Ανακοίνωση αντικατάστασης της υπ’ αριθ. 87/2015 παρ. 9 Απόφασης του Δημ. Σ/λίου, ως προς το μέρος που αφορά τα μέλη της Επιτροπής «Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κάδοι απορ/των – αυτ/τα – μηχανήματα) έτους 2015»

15-06-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,1506-2015
Αρ.Πρωτ.: 20321
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ:            Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 87/2015 παρ. 9 Απόφασης του Δημ. Σ/λίου, ως προς το μέρος που αφορά τα μέλη της Επιτροπής «Παραλαβής Προμηθειών Διαγωνισμών και Απευθείας Αναθέσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού (κάδοι απορ/των – αυτ/τα – μηχανήματα) έτους 2015».
Με το παρόν ενημερώνουμε όλους τους υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προ­ϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα (επισυνάπτεται κατάσταση ονομάτων) ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 τα μέλη των Επιτροπών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα προκύψουν μετά από διαδικασία κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί στις 18 Ιουνίου 2015 (18-06-2015) και ώρα 10:00 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Βαθρακοκοίλη Ιουλία, το Δ/ντή Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής κ. Μαρκόπουλο Γεώργιο και την Προϊσταμένη Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Πετρίδου Ουρανία.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού.
 
      Η Δ/ντρια Δ/κών Υπηρεσιών
 ΙΟΥΛΙΑ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ
 
 
Συνημμένα: Πίνακας Υπαλλήλων
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr