ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

23-09-2011 Ενημέρωση

00
 
         
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ   22/09/2011 
 
Αριθ. Πρωτ. 291

                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Τηλέφωνο

:

2132055356

FAX

:

2132055372

e-mail

:

galatsialsos@gmail.com
 
 

 

            

                   

 
                      

         

ΘΕΜΑ :
                                                 ANAKOINΩΣΗ
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
 

       Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/06   του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, θα αναθέσει με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

   

      Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 

       2011 με Κ.Α. 10.6261.0001 ποσού 3.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α 23%.
 

       Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψην τους την περιγραφή των ζητουμένων υλικών,να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σφραγισμένη  οικονομική προσφορά

μέχρι την 27/09/2011 για αξιολόγηση. 

 
    
 
 

                         Ο     Πρόεδρος

 
 
                                                                   ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr