Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού ηηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής 660 lit (160 τεμ.) & 1.100 lit (305 τεμ.)

13-07-2015 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Γαλάτσι, 8-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Αριθ. Πρωτ.: 22923

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Ατλιδάκης

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2102143311, 2102143370

 

ΦΑΞ: 2102143315

 

 

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής 660 lit (160 τεμ.) & 1.100 lit (305 τεμ.).

Αριθ. Διακήρυξης 21344/24-6-2015

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τη με αριθ. 412/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο portal (www.promitheus.gov.gr) του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για το διαγωνισμό προμήθειας κάδων μηχανικής αποκομιδής 660 lit (160 τεμ.) & 1.100 lit (305 τεμ.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα τιμή (Περίληψη Διακήρυξης: 21347/24-6-2015, Φ.Ε.Κ. τ. ΔΔΣ 301/26-6-2015), η οποία λήγει την 13η Ιουλίου 2015 (13-7-2015) και ώρα 17:00, μετατίθεται ως εξής:

·         νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο portal (www.promitheus.gov.gr) του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) η Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015 (23-7-2015) και μέχρι ώρα 17:00,

·         νέα ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία η 28η Ιουλίου 2015 (28-7-2015), ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 14:00,

·         νέα ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών, η 29η Ιουλίου 2015 (29-7-2015), ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της αρχικής Διακήρυξης.

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 210-2143370, 210-2143311 – κ. Ατλιδάκης.

 

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr