Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

29-10-2009 Ενημέρωση

ΔΗΜΟΣΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                       Γαλάτσι:  16/10/2009

 ΝΟΜΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αριθ. Πρωτ.: 37597

   ANAKOINΩΣΗ

 

    Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες και εβδομαδιαίας απασχόλησης 20 ωρών.

 

 Ο Δήμος Γαλατσίου ύστερα από την υπ΄αριθμ.1/2009/30-07-2009 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 3250/2004 , όπως συμπληρώθηκε  με το Ν. 3536/2007, και  το από 37544/22-10-09  εγκριτικό έγγραφο του  Α.Σ.Ε.Π. α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης συνολικού αριθμού εκατό (100) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3250/2004.

Οι ως άνω 100 θέσεις μερικής απασχόλησης κατανέμονται στους κατωτέρω τομείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως:

 

 

Α/Α

 

Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα

 

Θέσεις

 

Διάρκεια

σύμβασης

(σε μήνες)

 

Χρόνος εβδομαδιαίας

απασχόλησης

(σε ώρες)

1

Κοινωνική μέριμνα και φροντίδα

62

18

20 ΕΚΑΣΤΟΣ

2

Πολιτισμός

6

18

20 ΕΚΑΣΤΟΣ

3

Αθλητισμός

15

18

20 ΕΚΑΣΤΟΣ

4

Φύλαξη σχολικών κτιρίων

 8

18

20 ΕΚΑΣΤΟΣ

5

Ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών

9

18

20 ΕΚΑΣΤΟΣ

   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

Α/Α

 

Υπηρεσίες Κοινωνικού Χαρακτήρα

 

Ειδικότητες

 

 Θέσεις

 

1.

 

 

Κοινωνική μέριμνα και φροντίδα

α. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

β. ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1

γ. ΠΕ  ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ)

1

 δ.  ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2

ε. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ή

 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

στ.  ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

2

 ζ. ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

4

η. ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

θ. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2

ι.  ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

2

κ. ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

λ. ΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

6

μ.  ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ

2

ν. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1

ξ. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ο. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

11

 π. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

3

 

 ρ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ

 

11

σ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6

τ. ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

3

2

Πολιτισμός

 α.  ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

1

β.ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟ

1

γ. ΔΕ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

δ. ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ

1

ε. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2

3

Αθλητισμός

 α.   ΠΕ  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

7

 β.  ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8

4

Φύλαξη σχολικών κτιρίων

α. ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

8

5

Ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών

α. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

9

 

Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.-  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 2.-  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.-  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης των υποψηφίων για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή ότι τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν υποβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1α.  ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 Α1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.

   2. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.

  

1β.  ΠΕ  ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 Α1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.

   2. Πτυχίο Ψυχολογίας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

   3. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο Εξελικτική Ψυχολογία ή Σχολική Ψυχολογία ή Ψυχολογία Παιδιού.

 

    1γ. ΠΕ  ΙΑΤΡΩΝ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ)

α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

δ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.

ε) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους με την ως άνω ειδικότητα (παιδίατρος) επιτρέπεται η πρόσληψη και από Ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, με τα παρακάτω προσόντα:

α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

δ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

ε) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Υπαίθρου, αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης και από υποψηφίους Ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής επιτρέπεται η πρόσληψη και από Ιατρούς άνευ ειδικότητας, με τα παρακάτω προσόντα:

α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

δ) Εκπλήρωση της Υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας Υπαίθρου, αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

 

 

     1δ. ΠΕ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Α1.Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών /Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας .

 

2α & 3α. ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Α1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Γυμναστικής Ακαδημίας ΤΕΦΑΑ ή το ομώνυμο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

2.   Δίπλωμα Ειδικότητας Δασκάλου Παραδοσιακών Χορών.

 

1ε.     ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α1. Πτυχίο Νοσηλευτικής  ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή το αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.     

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτικής.

3. Βεβαίωση εγγραφής στην ‘Ενωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων   με τα κατωτέρω προσόντα:

  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

2. Οποιοσδήποτε τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) της ημεδαπής ή αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε ή απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

1ζ.  ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ      

     Α1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ τμήματος κοινωνικής εργασίας της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ΚΑΤΕΕ ή ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας.

 

1η.  ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Α1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικοτήτας .

 Β. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα  γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων –Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παίδων με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : Iνστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

 

1θ. ΤΕ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 

    Α1. Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή το αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

1ι. ΤΕ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Α1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή.

  2. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος.

  1κ.  ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Α1. Πτυχίο ή δίπλωμα Εργαθεραπείας ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή το ομόνυμο πτυχίο ή δίπλωμα (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή το αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή.

 

1λ.  ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Α1.  Πτυχίο ή δίπλωμα Επισκεπτών/τριών Υγείας ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή το αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος επισκεπτών υγείας.

 

2β. ΤΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

  Α1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. ή το ομόνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.*

* Γίνονται επίσης δεκτοί με τα παρακάτω υπόλοιπα τυπικά προσόντα:

α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης , που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο του άρθρου 10 του Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄),όπως ισχύει κάθε φορά και

β) κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , που έχουν αποκτηθεί σε Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος , σύμφωνα με την σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 13 του Π.Δ.231/1998 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄).

2.Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα, γ) υπηρεσίες διαδικτύου .

 

2γ. ΔΕ   ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ

Α1.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηχολήπτη.

Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής  ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος

 τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση  της αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

   Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους.

Με  ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής  της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής βάσει του οποίου χορηγήθηκε η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή

  Οποιονδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής

υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας,για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους.

Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον τριταξίου γυμνασίου ή Απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής  και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών Ηχολήπτη μετά την απόκτηση της παραπάνω

άδειας .

 

1μ.& 5α  ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Α1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α΄κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσίων – Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή Υπαλλήλων Διοίκησης ή Εμπορικών Επιχειρήσεων , ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2.Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα, γ) υπηρεσίες διαδικτύου .

 

 

1ν.  ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ

 

  1. Κύρια προσόντα

α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτησης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων

 ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε.

 ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού

 λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας

 εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος σχολής μαθητείας

 του Ο.Α.Ε.Δ. του  Ν.1346/1983   ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας,

 δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων  Αυτοκινήτου  ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων

και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε.ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου Τ.Ε.Σ ή

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου σχολής μαθητείας  του Ο.Α.Ε.Δ  του Ν.1346/1983,

ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων Ι.Ε.Κ ή άλλος ισότιμος

 τίτλος σχολικής μονάδας  της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

 

 

 

 

2. Επικουρικά προσόντα

 Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με

τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται ο διορισμός με:

α) Οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονά­δας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της

ημεδαπής  ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής. 

β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.      

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με

τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται ο διορισμός με:

 

α) Απολυτήριο τίτλο  υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου

ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει  μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου),

 ή Απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος

 Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του

 Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος  τίτλος της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,

 ως Οδηγού μετά την απόκτηση της άδειας.      

β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.

 

 

1ξ.  ΔΕ   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Α1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας

 1ης κατηγορίας.

2. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή

Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος

σχολικών μονάδων της ημεδαπής  ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας βάσει του οποίου

χορηγήθηκε η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή

 Οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος

 τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση  της αρμόδιας, για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας ότι η άδεια άσκησης

επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό

και εμπειρίας.

  Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών

θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους.

Με  ομώνυμο ή αντίστοιχο απολυτήριο τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής

 της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής βάσει του οποίου

χορηγήθηκε η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή

Οποιονδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής

υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας,για την έκδοση

της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου

τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών

θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους.

Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον τριταξίου γυμνασίου ή Απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

 και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως Ηλεκτρολόγου μετά την απόκτηση της παραπάνω

άδειας .

 

1ο.  ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

Α1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος υδραυλικού Β΄τάξης, 1ης ειδικότητας.

   2. Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄

ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

 ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος

 σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας βάσει του οποίου

χορηγήθηκε η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή

Οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει

 βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών

θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους.

Με ομώνυμο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής

 της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής βάσει του οποίου

χορηγήθηκε η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος, ή

Οποιονδήποτε τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής, υπό την

 προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας

 υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Σε περίπτωση που οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τους ανωτέρω τίτλους σπουδών

θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους.

 Απολυτήριο τίτλος τουλάχιστον τριταξίου γυμνασίου ή Απολυτήριο Δημοτικού σχολείου (για

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή  Απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής

Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος

της αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως Υδραυλικού μετά την απόκτηση

της παραπάνω άδειας.

 

 

. ΔΕ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Α1. Απολυτήριος τίτλος Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών τμήμα Μουσικής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και γνώση ενός οργάνου που αποδεικνύεται με πτυχίο αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής.

Β. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι με :

Oποιοδήποτε ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής και γνώση ενός οργάνου που αποδεικνύεται με πτυχίο αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής.

 

1υ. & 1ρ. & 1σ. & 1τ.-2ε.-3β. &  1π.  ΥΕ  ΟΙΚΙΑΚΩΝ  ΒΟΗΘΩΝ / ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / YE-ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ / YE-ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  /  YE-ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 5 του Ν.2527/1997.

 

4α. ΥΕ –ΦΥΛΑΚΕΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

Β.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1.    Η επιλογή των υποψηφίων για  μερική απασχόληση, θα γίνει με την κατανομή τους στις επόμενες κοινωνικές ομάδες :

Α΄.   Άνεργοι άνω των 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 30%.

Β΄.  Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους,(πλήρη ή μειωμένη), σε ποσοστό πρόσληψης 20%.

Γ΄.  Άνεργοι μέχρι 30 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ποσοστό πρόσληψης 20%.

Δ΄.  Μητέρες ανηλίκων τέκνων, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.

Ε΄.  Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, σε ποσοστό πρόσληψης 10%.

ΣΤ΄. Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, καθώς και γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών (ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους), σε ποσοστό πρόσληψης 10%. (άρθρο 1 παρ.3 Ν.3454/2006).

 

 

            Όσοι εκ των υποψηφίων δεν εντάσσονται σε καμία εκ των ανωτέρω κοινωνικών ομάδων, αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

 

Βάσει των ανωτέρω ποσοστών οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από τις έξι (6) κοινωνικές ομάδες ως ακολούθως :

1.Από την Α΄   κοινωνική ομάδα  30 θέσεις.

2.Από την Β΄   κοινωνική ομάδα  20 θέσεις.

3.Από την Γ΄   κοινωνική ομάδα  20 θέσεις.

4.Από την Δ΄   κοινωνική ομάδα 10 θέσεις.

5.Από την Ε΄   κοινωνική ομάδα 10 θέσεις.

6.Από την ΣΤ΄ κοινωνική ομάδα 10 θέσεις.

Εάν δεν πληρωθούν οι θέσεις κάποιας κοινωνικής ομάδας, τότε οι θέσεις που αντιστοιχούν στην κοινωνική αυτή ομάδα, κατά την ανωτέρω κατανομή, μεταφέρονται στην αμέσως επόμενη.

 

2.    Κριτήρια προτίμησης κατά τη διαδικασία πρόσληψης για τις ως άνω κοινωνικές ομάδες.

 

      α. Για όλες τις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄) προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας του φορέα πρόσληψης.

     β. Για τις Α΄, Β΄, και Γ΄ κοινωνικές ομάδες, ποσοστό 60% καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων.

     γ. Για όλες τις κοινωνικές ομάδες (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄), η εμπειρία σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα για χρόνο μεγαλύτερο του έτους και σε ποσοστό έως 50% του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν, σε κάθε κοινωνική ομάδα.

 

3.    Λοιπά κριτήρια επιλογής σε κάθε μία από τις κοινωνικές ομάδες.

 

     α. Για την Α΄ και Γ΄ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.

β. Για την Β’ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι, με το μικρότερο χρόνο που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους.

     γ. Για την Δ΄ ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα, περιλαμβανομένων και των ενηλίκων.

    δ.  Για την Ε΄ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο όμως θα επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων για τα οποία προσλαμβάνονται.

    ε.  Για την ΣΤ’ ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο των τριών τέκνων.

 

Εάν οι θέσεις δεν καλύπτονται από τους δημότες και μόνιμους κατοίκους , συμπληρώνονται από τους λοιπούς υποψήφιους με τα ανωτέρω κριτήρια.

 

Γ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στα  γραφεία της υπηρεσίας μας (οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών τουλάχιστον, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της σχετικής περίληψης στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα του φορέα.

Δ΄  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

§  Οι υποψήφιοι αρχικά υποβάλλουν μόνον αίτηση συμμετοχής, που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν την θέση ή τις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν, καθώς και την κοινωνική ομάδα ή τις κοινωνικές ομάδες που ανήκουν.

§  Με την αίτηση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

Ε΄ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης θα καταρτισθούν από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή ανά κοινωνική ομάδα και θα αναρτηθούν στο κατάστημα του οικείου φορέα.

 

ΣΤ’  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ

       ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Μετά την ανάρτηση των πινάκων και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που ορίζει ο φορέας πρόσληψης, οι υποψήφιοι που θεωρούνται επιτυχόντες υποβάλουν σε πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, νομίμως επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά :

       α. Τίτλο σπουδών ή σχετικό πιστοποιητικό της οικείας σχολής, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από πράξη αναγνώρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ κ.λ.π.), άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη.

Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής προσκομίζουν υποχρεωτικά και την επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, που εκδίδεται από τις κατά τόπους διευθύνσεις ή γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εάν πρόκειται για τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, η μετάφραση αυτή θα συνοδεύεται από πιστοποίηση ισοτιμίας με τίτλο Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής που εκδίδεται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

     Το απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου αποτελεί τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον αποκτήθηκε μέχρι και το έτος 1980. Από το έτος 1981 και εντεύθεν, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί το απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου.

   β.  Όπου απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄.

 

 

Ζ΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 

Α΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους άνω των 30 ετών εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ.

Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, καθώς και η χρονική διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Β΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον Ο.Α.Ε.Δ., που

     βρίσκονται στην τελευταία 5ετία πριν από την συνταξιοδότησή τους.

1) Βεβαίωση από το Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού,

2) Αντίγραφο ασφαλιστικού βιβλιαρίου.

3) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, από την οποία να προκύπτει ο υπολειπόμενος χρόνος για τη συνταξιοδότησή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλιστικού φορέα να παράσχει την ως άνω βεβαίωση ο υποψήφιος υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

Γ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά ανέργους ηλικίας μέχρι 30 ετών εγγεγραμμένους στον  Ο.Α.Ε.Δ.

Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία θα αναφέρεται ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα , καθώς και η χρονική διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

Δ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά μητέρες με ανήλικα τέκνα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του έτους της προκήρυξης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των ανήλικων τέκνων.

Ε΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά άτομα με αναπηρίες.

Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%).

ΣΤ΄ Κοινωνική ομάδα. Αφορά πολυτέκνους , τέκνα πολυτέκνων και γονείς οικογενειών με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. (Άρθρο 3 ν.3454/2006).

1) Βεβαίωση από τους κατά τόπους συλλόγους της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), από την οποία να προκύπτει η πολυτεκνική  ιδιότητα.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και έγγαμος προσκομίζει τόσο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας, όσο και της δικής του.

 

 

Η΄ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε περίπτωση υποψηφίων που με βάση την κατάστασή τους είναι δυνατόν να ενταχθούν σε περισσότερες από μία κοινωνικές ομάδες, θα πρέπει να το δηλώσουν στην αίτησή τους και επί πλέον να υποβάλουν μετά την επιλογή τους όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε μία από τις κοινωνικές ομάδες.

 

 

 

 

Θ’  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

α. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κανένα από τα αδικήματα που συνιστούν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 8 του Ν. 2683/1999).

β.  Για τους άνδρες υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή βεβαίωση για νόμιμη απαλλαγή τους ή βεβαίωση ότι έχουν λάβει νόμιμη αναβολή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση εργασίας.

 

 

Ι΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Περίληψη της παρούσας, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο κατάστημα του οικείου φορέα, στο χώρο ανακοινώσεων .

 

 

 

                                                                                 Ο  Δήμαρχος

 

 

 

                                                                            ΤΣΙΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄.

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

  1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ).

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., με σχετικές πράξεις του, οι παρακάτω φορείς, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης:

                      α) ACTA Α.Ε. (17.5.2006)

β)  ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006),

γ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18/7/2007 αλλαγή ονομασίας της ICT HELLAS A.E) 

δ) Infotest (22.2.2006)  

ε) I SKILLS A.E (14.9.2007)

στ) ΚΕΥ-CERT (5.4.2006)

                      ζ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΪΝΙΝTELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18.12.2007)

            η) Vellum Global Educational Services S.A (22.2.2006)

 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι παραπάνω φορείς ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους και είναι τα εξής:

 

           α) ACTA Α.Ε.

                 Certified Computer User (CCU)

 

           β) ECDL Eλλάς Α.Ε.

                ECDL Core Certificate

                • ECDL Start Certificate

                • ECDL Progress Certificate

 

           γ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

                ICT Intermediate A

                • ICT Intermediate B

                • ICT Intermediate C

 

            δ) Infotest

                Internet and Computing Core Certification (IC3)

                • Microsoft Office Specialist (MOS)

                • Microsoft Office Specialist  Expert (MOS Expert)

 

             ε) I SKILLS A.E

     Basic I.T Standard

     Basic I.T  Thematic

     Basic I.T  Core       

 

             στ) ΚΕΥCERT

                Key Cert IT Basic

                • Key Cert IT Initial

                       ζ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ

                      Basic  Skills ή  Infocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας      τίτλου)

                      Basic ή  Infocert Basic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

                      Integration Skills ή  Infocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)

                                                                                                                                              

              η) Vellum Global Educational Services S.A

              Cambridge International Diploma in IT Skills

              • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency

 

Η ισχύς των πιστοποιητικών υπό στοιχεία α, β, γ, δ, στ και η  που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία πιστοποίησης των φορέων έκδοσής τους και μέχρι 31-12-2006 παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την ανακοίνωση ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι προσληπτέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται.

            Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.

Γίνονται επίσης δεκτά μέχρι 31.12.2009 πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., (Σχετική πράξη Ο.Ε.Ε.Κ. Γ/27767/13.11.2008)  με την εξής ονομασία:

        α) ECDL από την εταιρεία ECDLGREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

        β) Cambridge International Examinations από  UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

        γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και

        δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

  1. Mε  τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης  χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί αναφέρονται κατωτέρω.
  2. Με  τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης  είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
  3. Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και  με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.
  4. Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά ισχύουν για τρία (3) έτη από την έκδοσή τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν από τον ΟΕΕΚ εντός του έτους 2006 παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑθΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΔ/ΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ 50/2001 όπως ισχύει)

 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

§  ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

 

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας  του τομέα Πληροφορικής, ή

β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :

– Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ,

– Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων      και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,

γ) Απολυτήριος τίτλος :

κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,

τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή

ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής.

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr