Ανακοίνωση πρόσληψης δεκατεσσάρων (20) γυμναστών

17-06-2011 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

     ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ-
            ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Ημερ.17/06/11                                                   Αριθμ. Πρωτ.80

        
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Πρόσληψης δεκατεσσάρων (20) γυμναστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως και δύο (2) μηνών του Πολιτιστικού & Αθλητικού οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου.

 

Ο Πρόεδρος του N.Π

 
Έχοντας υπόψη:
  1. Tις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Nέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ Α’/87/07-06-2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 Ν. 2738/99 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3146/03 και τις όμοιες του άρθ. 206 Ν. 3548/2007, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται στους Ο.Τ.Α., η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
  3. Την 24/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την ΑΔΑ4Α310ΛΥΜ-Θ του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου.
  4. Την υπ’ αριθμ. 20421-17271/15-06-2011 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου.
  5. Τις κατεπείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 
ΑΡΙΘΜΟΣ

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ

Γυμναστές

20

Απαιτούνται τυπικά προσόντα
Τίτλος σπουδών πτυχίο Φυσικής Αγωγής

Δύο (2) μήνες
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.

2.-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη την επόμενης εξαίρεσης.

 
 

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις γυμναστών υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφάλειας που τους έχουν επιβληθεί έχουν έρθει ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

 
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους και ειδικότερα στο Γραφείο Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου- Βασίλης Παπαδιονυσίου 1ος  όροφος εντός προθεσμίας μίας (1) ημέρας.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.

 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
   ΕΜΜ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr