Ανακοίνωση για τη «δαπάνη περισυλλογής αδέσποτων σκύλων»

04-04-2011 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ :
 
Ταχ. Δ/νση :
Ιπποκράτους 4 & Αρχιμήδους 
Ταχ. Κώδ. :
111. 46
Πληροφορίες :
ΚΑΚΙΣΗ ΑΜΑΛΙΑ
Τηλέφωνο :
210 2143 342
F.A.X. :
210 2143 344
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
            Προκειμένου ο Δήμος Γαλατσίου να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας για την περισυλλογή & τον κτηνιατρικό έλεγχο αδέσποτων σκύλων από διάφορα σημεία του Δήμου μας, ζητά από ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ στις οποίες θα αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά υπηρεσία.
 
            Για την εργασία αυτή ο προσφέρων θα πρέπει να έχει την κατάλληλη άδεια & την υλικοτεχνική υποδομή με το αναγκαίο προσωπικό.
 
            Η εργασία θα πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31/12/2011. Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι μέχρι και την   6 / 4 / 2011.
 
            Πληροφορίες για την υποβολή των προσφορών θα δίνονται από το Τμήμα Πρασίνου της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου (Ιπποκράτους 4 – Γαλάτσι, 2ος όροφος Γρ. 9 – Τηλ. Επικοινωνίας 210 2143 342) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες.
 
            Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την   6  / 4 / 2011 και θα φέρουν την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΑΠΑΝΗ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ».
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
                                                                  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr