Ανακοίνωση πρόσληψης ΔΕKA (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών του Δήμου Γαλατσίου

05-06-2015 Ενημέρωση
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ.Διαχ.Ανθρωπίνου Δυναμικού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ρηγάκου  Ν.
 
 ΓΑΛΑΤΣΙ 05/06/2015
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:18810
                                                                                   
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψης ΔΕKA(10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών του Δήμου Γαλατσίου.
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
 Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α).
     2)Τις διατάξεις του αρθ.14 Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και     συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ.20 Ν.2738/1999.
3)Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρ.206 του Ν.3584/2007<<Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων>> (ΦΕΚ Α’/143/28.06.2007).
4)Τις διατάξεις του αρθ.1 παρ.2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’/28.12.2009).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
6) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/2014)<<Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών>> σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015).
7) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) <<Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις>>
8)Την υπ΄αριθμ:160/2015  απόφαση Δημοτικού Σ/λίου του Δήμου Γαλατσίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ: 40227/22083/02-06-2015 όμοια του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σχετικά με την πρόσληψη δέκα (10) ΥΕ- Εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, με αντικείμενο δράσης πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2015 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεϊκου και σε Αναδασωτέες περιοχές κλπ).
9)Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ 2026/21-08-2013 τ.Β΄).
 
 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών με αντικείμενο δράσης πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο έτους 2015 (φύλαξη, καθαρισμοί, αποψιλώσεις διαφόρων περιοχών όπως στο Άλσος Βεϊκου και σε Αναδασωτέες περιοχές κλπ).
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΜΕΧΡΙ
ΥΕ-ΕΡΓατεσ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
10
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα & τίτλος σπουδών
(άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97)
Δύο (2) μήνες
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
            2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
            3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
            Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
            Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου ,οδός Αρχιμήδους και Ιπποκράτους αριθ. –2-  Γαλάτσι, μέχρι και  την Δευτέρα  08/06/2015 .
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
            Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία , καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
3.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τον αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του 2190/1994 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ,προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πινάκα ανακοινώσεων του     Δημαρχιακού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.              
 
                                                                                                                                                                        
                                                                                           Ο Δήμαρχος
 
 
                                                                                 Μαρκόπουλος Γεώργιος
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr