ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΞ

26-10-2011 Ενημέρωση

00
 
         
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ  26/10/2011  
Αριθ. Πρωτ. 350 

                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Τηλέφωνο

:

2132055356/372

FAX

:

2132055372

e-mail

:

galatsialsos@gmail.com
 
 

 

            

                   

 
                      

         

ΘΕΜΑ :
                                         ANAKOINΩΣΗ
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΞ.

 

       Ο Πρόεδρος  του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου Βασίλης Παπαδιονυσίου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3463/06   του Ν. 3731/08 του Ν.3852/10 της ΥΠ.Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, θα αναθέσει με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης την προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΞ.

   

      Για τον σκοπό αυτό αυτό έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους  

       2011 με Κ.Α. 10.6613.0001 ποσού έως 541,20€ μαζί με το Φ.Π.Α.23%.

 

       Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους, αφού λάβουν υπόψην τους την περιγραφή των ζητουμένων υλικών,να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σφραγισμένη  οικονομική προσφορά

μέχρι την 01/11/2011 για αξιολόγηση. 

 
    
 
 

                            Ο     Πρόεδρος

 
 
                                                                   ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.
 
 
 
 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ –   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 ΤΗΛ. 2102143356-317
 
 
 
                                  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KAIΦΑΞ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΦΠΑ :

Έως 541,20
 
 
ΑΡΘΡΟ 1Ο

Η προμήθεια θα γίνει με διαδικασία Απ’ Ευθείας Ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα της Υπ. Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)

Αρμόδια για την παραλαβή ,αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η επιτροπή που έχει ορισθεί με  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

 
 
 

 ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

TONNER ΓΙΑ FAX

TONNER ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ COLOR

FUSER OIL TYPE P

                                                                          

 
                      

    Β.Οι ποσότητες σε δαπάνη δεν μπορούν να ξεπεράσουν το ποσόν του       ενδεικτικού προϋπολογισμού των 541,20€    

         -Οι ποσότητες που θα παραγγελθούν θα δοθούν στους χώρους και στις              Υπηρεσίες που θα υποδεικνύονται από το Ν.Π.Δ.Δ.

 
 
                                                Ο   Πρόεδρος
 
 

                                        ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

                                                      
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr