Ανακοίνωση για αίτηση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

19-07-2012 Ενημέρωση

 
 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ 18-07-2012
 
Αριθ. Πρωτ. 2564  
Βαθμός προτεραιότητας

                                                            

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ         : ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ      :

Ταχ. Δ/νση    : Aρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.    : 111. 46

Πληροφορίες : Χ.ΤΣΑΓΚΑ                          

Τηλέφωνο     : 210. 2143. 314

Πληροφορίες:  A.ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ
Τηλέφωνο      :210.2143.363
               
FAX               : 210.2932538
    
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ΠΡΟΣ
                   ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
                  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                               
                                 
 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ»
 

Με το άρθρο 3 του νόμου 4038/2012 και την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση)

20124/08-06-2012 ρυθμίζονται οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως

           τις 29-02-2012.
         

1.    Συγκεκριμένα,οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29

    Φεβρουαρίου 2012 ρυθμίζονται και καταβάλονται εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα

             χιλιάδες ευρώ  όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε  

              χιλιάδες ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:

             α)Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
             καταβολής.

             β)Σε δύο έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%των

             προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

            γ)Σε δεκατρείς έως είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό        

             75%   των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

             δ) Σε είκοσι πέντε έως τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό

            60%των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

            ε) Σε τριάντα επτά έως σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό

             45%των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

            στ) Σε σαράντα εννέα έως εξήντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό

             25%των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

             Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό ευρώ.

 
 
          ΑΙΤΗΣΕΙΣ
         

         Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο

         έως την 11/10/2012

          Αίτημα για ρύθμιση οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων εξετάζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο  μετά από πρόταση του προισταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο ,βάσει των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται)

α1) Φορολογίας εισοδήματος Ε1 τελευταίων τριών ετών.

α2)Τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ

α3)Ολων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ που έπονται

 της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει

ένα μήνα πριν από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στην ρύθμιση ,και

α4)Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9

β)Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο τουλάχιστον τελευταίων ετών

γ)Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων

 επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.

δ)Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογένειας .

ε)Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

στ)Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

«Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες

μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην ρύθμιση, καθώς και οφειλές

 που έχουν υπαχθεί σε άλλη  ρύθμιση ,των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.

Οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξοφλησή τους.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης,επιβαρύνεται κατά  μήνα  με 1% προσαύξηση

 εκπρόθεσμης καταβολής».
    
 

  2.Κατόπιν αυτών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Δήμο μας την

    προβλεπόμενη αίτηση με τα δικαιολογητικά,προκειμένου να έχουν το δικαίωμα

    ένταξης στις ρυθμίσεις που προβλέποπονται από τον προαναφερόμενο νόμο.

 

 
                                                                                                    ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                         ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
    
 
 

                                                                                                        ΚΥΡΙΑΚΟΣ    ΤΣΙΡΟΣ                                   

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr