ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

16-08-2012 Ενημέρωση

Σε συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής (Συμπράττων Φορέας) με την ΑμΚΕ Ερύμανθος (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» σας ενημερώνουμε ότι ο Δικαιούχος Φορέας θα προχωρήσει στην πρόσληψη,μεσύμβασηεργασίαςιδιωτικούδικαίουορισμένουχρόνου, 48 ατόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα στοπλαίσιοτουΕθνικούΣτρατηγικούΠλαισίουΑναφοράς(Ε.Σ.Π.Α.)γιατηνπρογραμματικήπερίοδο2007-2013.

 

Ολόκληρη η προκήρυξη (με τις ειδικότητες) βρίσκεται στην ιστοσελίδα του δικαιούχου www.erymantos.gr, στη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

 

Σύμφωνα με το αρ. 89 του Ν.3996/2011, η αμοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως.

 

Οιυποψήφιοιμπορούννααναζητήσουνταέντυπατωναιτήσεωνκαθώςκαιτις«ΟδηγίεςσυμπλήρωσηςαίτησηςσυμμετοχήςσεπρόγραμμαΚοινωφελούςΧαρακτήρα(ΚΟΧ)»:

α)στηνιστοσελίδατουΔικαιούχου(www.erymanthos.gr)

β)στηνιστοσελίδατουΕ.Π.«ΑνάπτυξηΑνθρώπινουΔυναμικού»(www.epanad.gov.gr)και

γ)στηνιστοσελίδατουΑ.Σ.Ε.Π.(www.asep.gr)ακολουθώνταςαπότηνκεντρικήσελίδατηδιαδρομή:ΈντυπααιτήσεωνΔιαγωνισμώνΦορέωνΚοινωφελήςΕργασία(ΚΟΧ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ1. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνει:

α)είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 69, β’ όροφος (τηλ. επικοινωνίας: 210- 8226562, 698 9865476),

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς την ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, 3ης Σεπτεμβρίου 69, 10433 ΑΘΗΝΑ, υπόψη κ. Βασίλειου Τακτικού

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ , ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και θα γίνεται από 10 Αυγούστου 2012 έως και 19 Αυγούστου 2012 μεταξύ 09.00πμ και 14.00μμ.

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr