ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ (για το ΠΑΣΧΑ & τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017)

30-03-2017 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                           ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Γαλάτσι, 29.03.2017
Αριθ. Πρωτ.: 10661
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
 
              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ & ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
(για το ΠΑΣΧΑ & τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017)
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.) 220.405,25 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 
ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 19/2017 απόφασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη χορήγηση Σύμφωνης Γνώμης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 185/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Γαλατσίου θα προσφύγει (σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια ειδών διατροφής τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και θα δοθούν μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας κατά τις περιόδους των εορτών του Πάσχα & των Χριστουγέννων 2017. Τα προς προμήθεια είδη (ποσότητες και ενδεικτικές τιμές αυτών) είναι τα παρακάτω:
 
Α/Α
CPV
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ/ΣΥΣΚ σε €
(χωρίς Φ.Π.Α.)
ΑΞΙΑ σε €
(χωρίς ΦΠΑ)
 
ΤΜΗΜΑ 1.           ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
1.                    
03142500-3
Αυγά
16/άδα
7.548
1,10
8.302,80
 
2.                    
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (Τσουρέκι)
0,5 kg
2.339
4,07
9.519,73
 
3.                    
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (Βασιλόπιτα)
1 kg
852
9,73
8.289,96
 
4.                    
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (Μελομακάρονα)
1 kg
1.161
8,85
10.274,85
 
5.                    
15810000-9
Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα (Κουραμπιέδες)
1 kg
1.161
8,85
10.274,85
 
6.                    
03211300-6
Ρύζι
0,5 kg
9.398
0,67
6.296,66
 
7.                    
15411110-6
Ζυμαρικά Μακαρόνια
0,5 kg
13.787
0,46
6.342,02
 
8.                    
03212220-8
Όσπρια(φακές)
0,5 kg
12.680
0,85
5.856,50
 
9.                    
15831000-2
Ζάχαρη
1 kg
4.300
0,77
3.311,00
 
10.                
15542300-2
Τυρί φέτα
1 kg
5.513
6,15
33.904,95
 
11.                
15511000-3
Γάλα (εβαπορέ)
410 g
6.629
0,57
3.778,53
 
ΣΥΝΟΛΟ σε € (χωρίς Φ.Π.Α.)
106.151,85
 
 
ΤΜΗΜΑ 2.           ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
12.                
15411110-6
Ελαιόλαδο
1 lt
12.680
4,38
55.538,40
ΣΥΝΟΛΟ σε € (χωρίς Φ.Π.Α.)
55.538,40
 
ΤΜΗΜΑ 3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
13.                
15112100-7
Νωπά Πουλερικά
1 kg
5.728
2,60
14.892,80
14.                
15113000-3
Χοιρινό νωπό κρέας
1 kg
3.942
3,85
15.176,70
15.                
15115100-8
Αρνίσιο νωπό κρέας
1 kg
4.407
6,5
28.645,50
ΣΥΝΟΛΟ σε € (χωρίς Φ.Π.Α.)
58.715,00
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
106.151,85
ΤΜΗΜΑ 2. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
55.538,40
ΤΜΗΜΑ 3. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
58.715,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (σε € χωρίς Φ.Π.Α.)
220.405,25
Φ.Π.Α. (13% ή 24%)
29.016,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (σε € με Φ.Π.Α.)
249.422,14
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι διαθέτουν κατάστημα ή υποκατάστημα Super Market εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γαλατσίου.
Οι υποψήφιοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων ειδών και μαζί με την Τεχνική και Οικονομική τους προσφορά θα καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη με αριθ. Πρωτ. 2347/25.01.2017 προεκδοθείσα Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, οι όροι της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν και θα εφαρμοσθούν καθ’ όλη τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Οι υποψήφιοι προμηθευτές, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οφείλουν να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους υποψήφιους προμηθευτές ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 03.04.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29.05.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι διακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσια πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (220.405,25), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (13% ή 23%, κατά περίπτωση).
Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο την εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους και τις ζητούμενες από την υπ’ αριθ. 19/2016 Μελέτη πιστοποιήσεις διασφάλισης ποιότητας των προς προμήθεια προϊόντων).
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (4.408,10 €).
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 07.04.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., από το αρμόδιο συλλογικό όργανο επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
Ο μειοδότης θα πρέπει να αναρτήσει στο portalτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και προσκομίσει, μετά από πρόσκληση, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 10.3 της ανωτέρω προεκδοθείσας Διακήρυξης.
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, χαρτόσημα και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύ­νουν τον τελικό μειοδότη.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143315, 2102143370, κος Δημουλέας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα Ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένης της προεκδοθείσας Διακήρυξης και της σχετικής Μελέτης, θα δημοσιευθούν – αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.www.galatsi.gov.gr) και στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr (Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί).
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
                                                                               ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr