Ανακοίνωση για συγκρότηση επιτροπών 2014

29-01-2014 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
      ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι, 29/01/2014
                                                                                         Αρ. Πρωτ. 3861
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω αναφερόμενων Επιτροπών.
Γνωστοποιούμε ότι η Γραμματεία Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων την Δευτέρα 03.02.2014 ώρα 10:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω επιτροπές:
 
1. Επιτροπή Παραλαβής Έργων έως του ποσού των 5.869,41 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
2. Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών μέχρι το ποσού των 2.934,70 € (Π.Δ. 28/80 άρθρο 64 παρ. 14)
3. Επιτροπή παραλαβής καλής εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών άνω του ποσού των 2.934,70 € (Π.Δ. 28/80 άρθρο 67 παρ. 1)
4. Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (παραλαβής) για τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα του Δήμου του ΠΔ 28/80
5. Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων (πλην Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Καυσίμων, Ελαιολιπαντικών – Ελαστικών – Ανταλλακτικών και πάσης φύσεως υλικών έργων και κήπων)
6. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η/Υ – Λογισμικά κλπ)
7. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων φωτοτυπικά, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ.
8. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κάδοι απορ/των – αυτ/τα – μηχανήματα) (καύσιμα – Ελαιολιπαντικά –    Ανταλλακτικά αυτ-των, ελαστικών)
9. Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων για (Δέντρα, Θάμνοι – Σπόροι κλπ καθώς και πάσης φύσεως υλικά τεχνικών έργων)
 
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.
 
 
Η Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών
 
 
 
ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr