθεσης προμήθειας τροφίμων

19-01-2016 Ενημέρωση
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Αριθ. Πρωτ.: 1620
    ΔΗΜΟΣΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                      Ημερομηνία: 19-01-2016
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
     ΤΗΛ. 210 2143315 – 370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 14.997,36 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προβεί, για λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         την Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 2286/1995 («Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε­ρα,
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»),
·         το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18),
·         το υπ’ αριθ. Πρωτ. 3003/4-12-2015 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. 116/2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου για την έγκριση της προμήθειας των στην παραπάνω απόφαση αναφερόμενων ειδών τροφίμων για τη σίτιση των παιδιών και νηπίων των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
·         τη με αριθ. 4/2016 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής της Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου,
·         τη με αριθμό 4/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του εποπτευόμενου από το Δήμο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»,
στην προμήθεια των παρακάτω ειδών τροφίμων:
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή)
Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1
15872400-5
ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ
500 gr
ΤΕΜΑΧΙΟ
40
0,59 €
23%
29,03 €
2
15511000-3
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΚΟΥΤΙ 410gr
ΤΕΜΑΧΙΟ
1500
0,78 €
13%
1.322,10 €
3
15851100-9
ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΣΥΣΚ. 500 gr                         (ΣΙΣΑΜΑΚΙ ΚΛΠ)
ΤΕΜΑΧΙΟ
100
0,75 €
13%
84,75 €
4
15831000-2
ΖΑΧΑΡΗ 1 kg
ΤΕΜΑΧΙΟ
100
1,08 €
23%
132,84 €
5
15861100-2
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 1kg
ΤΕΜΑΧΙΟ
20
7,90 €
23%
194,34 €
6
15613310-4
ΚΟΡΝ – ΦΛΕΙΚΣ          500 gr
ΤΕΜΑΧΙΟ
150
2,50 €
23%
461,25 €
7
15851100-9
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΨΙΛΟ 500 gr
ΤΕΜΑΧΙΟ
150
0,75 €
13%
127,13 €
8
15851100-9
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500gr
ΤΕΜΑΧΙΟ
250
0,75 €
13%
211,88 €
9
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr