ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2006”.

14-10-2014 Ενημέρωση

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2006.
 
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 16 Οκτωβρίου 2014 (16-10-2014) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, το Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπηλιόπουλο Παναγιώτη και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
 
      Η Δ/ντρια Δ/κών Υπηρεσιών
 
 
       ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr