Ανακοίνωση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης και επιτροπής παραλαβής προμηθειών Β-βάθμιας εκπαίδευσης

21-08-2013 Ενημέρωση

 
   

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι, 21.08.2013

                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.  30896

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:         Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου.

 

Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 23 Αυγούστου 2013 (23-08-2013) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου την Προϊσταμένη Δημοτικής Κατάστασης κ. Κατσώνη Ελένη Αναπληρώτρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, τον Προϊστάμενο Καθαριότητας κ. Μαρκόπουλο Γεώργιο Αναπληρωτή Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών και την Υπάλληλο Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου Δρακούλη Αντωνία.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.

 

Η Προϊσταμένη Δημοτικής Κατάστασης – Αναπληρώτρια Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

 
 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΩΝΗ
 
 

Συνημμένα: Πίνακας Υπαλλήλων

 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr