Ανακοίνωση πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Διοικητικής υποστήριξης που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου

07-10-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        ΑΔΑ 63ΤΗΩ9Λ-ΡΛ3
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Γαλάτσι, 07.10.2014
ΔΗΜΟΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 41116 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                          
Διεύθυνση:
Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα:
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Ταχ. Διεύθυνση:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδικας:
11146
Πληροφορίες:
Ν. Ρηγάκου
Τηλέφωνο:
2132055325, 428
Fax:
2102932538
Ηλεκτρονικό Ταχ.:
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 
1.    Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87, Τεύχος Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.    Του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143, Τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3.    Τον Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Φ.Ε.Κ. 2026/21.08.2013, Τεύχος Β΄).
4.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου μας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου.
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ
Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέματα Διοικητικής υποστήριξης που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου (οργάνωση, λειτουργία γραφείου και υπηρεσιών, λοιπών επικοινωνιών, στελέχωσης γραφείου δημάρχου), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια μέχρι λήξης της θητείας του Δημάρχου.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά και τυπικά προσόντα καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007:
1.    Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17):
1.1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).
1.2. Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του άρθρου 13 του Ν.3584/2007.
1.3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
1.4. Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).
1.5. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
1.6. Να μην έχον απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
2.    Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
3.    Να έχουν εμπειρία και γνώσεις στην οργάνωση, λειτουργία γραφείου και υπηρεσιών, λοιπών επικοινωνιών, στελέχωσης του γραφείου δημάρχου.
 
Επιπλέον θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή:
1.    Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο άριστης γνώσης).
2.    Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου).
 
Η εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007:
1.    Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται εργοδότης, το χρονικό διάστημα της απασχόλησης και το είδος της ειδικευμένης εμπειρίας.
2.    Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
3.    Για τους ελεύθερους επαγγελματίες υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, χρονικό διάστημα της απασχόλησης και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει:
 
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
·         Αίτηση συμμετοχής.
·         Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και δεν υπάρχουν κωλύματα (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).
·         Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
·         Τίτλοι σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Π.Α.Τ.Α.Π.
·         Αποδεικτικά εμπειρίας.
·         Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο άριστης γνώσης) βάσει κριτηρίων Α.Σ.Ε.Π.
·         Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου) βάσει κριτηρίων Α.Σ.Ε.Π.
·         Βιογραφικό σημείωμα.
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (πληροφορίες, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού , τηλ. 213 2055325, 428 κ. Ν. Ρηγάκου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μια εφημερίδα του νομού.
                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr