ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

01-04-2015 Ενημέρωση
Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 78 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Δήμος Γαλατσίου ανασυγκροτεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Έργο του θα είναι επίσης, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο, για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς,  για θέματα που αφορούν τους μετανάστες όπως η εκπαίδευση και η πολιτογράφηση αυτών.
Μέλη του συμβουλίου ορίζονται, μεταξύ άλλων: α) εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών στα διοικητικά όρια του δήμου, β) εκπρόσωποι φορέων μεταναστών εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος τους βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, γ) μέλη της κοινότητας μεταναστών που κατοικούν στο Δήμο.
Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκπροσώπων μεταναστών στο συμβούλιο είναι η νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα. Ο εκπρόσωπος των φορέων μεταναστών που συμμετέχει δεν απαιτείται να είναι δημότης του συγκεκριμένου δήμου.
Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στο παραπάνω συμβούλιο, να ορίσετε εκπρόσωπό σας, έως την 30η Απριλίου 2015, στα τηλέφωνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας:                          210.2222011 & 213.2055376 (από τις 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.)  
 
 
 
 
 
                
 Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Μαρκόπουλος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr