ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10-06-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                    
      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
             & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 ΤΗΛ. 210 2143315 – 370
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
& ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 6.060,06 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει την πρόθεση του Δήμου να προμηθευτεί για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου & των Νομικών του Προσώπων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με:
·         τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ),
·         το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
·         το Ν. 3853/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
·         το Ν. 2286/1995 («Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»),
·         το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
·         το Ν. 4013/2011 («Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»),
·         το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18),
·         την υπ’ αριθ. 40/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου για την έγκριση της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και την ψήφιση ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6631.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2016,
·         την υπ’ αριθ. 33/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» για την έγκριση της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού και την ψήφιση ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6631.0001 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2016,
·         τη με αριθμό …/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η συνολική προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου & των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ.
τα παρακάτω αναφερόμενα είδη:
ΟΜΑΔΑ Α: Φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1: Φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου –Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Φαρμακευτικά Είδη (Συντελεστής Φ.Π.Α: 6%)
CPV
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή
Μονάδος
Σύνολο
33680000-0
Aspirin Tab
8
1,69
13,52
33680000-0
Depon (Αναβράζον)
8
1,13
9,04
33680000-0
Ζιρτεκ Tab
8
4,33
34,6
33680000-0
Presolon Tabl
5
2
10
33680000-0
Solu Medrol
5
2,64
13,2
33680000-0
Simeco
5
2,58
12,9
33680000-0
Spasmo apotel
4
2,41
9,64
33680000-0
Immodium
8
1,48
11,84
33680000-0
Tears Naturals Monodose
4
5,12
20,48
33680000-0
Septobore
5
3,1
15,5
33680000-0
Tobrex coll
4
2,26
9,04
33680000-0
Fenistil Gel
4
4,28
17,12
33680000-0
Γάζες Fucidin
3
5,8
17,4
33680000-0
Φυσιολογικός ορός 250 ml
4
1,17
4,68
33680000-0
Φυσιολογικός ορός 500 ml
4
1,28
5,12
33680000-0
Betadine sol 30 ml
4
1,69
6,76
Υποσύνολο φαρμακευτικών προϊόντων 210,88
ΦΠΑ 6%
12,65
Υποσύνολο ειδών με ΦΠΑ
223,53
Φαρμακευτικά Είδη (Συντελεστής Φ.Π.Α: 13%)
CPV
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή
Μονάδος
Σύνολο
3360000-0
Dettol liquid soap
4
2,65
10,6
3360000-0
Αλκοολούχο Αντισηπτικό Gel 1lt με αντλία
2
9,7
19,4
3360000-0
Αλκοολούχο Αντισηπτικό gel 100 ml
3
7,04
21,12
3360000-0
Αποστειρωμένες γάζες 10Χ15
6
0,61
3,66
3300000-0
Αποστειρωμένες γάζες 15Χ18
6
0,93
5,58
3600000-0
Αποστειρωμένες γάζες 18Χ30
6
1,32
7,92
3600000-0
Βαμβάκι
4
0,53
2,12
3360000-0
Leukoplast 8cm
4
1,32
5,28
3360000-0
Τσιρότο
6
2,56
15,36
3360000-0
Επίδεσμος 2,5Χ5cm
6
0,84
5,04
3360000-0
Επίδεσμος 2,5Χ10cm
6
0,9
5,4
3360000-0
Τριγωνικός επίδεσμος
6
0,82
4,92
33600000
Αιμοστατικό Βαμβάκι
2
4,07
8,14
33600000
Οξυζενέ 100 ml
4
0,7
2,8
33600000
Flamigel
5
7,43
37,15
Υποσύνολο φαρμακευτικών προϊόντων 154,49
ΦΠΑ 13%
20,08
 Υποσύνολο ειδών με ΦΠΑ
174,57
 
 
 
 
 
Φαρμακευτικά Είδη (Συντελεστής Φ.Π.Α: 24%)
CPV
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή
Μονάδος
Σύνολο
33680000-6
Γάντια μιας χρήσεως Medium X100
2
2,43
4,86
33680000-6
Γάντια μιας χρήσεως Large X100
2
3,98
1,99
33680000-6
Οινόπνευμα 70
4
1,62
6,48
33680000-6
Οινόπνευμα 95
1
1,62
1,62
33680000-6
Γλωσσοπίεστρα σε ατομ. Συσκευασία πακ.των 100
1
2,29
2,29
Υποσύνολο φαρμακευτικών προϊόντων 23,21
ΦΠΑ 24%
5,57
Υποσύνολο ειδών με ΦΠΑ
28,78
 
 
                                                                              Γενικό Σύνολο χωρίς ΦΠΑ     388,58 
Σύνολο ΦΠΑ       38,31
Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ     426,89
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: Φαρμακευτικό υλικό για αυτοκίνητα καθαριότητας – Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΦΠΑ%
ΣΥΝΟΛΙΚO ΚΟΣΤΟΣ
Με ΦΠΑ
1
33680000-0
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95Ο  (420 ml)
ΤΕΜ.
37
2,97
6
116,48 €
2
33690000-3
SEPTOBORE
ΤΕΜ.
37
3,10
6
121,58 €
3
33690000-3
BETADINE SOL 30ml
ΤΕΜ.
37
1,72
6
67,46 €
4
33140000-3
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 15Χ15
ΚΟΥΤΙ 12τεμ.
37
0,80
13
33,45 €
5
33140000-3
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 17Χ30
ΚΟΥΤΙ 10τεμ.
37
1,13
13
47,25 €
6
33141116-6
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10Χ4,50
ΤΕΜ.
37
1,15
13
48,08 €
7
33141111-1
ΤΣΙΡΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (πακ. 30 τεμ.)
ΠΑΚΕΤΟ
37
2,70
13
112,89 €
8
33600000-6
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΤΙΚ
ΤΕΜ.
37
1,60
24
73,41 €
9
33600000-6
ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΤΖΕΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ mini
ΤΕΜ.
37
3,50
24
160,58 €
10
33600000-6
ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LargeX100
ΚΟΥΤΙ
5
4,50
24
27,90 €
11
33600000-6
ΟΞΥΖΕΝΕ 200ml
ΤΕΜ.
37
0,65
24
29,82 €
12
33141117-3
ΒΑΜΒΑΚΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 70gr
ΤΕΜ.
37
0,80
24
36,70 €
13
33141623-3
ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΜ.
37
2,70
24
123,88 €
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
999,48 €
 
ΟΜΑΔΑ Β: Φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π. Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.
A/A
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς Φ.Π.Α)
 
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ
1.
33141110-4
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2,5m X 5 cm
TEM
30
1,50€
13%
50,85 €
2.
33141111-1
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ 15 Χ10
ΚΟΥΤΙ
20
4,00€
13%
90,40 €
3.
33631600-8
ΟΞΥΖΕΝΕ 100 ml
ΤΕΜ.
20
2.50€
24%
62,00 €
4.
33631600-8
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 30 ml
TEM.
20
3.08€
24%
76,38 €
5.
18424300-0
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ 100 ΤΕΜ.
ΚΟΥΤ
10
7,00€
24%
86,80 €
6.
33141114-2
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 18 Χ 30
ΠΑΚΕΤΟ
40
2,50€
13%
113,00 €
7.
33141112-8
ΤΣΙΡΟΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 20 ΤΕΜ.
ΠΑΚΕΤΟ
40
3,00€
13%
135,60 €
8.
33632200-1
ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 100 gr
ΤΕΜ.
12
5,00€
6%
63,60 €
9.
03115110-4
BAMBAKI 70 gr 100% ΥΔΡΟΦΙΛΟ
ΤΕΜ.
20
1,40€
13%
31,64 €
10.
33141760-5
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΤΕΜ.
10
50,00€
13%
565,00 €
11.
30192200-3
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡ. ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ.
ΚΟΥΤ
6
30,00€
13%
203,40 €
12.
33662100-9
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΟΛΛΥΡΙΟ
ΤΕΜ.
15
2,10€
6%
33,39 €
13.
39511100-8
ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΜ.
1
20,00€
24%
24,80 €
14.
33661200-3
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ ΧΑΠΙΑ 20 ΤΕΜ. 500 mg
ΤΕΜ.
20
5,00€
6%
106,00 €
15.
33675000-2
ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΧΑΠΙΑ ΤΩΝ 5 mg
TEM.
10
3,50€
6%
37,10 €
16.
33680000-0
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 100 gr
TEM
4
8,00€
24%
39,68 €
17.
33631000-2
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 30 gr ΜΕ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ
ΤΕΜ
16
3,00€
6%
50,88 €
18.
24322500-2
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΠΛΟ 430 ml
ΤΕΜ
10
2,50€
6%
26,50 €
19.
33100000-1
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΤΕΜ
4
    5,00€
24%
24,80 €
20.
33600000-6
ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΤΖΕΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ.
8
7,00€
24%
69,44 €
21.
33674000-5
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ – ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ ΣΙΡΟΠΙ 150 ml
ΤΕΜ.
10
5,00€
6%
53,00 €
22.
33675000-2
ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΛΠ. 30 gr
TEM.
8
5,00€
24%
49,60 €
ΣΥΝΟΛΟΜΕ ΦΠΑ
1993,86 €
 
ΟΜΑΔΑ Γ: Φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικ. έτους 2016.
Α/Α
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1
33741200-8
BEPANTHOL
ΤΕΜ.
7,50 €
15
112,50 €
2
33631600-8
BETADINE SOLUTION 240 ML
ΤΕΜ.
1,85 €
16
29,60 €
3
33675000-2
FENISTIL
ΤΕΜ.
4,50 €
10
45,00 €
4
33141111-1
 HANSAPLAST                         ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ               (πακ. 40 τεμ)
ΤΕΜ.
3,40 €
34
115,60 €
5
33680000-0
HEALTH HYDRO GEL (50ml)
ΤΕΜ.
8,50 €
10
85,00 €
6
33631600-8
OXYGENE 200 ML
ΤΕΜ.
0,40 €
11
4,40 €
7
15981100-9
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ (1L)
ΤΕΜ.
3,10 €
10
31,00 €
8
33674000-5
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ (DEPON)
ΤΕΜ.
2,30 €
16
36,80 €
9
33674000-5
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΧΑΠΙ (DEPON)
ΤΕΜ.
0,70 €
15
10,50 €
10
33711900-6
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (0.5L)
ΤΕΜ.
6,50 €
18
117,00 €
11
33651100-9
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (400-500ML)
TEM
7,00 €
30
210,00 €
12
33141117-3
ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ                           (150 GR)
ΤΕΜ.
1,50 €
35
52,50 €
13
18424300-0
ΓΑΝΤΙΑ LATEX LARGE        χωρίς πούδρα κουτί (100 ΤΕΜ.)
ΤΕΜ.
5,00 €
10
50,00 €
14
18424300-0
ΓΑΝΤΙΑ LATEX MEDIUM χωρίς πούδρα κουτί (100 ΤΕΜ.)
ΤΕΜ.
5,00 €
70
350,00 €
15
24322500-2
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95ο 400 ML
ΤΕΜ.
16,00 €
30
480,00 €
16
33123100-9
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.
25,50 €
5
127,50 €
17
15981310-4
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΟΥ 20X10
ΤΕΜ.
4,40 €
16
70,40 €
18
33680000-0
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (15 AMΠΟΥΛΕΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ)
ΤΕΜ.
3,60 €
4
14,40 €
19
33771000-5
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (5 ΚΙΛΑ)
ΤΕΜ.
12,50 €
15
187,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
2.129,70 €
ΦΠΑ 24%
511,13
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
2.640,83
Κάθε προμηθευτής μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να καταθέσει:
·         ξεχωριστές προσφορές και για τα τρία ΝΠΔΔ (για το Δήμο Γαλατσίου, για το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» και για το ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του καθενός,
·         όσον αφορά τον Δήμο Γαλατσίου, (μπορεί να καταθέσει) προσφορά για το σύνολο των ειδών της καθεμιάς από τις δύο υποομάδες (για όλα τα Τμήματα της πρώτης Υποομάδας ή/και για τη δεύτερη Υποομάδα),
·         προσφορά (ή ξεχωριστές προσφορές) για το ένα ή και τα δύο από τα Ν.Π.Δ.Δ. (είτε για το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» είτε για το ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»),
σύμφωνα με τους συνημμένους στην παρούσα Ανακοίνωση Πίνακες Προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των ειδών της προμήθειας είτε α) για το κάθε Νομικό Πρόσωπο είτε      β) για την κάθε υποομάδα του Δήμου Γαλατσίου (για όλα τα Τμήματα της πρώτης Υποομάδας ή για τη δεύτερη Υποομάδα).
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου σφρα­γισμένες οικονομικές προσφορά μέχρι τις 13-6-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για αξιολόγηση. 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) από την αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών Επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/1993).
Η απόφαση κατακύρωσης, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την πρότα­ση της Επιτροπής Αξιολόγησης, λαμβάνεται από τον κ. Δήμαρχο.
Η απόφαση κατακύρωσης θα διαβιβαστεί στα εποπτευόμενα από τον Δήμο Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛ­ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» & «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»» για τις δικές τους ενέργειες.
Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες μετά την προσκόμισή τους στο Δήμο.
Τον κάθε προμηθευτή βαρύνουν οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο και τα εποπτευόμενα από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. («ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛ­ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» & «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»).
 
                                                                                              Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς
                                                                                           
 
 
 
                                                                                     ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 

 
ΟΜΑΔΑ Α
Φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α1
Φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου –Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς Φ.Π.Α.)
1.     
Aspirin Tab
8
 
 
2.     
Depon (Αναβράζον)
8
 
 
3.     
Ζιρτεκ Tab
8
 
 
4.     
Presolon Tabl
5
 
 
5.     
Solu Medrol
5
 
 
6.     
Simeco
5
 
 
7.     
Spasmo apotel
4
 
 
8.     
Immodium
8
 
 
9.     
Tears Naturals Monodose
4
 
 
10. 
Septobore
5
 
 
11. 
Tobrex coll
4
 
 
12. 
Fenistil Gel
4
 
 
13. 
Γάζες Fucidin
3
 
 
14. 
Φυσιολογικός ορός 250 ml
4
 
 
15. 
Φυσιολογικός ορός 500 ml
4
 
 
16. 
Betadine sol 30 ml
4
 
 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Φ.Π.Α. 6%
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή
Μονάδος
Σύνολο
1.     
Dettol liquid soap
4
 
 
2.     
Αλκοολούχο Αντισηπτικό Gel 1lt με αντλία
2
 
 
3.     
Αλκοολούχο Αντισηπτικό gel 100 ml
3
 
 
4.     
Αποστειρωμένες γάζες 10Χ15
6
 
 
5.     
Αποστειρωμένες γάζες 15Χ18
6
 
 
6.     
Αποστειρωμένες γάζες 18Χ30
6
 
 
7.     
Βαμβάκι
4
 
 
8.     
Leukoplast 8cm
4
 
 
9.     
Τσιρότο
6
 
 
10. 
Επίδεσμος 2,5Χ5cm
6
 
 
11. 
Επίδεσμος 2,5Χ10cm
6
 
 
12. 
Τριγωνικός επίδεσμος
6
 
 
13. 
Αιμοστατικό Βαμβάκι
2
 
 
14. 
Οξυζενέ 100 ml
4
 
 
15. 
Flamigel
5
 
 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Φ.Π.Α. 13%
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
Α/Α
Ονομασία
Τεμ.
Τιμή
Μονάδος
Σύνολο
1.     
Γάντια μιας χρήσεως Medium X100
2
 
 
2.     
Γάντια μιας χρήσεως Large X100
2
 
 
3.     
Οινόπνευμα 70
4
 
 
4.     
Οινόπνευμα 95
1
 
 
5.     
Γλωσσοπίεστρα σε ατομ. Συσκευασία πακ.των 100
1
 
 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Φ.Π.Α. 24%
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
………………………, …/…/2016
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 

 
ΟΜΑΔΑ Α
Φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2
Φαρμακευτικό υλικό για αυτοκίνητα καθαριότητας – Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΦΠΑ%
ΣΥΝΟΛΙΚO ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 95Ο  (420 ml)
ΤΕΜ.
37
 
 
 
2
SEPTOBORE
ΤΕΜ.
37
 
 
 
3
BETADINE SOL 30ml
ΤΕΜ.
37
 
 
 
4
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 15Χ15
ΚΟΥΤΙ 12τεμ.
37
 
 
 
5
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 17Χ30
ΚΟΥΤΙ 10τεμ.
37
 
 
 
6
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10Χ4,50
ΤΕΜ.
37
 
 
 
7
ΤΣΙΡΟΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ (πακ. 30 τεμ.)
ΠΑΚΕΤΟ
37
 
 
 
8
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΤΙΚ
ΤΕΜ.
37
 
 
 
9
ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΤΖΕΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ mini
ΤΕΜ.
37
 
 
 
10
ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LargeX100
ΚΟΥΤΙ
5
 
 
 
11
ΟΞΥΖΕΝΕ 200ml
ΤΕΜ.
37
 
 
 
12
ΒΑΜΒΑΚΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 70gr
ΤΕΜ.
37
 
 
 
13
ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
ΤΕΜ.
37
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Φ.Π.Α.
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
………………………, …/…/2016
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 

 
ΟΜΑΔΑ Β
Φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(χωρίς Φ.Π.Α)
Φ.Π.Α.
%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.
ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 2,5m X 5 cm
TEM
30
 
 
 
2.
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΑΖΕΣ 15 Χ10
ΚΟΥΤΙ
20
 
 
 
3.
ΟΞΥΖΕΝΕ 100 ml
ΤΕΜ.
20
 
 
 
4.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 30 ml
TEM.
20
 
 
 
5.
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ 100 ΤΕΜ.
ΚΟΥΤ
10
 
 
 
6.
ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 18 Χ 30
ΠΑΚΕΤΟ
40
 
 
 
7.
ΤΣΙΡΟΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 20 ΤΕΜ.
ΠΑΚΕΤΟ
40
 
 
 
8.
ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 100 gr
ΤΕΜ.
12
 
 
 
9.
BAMBAKI 70 gr 100% ΥΔΡΟΦΙΛΟ
ΤΕΜ.
20
 
 
 
10.
ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΤΕΜ.
10
 
 
 
11.
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡ. ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50 ΤΕΜ.
ΚΟΥΤ
6
 
 
 
12.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΚΟΛΛΥΡΙΟ
ΤΕΜ.
15
 
 
 
13.
ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΕΜ.
1
 
 
 
14.
ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ ΧΑΠΙΑ 20 ΤΕΜ. 500 mg
ΤΕΜ.
20
 
 
 
15.
ΑΝΤΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΧΑΠΙΑ ΤΩΝ 5 mg
TEM.
10
 
 
 
16.
ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 100 gr
TEM
4
 
 
 
17.
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 30 gr ΜΕ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗ
ΤΕΜ
16
 
 
 
18.
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΑΠΛΟ 430 ml
ΤΕΜ
10
 
 
 
19.
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΤΕΜ
4
 
 
 
20.
ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ ΤΖΕΛ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ.
8
 
 
 
21.
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ – ΠΑΥΣΙΠΟΝΟ ΣΙΡΟΠΙ 150 ml
ΤΕΜ.
10
 
 
 
22.
ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΣΙΜΠΙΜΑΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΛΠ. 30 gr
TEM.
8
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Φ.Π.Α.
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
………………………, …/…/2016
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 

 
ΟΜΑΔΑ Γ
Φαρμακευτικό υλικό για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α.
(%)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1
BEPANTHOL
ΤΕΜ.
15
 
 
 
2
BETADINE SOLUTION 240 ML
ΤΕΜ.
16
 
 
 
3
FENISTIL
ΤΕΜ.
10
 
 
 
4
HANSAPLAST ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (πακ. 40 τεμ)
ΤΕΜ.
34
 
 
 
5
HEALTH HYDRO GEL (50ml)
ΤΕΜ.
10
 
 
 
6
OXYGENE 200 ML
ΤΕΜ.
11
 
 
 
7
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝΕΡΟ (1L)
ΤΕΜ.
10
 
 
 
8
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΣΙΡΟΠΙ (DEPON)
ΤΕΜ.
16
 
 
 
9
ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΟ ΧΑΠΙ (DEPON)
ΤΕΜ.
15
 
 
 
10
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (0.5L)
ΤΕΜ.
18
 
 
 
11
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (400-500ML)
TEM
30
 
 
 
12
ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ (150 GR)
ΤΕΜ.
35
 
 
 
13
ΓΑΝΤΙΑ LATEX LARGE χωρίς πούδρα κουτί (100 ΤΕΜ.)
ΤΕΜ.
10
 
 
 
14
ΓΑΝΤΙΑ LATEX MEDIUM χωρίς πούδρα κουτί (100 ΤΕΜ.)
ΤΕΜ.
70
 
 
 
15
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 95ο 400 ML
ΤΕΜ.
30
 
 
 
16
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.
5
 
 
 
17
ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΟΥ 20×10
ΤΕΜ.
16
 
 
 
18
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ (15 AMΠΟΥΛΕΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ)
ΤΕΜ.
4
 
 
 
19
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (5 ΚΙΛΑ)
ΤΕΜ.
15
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
 
Φ.Π.Α.
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
 
 
………………………, …/…/2016
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr