Ανακοίνωση κατάθεσης προσφοράς προμήθειας λογισμικού MICROSOFT OFFICE

20-05-2015 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
                                                                   Αρ.Πρωτ.   16356
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                            Ημερ.    20/5/2015
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                       
Πληρ. ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ          
   ΤΗΛ.    210 2143370
    FAX.   210 2143315
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICRΟSOFT OFFICE
 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.270,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου έχοντας υπόψη :
·         Ν 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
·         Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»..
·         Tον Κ.Α. 10.7134.0001 πίστωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015.
·         Την ανάγκη του Δήμου για προμήθεια Εφαρμογής Λογισμικού Microsoft Office Home & Business Greece με νόμιμη άδεια χρήσης σε 5 Η/Υ
·         Το με αριθ. 15REO002750998 2015-05-05 Πρωτογενές αίτημα προμήθειας
·         Την με 268/2015 Απόφαση Ο.Ε. Ψήφισης πίστωσης του ποσού υπέρ Κ.Α. 10.7134.0001
Ανακοινώνει
Ότι θα αναθέσει με Απ’ Ευθείας διαδικασία σύμφωνα με όλα τα παραπάνω την :
 Προμήθεια
Λογισμικού Microsoft Office Home & Business Greece με νόμιμη άδεια χρήσης σε 5 Η/Υ
       Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους   να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την
       25-5-2015 σφραγισμένη προσφορά γιά αξιολόγηση.
                                                                                                  Ο   Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr