Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1) άτομο ειδικότητας Νοσηλευτικής

11-05-2015 Ενημέρωση

                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ

:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ

:

 

Ταχ. Δ/νση

:

Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

:

111.46

Πληροφορίες

:

Ν. Ρηγάκου

Τηλέφωνο

:

213-2055.325

FAX

:

210-2918.510

 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

     Γαλάτσι 11-05-2015

     Αριθμ.Πρωτ:13361   

 

  ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1) άτομο ειδικότητας Νοσηλευτικής»                                       

 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του αρ.6 του Ν.2527/97 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του αρ.10 του Ν.3812/2009(ΦΕΚ 234 Α’).

2.Την υπ.αριθμ:24/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου ,με την οποία ,εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με τέσσερα(4) φυσικά πρόσωπα ,μεταξύ των οποίων και με έναν(1) νοσηλευτή/τρια  για την στελέχωση των δημοτικών ιατρείων ,της κοινωνικής υπηρεσίας και του γραφείου κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Γαλατσίου.

3.Την υπ.αριθμ.πρωτ:6730/5620/13.02.2014 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προς το Α.Σ.Ε.Π.

4.Την υπ.αριθμ.πρωτ:3805/13.03.2014 βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα την  οποία  το υποβαλλόμενο αίτημα γίνεται δεκτό, καθότι δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

5.Την υπ.αριθμ:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.1/199/26203/05-12-2014 απόφαση της Επιτροπής του αρ.2 παρ.1 της Π.Υ.Σ 33/2006 όπως ισχύει,με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση ένος(1) ατόμου προς υλοποίηση σύμβασης μίσθωσης έργου .ο καθορισμός της ειδικότητας του οποίου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει του αντίστοιχου αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2014.

6.Την υπ.αριθμ:41/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίσθηκε η ειδικότητα  του Νοσηλευτή/τριας για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

 7.Την υπ.αριθ.πρωτ:27721/15080/15.04.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον Δήμο Γαλατσίου, ειδικότητας Νοσηλευτικής ,για χρονικό διάστημα μέχρι ένα(1) έτος.

8.Τις διατάξεις του αρθ.20 του Ν.4305/2014 ,όπου προβλέπεται ότι  «η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται  υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας (6) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ.1 του αρθ.2 της Π.Υ.Σ 33/2006 όπως ισχύει. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης

 

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1) άτομο για την  στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων, της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του γραφείου κοινωνικής αλληλεγγύης ,συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής

12 μήνες

1


ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1)

Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

                                      ή

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ΚΑΤΕΕή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

2)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας

3)

Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά  

       

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία πέντε  (5) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη  της ανάρτηση της παρούσας Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου(galatsi.gov.gr,) υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου  (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 11146 Γαλάτσι)   συνοδευόμενη από:

– Φ/Α του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

-Φ/Α του τίτλου σπουδών που διαθέτουν.

-Φ/Α της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.

-Φ/Α της ταυτότητας μέλους της Ένωσης νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(Ε.Ν.Ε.)

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,στην οποία  ο ενδιαφερόμενος  να δηλώνει αν έχει κώλυμα η όχι για την πρόσληψή του κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση

καθώς και από κάθε άλλο στοιχείο  το οποίο να αποδεικνύει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκειά  τους.

                                   Ο         Δήμαρχος

                                                                                      

                                                                         Γεώργιος Μαρκόπουλος

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr