Ανακοίνωση για τη σύναψη μίσθωσης σύμβασης έργου καλλιτεχνικού προσωπικού με τέσσερα άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου»

29-08-2018 Ενημέρωση

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ                                              

 

 

 

 

 

 

 

Γαλάτσι  29/8/2018  

Αριθ.πρωτ.: 1296

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»

 

 

Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4.     Την υπ’ αριθμ. 41/28-2-2017 Απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

5.     Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 22230/30-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-5-2015).

6.     Την υπ’ αριθμ. 175/5-9-2017 Απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

7.     Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 75561/27348/3-10-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση συμβάσεων  μίσθωσης έργου στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου «Βασίλης Παπαδιονυσίου».

Ανακοινώνει

          Την πρόσληψη των κάτωθι φυσικών προσώπων (Καλλιτεχνικό Προσωπικό) για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών:

1. Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΠΕ ζωγραφικής με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.

2. Ένα (1) άτομο ΔΕ μουσικής, με ειδικότητα Βιολί, με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.      

3. Ένα (1) άτομο ΔΕ Χοροδιδάσκαλος, με ειδικότητα Μοντέρνος Χορός, με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.

4. Ένα (1) άτομο, με ειδικότητα ΔΕ Κεραμικής με αντικείμενο τη διδασκαλία στα Στέκια Νεολαίας.

Η απασχόληση των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου», όπως ισχύει μετά την προσθήκη παραγράφων και τις αναριθμήσεις με το αρ. 10 του Ν. 3812/2009.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

2. Τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ανάλογα με την ειδικότητα

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους και ειδικότερα στο Γραφείο Πολιτιστικού και Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου 1ος όροφος εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών  που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος.

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr