ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

23-03-2018 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
ΓΑΛΑΤΣΙ    23/3/2018
Αρ. Πρωτ. 32                      
 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 
Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Γαλατσίου ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων γραφείου καθώς και την αγορά τόνερ για τη λειτουργία τους, καθώς και την αγορά νέων μηχανημάτων,  ενδεικτικού προϋπολογισμού έως δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) χωρίς το Φ.Π.Α. .
Ομάδα Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. )
Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας του μηχανήματος, η ρύθμιση για την καλή του λειτουργία, ο εσωτερικός καθαρισμός αυτού, η παροχή οδηγιών χρήσεως και χειρισμού η προληπτική συντήρηση, καθώς και κάθε εργασία για την αποκατάσταση βλαβών προερχομένων από την συνήθη χρήση της μηχανής με χρέωση ανά ώρα. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνει προσφορά για 1 ώρα, για 2 ώρες … έως 8 ώρες .
            Η αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών με επιστροφή των παλαιών θα γίνεται μόνο εάν η Σχολική Επιτροπή εκτιμήσει ότι το κόστος των ανταλλακτικών είναι συμφέρον για τη Σχολική Επιτροπή και μέχρι του ποσού των 500,00 € ανά μηχάνημα κατόπιν της έγγραφης προσφοράς του μειοδότη. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι καινούρια .
            Ομάδα Β: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΝΕΡ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.)
            Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να προσφερθούν τιμές για τόνερ των φωτοτυπικών και των πολυμηχανημάτων και για αυθεντικά και για συμβατά τόνερ για τα κάτωθι μηχανήματα :
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
CANON ΙR 2000
 
OCE MFC 8880 DN
 
LANIER 5515
 
NASHUA DSM 627
 
CANON ΙR 3235
 
HP 5035
 
NASHUA AFICIO DSM 627
 
GESTETNER DSM 627 AFICIO
 
CANON ΙR 2800
 
RICOH AFICIO ΜΡ 3350
 
REX- ROTARY R222
 
RICOH AFICIO 622
 
RICOH AFICIO 2022
Ομάδα Γ: ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.)
            Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να προσφερθεί τιμή για αγορά πολυμηχανήματος ή φωτοτυπικού νέου ή ανακατασκευασμένου με τουλάχιστον μονοετή εγγύηση με τα κάτωθι τουλάχιστον χαρακτηριστικά : δυνατότητα φαξ, DUPLEX αυτόματο , μεγέθη χαρτιού Α4 και Α3, συνδεσιμότητα USBLANPARALLEL , αυτόματο τροφοδότη, τουλάχιστον 35 σελίδες το λεπτό και τύμπανου μαζί με το τόνερ. Θα πρέπει να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το είδος του μηχανήματος. Επίσης θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να ενημερωθεί η Επιτροπή για το απόθεμα αυτών των μηχανημάτων.
             Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για (ένα) 1 έτος,  για όλα τα Σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης, ενδεικτικού προϋπ/σμού έως 15.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. Δύναται ο οικονομικός φορέας να αυξομειώσει τα ποσά στις υποομάδες αλλά το συνολικό ποσό θα διατηρηθεί σταθερό.
            Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :
  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τις προσφορές τους μέχρι και την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 κατά τις ώρες 12.30 – 14.00.
Πληροφορίες Τμήμα Παιδείας Δήμου Γαλατσίου στα τηλέφωνα : 2102143328, 2102143407.
                                                                  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                                                                                          ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                                                            
 
                                                                                    ΣΚΛΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr