ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

26-09-2011 Ενημέρωση

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ     03/08/2011
Αριθ. Πρωτ.   30599               


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ
 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
:

ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους           

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

111 46

Πληροφορίες
:
Α. Διαφωνίδου
Τηλέφωνο
:
2132055309
FAX
:
2132055309
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

 
 

Με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011 και την 269/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου προβλέπεται η ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών προς το Δήμο, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει αίτηση ένταξης στις ρυθμίσεις του προαναφερόμενου νόμου.

 

Αναλυτικά οι οφειλές που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις καθώς και ο τρόπος ρύθμισης και εξόφλησης τους καθορίζονται ως εξής :


1. Δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υποχρέου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:

α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 μέχρι 16.06.2011, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,

β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι 16.06.2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,

γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι 16.06.2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

2. Οι οφειλές ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

β) με καταβολή της κύριας οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα, των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω τρόπο καταβολής.

3.Ο αριθμός των ισόποσων μηνιαίων δόσεων, αναλόγως του ύψους των οφειλών, καθορίζεται ως εξής:

– οφειλές έως 1.000,00 καταβάλλονται εφάπαξ

– για οφειλές από 1.000,01 € έως 3.000,00 € σε 6 μηνιαίες ισόποσες δόσεις

– για οφειλές από 3.000,01 € έως 6.000,00 € σε 9 μηνιαίες ισόποσες δόσεις

– για οφειλές από 6.000,01 € έως 10.000,00 € σε 12 μηνιαίες ισόποσες δόσεις

– για οφειλές από 10.000,01 € έως 15.000,00 € σε 16 μηνιαίες ισόποσες δόσεις

– για οφειλές άνω των 15.000,00 € σε 20 μηνιαίες ισόποσες δόσεις                                            
 

4. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας.

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
 

ΑΠΟ 19/07/2011 ΕΩΣ 18/10/2011

 

 

 

 
 
 


Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου για το ποσό της οφειλής, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής.

Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης.

Στην περίπτωση που αιτείται την καταβολή με δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός εκ των επομένων μηνών. Η μη καταβολή δύο δόσεων, καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.

Κατόπιν αυτών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στο Δήμο μας την προβλεπόμενη αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα ένταξης στις ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον προαναφερόμενο νόμο.

 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος

 
 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

 
           
                                                                                                                       
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr