ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

09-06-2011 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ.  23396
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                      Ημερ.    8/6/2011
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
   ΤΗΛ. 210 2143370
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
΄΄ EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ’’
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου έχοντας υπόψη :

·         Ν 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

·         Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

·         ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

·         Τοις διατάξεις του   Π.Δ. 118/07

·         Ν 3731/08 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα Άρθρο 20 «Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»

·         Το Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης

·         Το Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια

·         Την με αριθ. πρωτ.  23394/11   Απόφαση Δημάρχου

·         Tον Κ.Α. 10.6262.0001 πίστωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011

Ανακοινώνει

Ότι θα αναθέσει με Απ’ Ευθείας διαδικασία σύμφωνα με όλα τα παραπάνω , καθώς και με την Τεχνική έκθεση που έχει συντάξει η Υπηρεσία , και η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και  αφορά τον αριθμό και το είδος των κλιματιστικών,τις:

΄΄ EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ

                                           ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΄΄

Οι Προσφορές  θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) μέχρι την

15-6-2011   . και θα αφορούν το σύνολο των ζητουμένων εργασιών.

Αρμόδια για την παραλαβή , αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών ,είναι η Επιτροπή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την 2/11  Απόφαση Oικονομικής Επιτροπής.

Αρμόδιος για την λήψη απόφασης κατακύρωσης είναι ο Δήμαρχος.

 

                                                                                               Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr