Ανακοίνωση κλήρωσης για την ανάδειξη μελών συγκρότησης επιτροπής

05-05-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 05/05/2016
                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 14291
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της παρακάτω Επιτροπής.
Γνωστοποιούμε ότι η Γραμματεία Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων τη Δευτέρα 9 Μαΐου  2016 ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την παρακάτω επιτροπή:
Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών μέχρι το ποσού των 2.934,70 € (Π.Δ. 28/80 άρθρο 67 παρ. 1 και άρθρο 70 παρ. 1).
 
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.
 
 
 
Με εντολή Δημάρχου
Η Αναπληρώτρια
Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΩΝΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr