Ανακοίνωση Σ.Π.Α.Π για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας

14-08-2013 Ενημέρωση

Ανακοίνωση του Προέδρου του Σ.Π.Α.Π. και Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γεωργίου Πατούλη σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο μηνών για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 3ος όροφος, Γραφείο Δημάρχου), την Τετάρτη 14/8/2013, την Παρασκευή 16/8/2013 και τη Δευτέρα 19/8/2013 κατά τις ώρες 9:00 έως 17:00.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

1.                  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.                  Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τον Ν. 3584/2007.

3.                  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.

4.                  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

5.                  Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας.

6.                  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

7.                  Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου, αν το έτος αποφοίτησης είναι μετά το 1980 ή απολυτήριο Δημοτικού, αν το έτος αποφοίτησης είναι μέχρι και το 1980.

8.                  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (αφορά τις προσλήψεις οδηγών).

 

Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα : 1, 5, 6, 7, 8 (αφορά μόνο τους οδηγούς) θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι κατά την υποβολή της αίτησης.

 
 

                                                                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Π.Α.Π.

                                                           

      Τηλ. επικ. 2132038327
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr