ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

26-10-2016 Ενημέρωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
Γαλάτσι,26.10.2016
Αριθ. Πρωτ.: 32904 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να ζητήσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία προληπτικών εξετάσεων των εργαζομένων του Δήμου Γαλατσίου ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (23.606,73 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά και ανά ομάδα εξετάσεων (Α – Θ), όπως αυτές μνημονεύονται στη σχετική μελέτη 21/2016 (26.10.2016).
Ύστερα από τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τους τη συνημμένη την παρούσα υπ’αριθμ.6/2016 μελέτη που έχει συντάξει η «Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας» (Τμήμα Υγείας & Υγιεινής) του Δήμου, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο υποφακέλους:
Α΄ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
1.      Τεχνική Προσφορά, υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ο ενδιαφερόμενος ότι αποδέχεται και συμφωνεί με τους όρους της σχετικής 21/2016 μελέτης (26.10.2016) της «Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας» (Γνήσιο υπογραφής από Κ.Ε.Π.).
2.      Φορολογική Ενημερότητα.
3.      Ασφαλιστική ενημερότητα (Συμμετοχή Προμηθευτών).
Β΄ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
1.      Οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού ή ανά ομάδα εξετάσεων)
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου από Πέμπτη 27.10.2016 έως και Παρασκευή 04.11.2016 και ώρα 15:00.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
 
                                                                                                                   
                                 
                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
  
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr