ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

28-06-2011 Ενημέρωση

 
00                                                            
         
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΤΥΟ
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΓΑΛΑΤΣΙ     28/06/2011  
 
Αριθ. Πρωτ. 128

                                                            

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

        ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

    ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
 

Γραφείο

:

κ.Προέδρου

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

11146

Τηλέφωνο

:

2132055356

FAX

:

2132055372

e-mail

:

galatsialsos@gmail.com
 
 
 
            
                   
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

       O Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, μετά τις υπ’αριθμ. 1/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθμ. 35176/20240/9-9-2010 απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας Αττικής και λόγω της ύπαρξης εξειδικευμένων αναγκών των Υπηρεσιών του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου που δεν δύναται να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό, πρόκειται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με το αρ. 6Ν.2527/97 τα εξής φυσικά πρόσωπα (Καλλιτεχνικό Προσωπικό) για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών διάρκειας έως δέκα (10) μηνών :

1)     Δύο (2) άτομα, Δάσκαλοι Μουσικής

2)     Έναν (1) άτομο, Δάσκαλο Φωτογραφίας

3)     Έναν (1) άτομο, Δάσκαλο Παραδοσιακών Χορών

4)    Έναν (1) άτομο, Δάσκαλο Κεραμικής

  

     Η απασχόληση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν.3812/2009 τροποποιούνται οι διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 2527/97 περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου».

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημαρχιακό κατάστημα να υποβάλλουν αίτηση με βιογραφικό σημείωμα στο Γραφείο του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

 
 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
                                                                                           ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΕΜΜ.                
                                                             
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr