ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015».

24-06-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ :
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ :
 
Ταχ. Δ/νση :
Ιπποκράτους 4 & Αρχιμήδους 
Ταχ. Κώδ. :
111. 46
Πληροφορίες :
ΚΑΚΙΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
Τηλέφωνο :
210 2143 342
F.A.X. :
210 2143 344
 
Γαλάτσι, 24/6/2015
Αρ.Πρωτ. 21356
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
            Προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας απομάκρυνση προϊόντων κλαδέματος, ζητά από ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στις οποίες θα αναγράφουν την προσφερόμενη έκπτωση επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
 
            Για την εργασία αυτή ο προσφέρων θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναγράφονται στο άρθρο 4ο στην συγγραφή υποχρεώσεων και  με υπεύθυνη δήλωση να συμφωνεί με όλους τους όρους όπως αναγράφονται στην συγγραφή υποχρεώσεων  της μελέτης.
 
            Η εργασία θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι μέχρι & τις  26 / 6 / 2015.
 
            Πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από το Τμήμα Πρασίνου της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου (Ιπποκράτους 4 – Γαλάτσι, 2ος όροφος Γρ. 9 – Τηλ. Επικοινωνίας 210 2143 342) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
 
            Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι & την  26 / 6 / 2015 & θα φέρουν την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2015».
 
                                 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr