Ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια μελανιών φωτοτυπικού και φαξ

22-09-2011 Ενημέρωση

00
 
         
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ  21/09/2011  
Αριθ. Πρωτ.281   

                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Πληροφορίες

:

Τζανακάκης Εμμ.

Τηλέφωνο

:

2132055356

FAX

:

2132055372

e-mail

:

galatsialsos@gmail.com
 
 

 

            

                   

 
                      

         

ΘΕΜΑ :
                                         ANAKOINΩΣΗ
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΞ.

 

       Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/06   του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, θα αναθέσει με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΞ.

   

      Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 

       2011 με Κ.Α. 10.6613.0001 ποσού 826,56€ μαζί με το Φ.Π.Α.23%.
 

       Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψην τους,την περιγραφή των ζητουμένων υλικών,να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σφραγισμένη  οικονομική προσφορά

    μέχρι την 26/09/2011 για αξιολόγηση. 

 
    
 

                                                        Ο    Πρόεδρος

 
 
                                      ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr